Libet rozpoczął proces oddłużania i zapowiada zysk netto - kurs akcji najniżej w historii
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
13 cze 2019, 15:15

Akcje Libet najniżej w historii - spółka rozpoczęła proces oddłużania i zapowiada zysk netto w 2019 roku

Kurs akcji Libet pozostaje w trendzie spadkowym i notuje historyczne minima. Cała spółka jest obecnie wyceniana na 37,5 mln zł. W 2018 roku Libet miał 178 mln zł przychodów. W pierwszym kwartale spółka rozpoczęła redukcję zadłużenia i wyprzedaż nierentownych aktywów. Zarząd spółki deklaruje, że w 2019 roku inwestorzy zobaczą zysk netto.

Pierwsze trzy miesiące roku kalendarzowego są kalendarzowo słabszym okresem pod względem sprzedaży w całej branży budowlanej. Libet zanotował w I kw. 2019 r. przychody o wartości 19,1 mln zł w porównaniu do 24,2 mln zł rok wcześniej. Przyczyną obniżenia przychodów była sprzedaż części aktywów produkcyjnych (dotyczy zakładów w Gajkowie i w Lublinie) oraz koncentracja na wysokomarżowych produktach. Dzięki temu wyraźnie – bo o połowę, zwiększyła się marża brutto na sprzedaży. Wyniosła ona 30% wobec 21% rok wcześniej. Zarząd w komentarzu do wyników podkreślił przeprowadzony proces optymalizacji cen sprzedaży. Dodatkowo spółka obniżyła w istotny sposób koszty sprzedaży, które spadły z 4,8 mln zł do 3,1 mln zł. Poziom kosztów zarządu pozostały na zbliżonym poziomie – 3,9 mln zł.

Zobacz także: Wyniki finansowe Libet i perspektywy rozwoju na rynku budowlanym w latach 2019-2020 – zapraszamy na czat z Prezesem Zarządu spółki

Wyniki finansowe GK Libet S.A.

(mln zł)IQ2019IQ2018
Przychody ze sprzedaży19,124,2
Zysk ze sprzedaży5,75,2
Zysk operacyjny14,0-3,2
Zysk netto13,6-3,4

Źródło: Sprawozdanie finansowe Libet S.A.

Zysk zamiast straty operacyjnej w Libet

Patrząc na wynik operacyjny i wynik netto, widać korzystną, bardzo dużą różnicę między porównywalnymi kwartałami. W I kw. 2019 r. zysk operacyjny wyniósł 14 mln zł wobec straty operacyjnej 3,2 mln zł rok wcześniej. Kluczową rolę odegrały tutaj zdarzenia jednorazowe w postaci rozpoznania zysku na sprzedaży wspomnianych już aktywów produkcyjnych. „Dołożyły” one do wyniku 15,9 mln zł. W przypadku oczyszczenia ze wskazanych zdarzeń jednorazowych, wynik operacyjny wyniósłby -1,9 mln zł, co byłoby zmniejszeniem straty operacyjnej o 40% w ujęciu rok do roku. Podobną zależność widać na poziomie wyniku netto. Zysk netto w I kw. 2019 r. miał wartość 13,6 mln zł z uwzględnieniem wyniku na sprzedaży aktywów wobec straty netto 3,4 mln zł rok wcześniej. Patrząc na historyczne wyniki Libetu, pierwszy i ostatni kwartał roku kalendarzowego przynosiły zazwyczaj straty, a drugi i trzeci kwartał generowały zyski.

Przegląd opcji strategicznych Libet

Pod koniec lipca 2018 r. zarząd Libetu poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, w tym badania możliwości dokonania strategicznych zmian struktury bilansu lub struktury własnościowej spółki. Zarząd zakomunikował o możliwości podjęcia działań w kierunku pozyskania nowego, większościowego lub znaczącego inwestora (w tym branżowego lub private equity). Jak dotąd brak jest jednak komunikatów, aby taki scenariusz miał się zrealizować. Doszło natomiast do materializacji drugiej zapowiedzi – zbycia istotnych aktywów spółki.
 

Kurs akcji Libet SA lata 208 - 2019

Libet notowania

Proces oddłużania spółki rozpoczęty

- Dzięki sprzedaży aktywów w I kw. br. Libet zredukował swoje zadłużenie wobec banków o ok. 35 mln zł. Spółka współpracuje z bankami nad restrukturyzacją pozostałego zadłużenia, dzięki czemu istotnie poprawić się może jej sytuacja płynnościowa – informuje Libet S.A.

