Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Wodór, węgiel oraz energetyka wodna. Nowe statystyki energetyczne UE

Na początku lipca br. Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia dot. statystyki energii. Aktualizacja dokumentu ma pozwolić na lepsze zrozumienie wzajemnych powiązań między wodorem i innymi surowcami, a także obszarami energetycznymi.


Obszar legislacyjny:

22 października 2008 r. mocy prawnej nabrało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 ws. statystyki energii, którego celem nadrzędnym (jak nazwa wskazuje) było utworzenie ram prawnych dla: „tworzenia, przekazywania, oceny i rozpowszechniania porównywalnej statystyki energii we Wspólnocie”.

W ramach rozporządzenia dane zbierane są za pomocą:

  • „specjalnych badań statystycznych skierowane do producentów energii pierwotnej oraz przetworzonej, a także podmiotów handlowych, dystrybutorów i przewoźników oraz importerów i eksporterów nośników energii;

 

  • innych badań statystycznych skierowanych do użytkowników energii finalnej w sektorach przemysłu przetwórczego i transportu oraz w innych sektorach, w tym w gospodarstwach domowych;

 

  • innych procedury estymacji statystycznej lub innych źródeł, w tym źródeł administracyjnych, takie jak informacji organów regulacji rynków energii elektrycznej i gazu”.

 

Dane te następnie są gromadzone i analizowane przez uprawniony organ europejski tj. EUROSTAT. Na przestrzeni ostatnich lat (2010-2022) w/w rozporządzenie nowelizowane było 6 razy. Celem każdej nowelizacji było uzupełnienie listy nośników energii lub też obszarów (np. zmiany statusu zapasów, import/eksport, etc.) w stosunku do których występowała obligacja do zbierania danych.

Jak podaje Komisja Europejska: „Statystyki dotyczące energii muszą być regularnie poddawane przeglądowi ze względu na szybkie tempo postępu technologicznego, zmiany w polityce energetycznej Unii oraz znaczenie oparcia celów Unii i monitorowania postępów w ich realizacji na oficjalnych danych dotyczących energii. Należy zatem regularnie aktualizować europejskie ramy sprawozdawczości w zakresie statystyki energetycznej, aby odzwierciedlić rosnące lub zmieniające się potrzeby”.

To właśnie w tym celu uruchomione zostały konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie statystyki energii (w odniesieniu do wprowadzania aktualizacji rocznych, miesięcznych i krótkoterminowych miesięcznych statystyk dotyczących energii).

Alert legislacyjny: rząd wprowadza ustawę oczyszczającą spółki skarbu państwa z „brudnej energii”

Ścieżka legislacyjna:

Konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia uruchomione zostały 6 lipca br., a planowane zakończenie nastąpi na początku sierpnia br. Docelowo wszelkie prace nad dokumentem zakończone mają zostać w IV kwartale br.


Za przygotowanie dokumentu oraz nadzór nad procesem konsultacji odpowiada kilka połączonych Dyrekcji Generalnych, wśród których jednostką koordynacyjną jest Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER).

Alert europejski: Co dalej z Unią Energetyczną?

Co z tego wynika?

Jak informuje Komisja Europejska: „Wykorzystanie wiarygodnych, wysokiej jakości statystyk energetycznych do monitorowania celów polityki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu „Fit for 55" oraz „unii energetycznej" powinno zwiększyć wiarygodność unijnej polityki energetycznej”.

Mając na względzie ostatnie zmiany prawne związane m.in. z obszarem energetyki oraz wodoru: „Komisja zidentyfikowała kilka aspektów rocznych, miesięcznych i krótkoterminowych miesięcznych statystyk dotyczących energii, które wymagają aktualizacji. Dotyczą one w szczególności:dodatkowych wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wodoru i jego związku z innymi paliwami, które zapewniają bardziej kompleksowy przegląd gospodarki wodorowej;

definicji dotyczących przemysłu jądrowego i wykorzystania węgla kamiennego, które zapewniają większą przejrzystość zgłaszanych danych: zmiany kategorii zawartości siarki w oleju opałowym, które są zgodne z klasyfikacjami międzynarodowymi, oraz bardziej szczegółowych informacji dotyczących sprawozdawczości w zakresie energii wodnej, które poprawiają ocenę tego źródła energii”.

udostępnij: