Wezwanie na akcje Mostostal Warszawa – Hiszpanie chcą zdjąć polską spółkę z giełdy w dwóch etapach
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
29 lip 2019, 11:34

Wezwanie na akcje Mostostal Warszawa zostało podzielone na dwa etapy zapisów

23 lipca 2019 r. rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu ogłoszonym przez głównego akcjonariusza spółki – Acciona Construcción S.A. Pierwszy etap przyjmowania zapisów kończy się już 1 sierpnia. Oferowana cena za akcję wynosi 3,45 zł. Po opublikowaniu tego tekstu cena w wezwaniu została podwyższona do 4,5 zł. Wezwanie obejmuje wszystkie, pozostałe akcje będące w posiadaniu innych akcjonariuszy, czyli 49,91% kapitału zakładowego. Zamiarem wzywającego jest wycofanie akcji Mostostalu z obrotu giełdowego.

Dwa etapy zapisów czyli możliwość szybszego wyjścia z inwestycji

Okres przyjmowania zapisów na akcje Mostostal Warszawa został podzielony na dwa etapy. Pierwszy trwa 10 dni i zakończy się 1 sierpnia br. Drugi etap rozpocznie się dzień później i potrwa do 21 sierpnia tego roku. Podział ten ma posłużyć szybszemu wyjściu z inwestycji dla akcjonariuszy, którzy zdecydują się sprzedać akcje w pierwszym etapie. W takim przypadku przewidywany dzień transakcji sprzedaży akcji nastąpi 6 sierpnia, a trzy dni później odbędzie się rozliczenie transakcji. W przypadku sprzedaży akcji w drugim etapie przyjmowania zapisów, przewidywany dzień nabycia nastąpi dopiero 26 sierpnia tego roku.

Cena w wezwaniu na akcje Mostostal Warszawa

Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 3,45 zł za akcję, a potem podwyższona na 4,5 zł. Nowa cena jest wyższa od obecnego kursu rynkowego. Przed podwyższeniem inwestorzy grali na podwyższenie ceny w wezwaniu, co przy niewielkich obrotach nie było trudne. To już niemal klasyczna „zagrywka” rynku podczas wezwań na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Gdy spojrzymy na wykres akcji Mostostalu Warszawa, w dłuższym horyzoncie i odrzucimy ostatnie spekulacyjne podbicie, to zobaczymy, że oferowana nowa cena jest na najwyższym poziomie od ponad roku. W stosunku do sześciomiesięcznej ważonej wolumenem średniej ceny, oferta wzywającego jest wyższa o 67,9% , a wobec trzymiesięcznej średniej o 48,5%; w stosunku natomiast do dnia poprzedzającego wezwanie, oferta jest wyższa o 12,7%.
 

Mostastal Warszawa wykres akcji

Mostal Warszawa wykres

Opinia Deloitte i zarządu na temat oferowanej ceny: cena jest godziwa

Deloitte Advisory jako zewnętrzny podmiot został poproszony przez Mostostal Warszawa o wydanie opinii na temat oferowanej w wezwaniu ceny za akcję. Po przeprowadzeniu badania Deloitte stwierdził, że oferowana cena znajduje się w zakresie oszacowanego przedziału wartości godziwej akcji spółki. Deloitte zauważa jednocześnie, że Mostostal musi dokonać dostosowania umów pożyczek udzielonych przez Accionę i dopasować harmonogram spłat do możliwości spółki. Dla audytora pozytywne zakończenie tego procesu jest scenariuszem bazowym. Gdyby do tego nie doszło, „mogłoby prowadzić do odmiennych wniosków” audytora, czytamy w opinii. Pełną treść raportu Deloitte można znaleźć TUTAJ.

- Nasze analizy i konkluzje zakładają, że Spółka będzie w stanie utrzymać limity gwarancji wystarczające do wsparcia przyszłej zdolności kontraktowania. Alternatywne założenia najprawdopodobniej wpłyną na oszacowany zakres wartości, a różnica w stosunku do oszacowanego przez nasz zakresu Wartości Godziwej może być istotna.
Na potrzeby niniejszej Opinii przyjęliśmy również, na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Mostostal Warszawa, że Spółka dokona dostosowania umów pożyczek właścicielskich w celu dopasowania harmonogramu spłat do możliwości płatniczych Spółki. Opieraliśmy się na opinii Zarządu Spółki, przedstawiającej jego najlepszą wiedzę na datę wydania naszej Opinii, bez niezależnej weryfikacji. Przyjęcie innego założenia mogłoby prowadzić do odmiennych wniosków w naszej Opinii. - informuje audytor w swojej analizie.

Zarząd Mostostalu Warszawa wydał zbieżną opinię na temat oferowanej ceny w wezwaniu.

Acciona Construcción S.A. - czyli kto wzywa na akcje Mostostal Warszawa?

Wzywający, czyli Acciona Construcción S.A. jest od 1999 roku branżowym inwestorem strategicznym polskiej firmy budowlanej. Aktualnie posiada 50,09% kapitału zakładowego Mostostalu Warszawa. Przez wiele lat hiszpański podmiot wspierał rozwój i działalność polskiej spółki. Przykładem są udzielone pożyczki i inne wierzytelności, które na koniec 2018 roku miały wartość 457 mln zł. Gdyby nie wsparcie hiszpańskiej spółki, szczególnie trudne okresy branży budowlanej w Polsce, mogłyby się przyczynić nawet do upadku polskiej firmy. Celem Acciony jest uproszczenie struktury całej grupy, po ewentualnym sukcesie wezwania i wycofanie spółki z giełdy. Dzięki temu Mostostal Warszawa ma mieć łatwiejszy dostęp do finansowania i gwarancji oraz wsparcie techniczne potrzebne do dalszego rozwoju.

Zobacz także: Startują zapisy w wezwaniu na akcje Primetechu, które ostatecznie kończy wieloletnią rywalizację Famuru z Kopeksem 

Ciężka sytuacja finansowa Mostostal Warszawa – jak i całej branży budowlanej

Kondycja finansowa Mostostalu Warszawa w ostatnich latach nie była najlepsza. Największym problemem spółki jest zbyt niski poziom kapitałów własnych. W latach 2015-2016 suma zobowiązań była przynajmniej 4-krotnie wyższa od kapitałów własnych. Ten wskaźnik powiększał się w ostatnim czasie i zgodnie z ostatnim bilansem ze skonsolidowanego sprawozdania na koniec marca tego roku, suma zobowiązań przewyższała kapitał własny ponad 11-krotnie. W liczbach jest to stosunek 928,6 mln zł wobec 81,8 mln zł. Warto dodać, że w 2013 roku ok. 200 mln zł pożyczek od Grupy Acciona, została zaklasyfikowana jako kapitał własny Mostostalu Warszawa. Gdyby nie to, kapitał własny Mostostalu Warszawa byłby dziś ujemny.

Wartość zobowiązań i kapitałów własnych Grupy Mostostal Warszawa w latach 2013-2018

 

Pod względem uzyskiwanego w ostatnich latach wyniku finansowego (z działalności kontynuowanej) również nie było najlepiej. Na przestrzeni ostatnich ośmiu pełnych lat, Mostostal Warszawa zanotował tylko trzy lata z zyskiem netto. Szczególnie dotkliwy dla spółki był okres kryzysu branży budowlanej w Polsce w latach 2012-2013. W tym okresie strata netto sięgnęła odpowiednio 118,1 mln zł i 276,4 mln zł. Również ostatnie dwa pełne lata zakończyły się stratami netto.

Wynik finansowy na działalności kontynuowanej Grupy Mostostal Warszawa S.A. w latach 2011-2018

 

Wynik finansowy za ostatnie 12 miesięcy liczonych od końca marca 2019 roku pozostaje ujemny. Przekłada się to na ujemną wartość wskaźnika C/Z. Z kolei wartość kapitałów własnych (do których zalicza się również 200 mln zł pożyczek od Grupy Acciona) na akcję, przyjmując aktualną cenę rynkową akcji na giełdzie jest na poziomie 3,9 zł, wskaźnik C/WK wynosi 0,95. Z kolei przy cenie obowiązującej w wezwaniu (3,45 zł), C/WK wynosi 0,84.

Słabe wyniki finansowe i ogólna kondycja finansowa spółki na przestrzeni ostatnich lat przełożyła się na brak wypłat dywidend. Ostatni raz Mostostal Warszawa podzielił się zyskiem z akcjonariuszami w 2011 roku, kiedy to wypłacił dywidendę z zysku za 2010 rok w kwocie 55 groszy na akcję. Łącznie akcjonariusze otrzymali wówczas 11 mln zł.

Perspektywy rynku budowlanego i wyzwania dla Mostostal Warszawa

Polski rynek budowlany pozostaje w kryzysie. Do największych wyzwań w prowadzeniu działalności w tej branży należy zaliczyć wzrost kosztów pracy, trudności w pozyskiwaniu pracowników, zatory płatnicze i niewypłacalność firm z sektora. Innym wyzwaniem są wysokie
i rosnące ceny surowców, które powodują niski poziom marżowości kontraktów. W obliczu rosnących trudności, coraz częściej spotykane jest zjawisko zrywania kontraktów, zarówno przez zleceniodawców i wykonawców.

Zobacz także: Poziom gotówki w spółce Budimex coraz niższy, a może spaść jeszcze bardziej ze względu na planowaną wypłatę dywidendy w 2019 roku 

WIG-budownictwo

W niektórych przypadkach jest to bardziej „opłacalne” niż kontynuowanie realizacji zawartego kontraktu, opartego na niedostosowanych cenach. Trudności branży dobrze obrazuje indeks WIG Budownictwo, który od lokalnych szczytów z marca 2017 roku stracił ponad 40% i nadal pozostaje w trendzie spadkowym. Negatywne tendencje wynikowe widać też w większości raportów finansowych spółek budowlanych z polskie giełdy. Biorąc pod uwagę sytuację, zarówno w samej branży, jak i w Mostostalu Warszawa, trudno spodziewać się dużej poprawy wyników w spółce. Być może jej rozstanie się z giełdą, to w obecnej chwili nie taki zły pomysł.

Zobacz także: Notowania akcji, wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki Mostostal Warszawa

Artykuł został zaktualizowany 29 lipca 2019 o 18:55.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.