Rok 2018 Libet zakończył z dużym poziomem zadłużenia oprocentowanego. Wartość kredytów bankowych wynosiła wówczas 90,9 mln zł, a wszystkie z nich zapadały w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Istniała zatem konieczność ich zrolowania. Finansującym spółkę bankom mogły nie podobać się dość duże straty netto generowane w 2017 i 2018 roku, które wyniosły odpowiednio 21,3 mln zł i 30,7 mln zł. Same odsetki od zadłużenia kosztowały spółkę ok. 4,6 mln zł rocznie. Zarząd Libetu zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, które zaowocowały procesem restrukturyzacji. W jej wyniku spółka m.in. sprzedała dwa zakłady produkcyjne w Gajkowie i w Lublinie. Cena sprzedaży netto tych aktywów wyniosła 36,5 mln zł, z czego większość przeznaczono na spłatę kredytów. Dzięki temu Libet zmniejszył poziom zadłużenia z tytułu kredytów bankowych o 27% i na koniec marca 2019 r. wynosiły one 66,6 mln zł. To powinno przełożyć się na niższy poziom kosztów finansowych w kolejnych kwartałach. Zarząd prowadzi obecnie rozmowy z bankami w zakresie zmian harmonogramu spłat zawartych umów kredytowych.

Ambitna prognoza finansowa na 2019 r.

W połowie maja tego roku, zarząd Libetu zaprezentował prognozę finansową na 2019 rok. Zgodnie z nią, grupa kapitałowa ma osiągnąć w całym roku 236 mln zł przychodów, zysk EBITDA 40 mln zł i zysk netto 17 mln zł.

Prognoza finansowa GK Libet na 2019 r. vs. wyniki finansowe 2018 r.

(mln zł)Prognoza 2019 r.2018 r.
Przychody ze sprzedaży236,0177,9
EBITDA40,0-9,0
Wynik netto17,0-30,7

Źródło: Libet S.A.

W porównaniu do wyników finansowych 2018 roku, prognozowane wyniki finansowe na 2019 rok prezentują się wyraźnie lepiej. Przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć o 1/3. To oznacza, że należy oczekiwać znacznego przyspieszenia wzrostu przychodów już w II kwartale tego roku, gdyż początek roku nie pokazał jeszcze poprawy sprzedaży. Pamiętać należy jednak, że to 2 i 3 kwartał w tej branży jest kluczowy. Sam fakt, że prognoza została opublikowana w połowie maja może świadczyć o tym, że została przygotowana w oparciu o szacunkowe wyniki z kwietnia i maja. Cel osiągnięcia 236 mln zł przychodów jest jednak ambitny, gdyż grupa została „odchudzona” o dwa sprzedane zakłady produkcyjne. Na poziom zyskowność w tym roku, pozytywny wpływ będą miały rozpoznane zyski księgowe ze sprzedaży aktywów. W komunikacie bieżącym dotyczącym prognozy finansowej, zarząd spółki zwrócił jednak uwagę na polepszenie sytuacji rynkowej i wzrost rentowności podstawowej działalności:

„Zarząd Spółki uznał informację o ww. wybranych danych dot. prognozowanych wyników finansowych za istotną, gdyż poziom tych wyników jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez grupę kapitałową Spółki w latach poprzednich - co wynika w szczególności z polepszenia sytuacji rynkowej, z poprawy rentowności działalności operacyjnej, na którą w głównej mierze wpływ ma przywrócenie skali działalności, ograniczenie kosztów, poprawa płynności i częściowe oddłużenie. Zarząd jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ na wielkość EBITDA w 2019 roku będą miały zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia niektórych aktywów Spółki w kwocie 15,6 mln PLN (…).”

Prezes spółki powiedział też, że liczy na pozytywne efekty prowadzonych od kilku kwartałów działań optymalizacyjnych. Prognoza osiągnięcia „księgowego” zysku netto w kwocie 17 mln zł w 2019 roku oznacza, że oczyszczony wynik netto (z one off-ów) ma „wyjść” na plus wobec 30,7 mln zł straty w 2018 roku. Zrealizowanie tych prognoz będzie na pewno dużym osiągnięciem dla grupy.

Zobacz także: Notowania i wyniki finansowe Libet SA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.