Wezwanie na akcje Primetech: zapisy, cena, analiza i komentarze analityków
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
04 lip 2019, 12:06

Startują zapisy w wezwaniu na akcje Primetechu, które ostatecznie kończy wieloletnią rywalizację Famuru z Kopeksem

5 lipca 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Primetechu w wezwaniu ogłoszonym przez głównego akcjonariusza spółki – Famur. Oferowana cena za akcję wynosi 1,45 zł. Zamiarem wzywającego jest zakup pozostałych akcji, nienależących do niego (34,18%) i ostateczne wycofanie podmiotu z obrotu giełdowego. Tak kończy się historia rywalizacji dwóch spółek: Famuru i Primetechu (do 2018 r. Kopex), w której na początku to właśnie Primetech był gigantem, a Famur challengerem.

Famur ostatecznie zdominował Primetech

Jeszcze w 2010 r. to Primetech był dużo większą firmą niż Famur, i o dużo wyższej kapitalizacji. Po raz pierwszy wycena rynkowa Famuru przekroczyła wycenę Primetechu w 2012 r. Aktualnie Famur jest wyceniany na 3,01 mld zł - to 128 razy więcej niż Primetech.
 

Wycena rynkowa Primetechu (kolor zielony) i Famuru (czarny), lata 2007 - 2019

Famur vs Primetech

Zobacz także: Ruszają zapisy na sprzedaż akcji Primetechu w wezwaniu ogłoszonym przez FAMUR

Dzisiaj Primetech jest zupełnie inną firmą niż jeszcze kilka lat temu. Funkcjonująca pod starą nazwą (Kopex) spółka była dużą grupą kapitałową, obejmującą ponad 30 różnych firm związanych z branżą górniczą na Śląsku. Wartość bilansowa grupy przez długi okres wynosiła kilka miliardów złotych, choć wysoki udział miały wartości niematerialne, ze względu na konsolidację dużej liczby podmiotów. Jeszcze w 2014 r. przychody grupy wynosiły ok. 1,4 mld zł.

Pierwsza próba połączenia miała miejsce w 2014 r. Ostatecznie udało się to dopiero w 2017 r., to jest po roku problemów finansowych grupy Kopex związanych z brakiem możliwości spłaty zadłużenia wobec instytucji finansowych, wpływającym bezpośrednio na ograniczenie działalności biznesowej Kopeksu. W grudniu 2016 r. została zawarta umowa restrukturyzacyjna z instytucjami finansowymi, a w jej efekcie doszło do przejęcie większościowego pakietu akcji przez TDJ. Następnie, w czerwcu 2017 r. nastąpiła sprzedaż tego pakietu do Famuru. Wejście Kopeksu w struktury grupy Famur było wsparte zintensyfikowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi, zmierzającymi do integracji operacyjnej obu grup i wykorzystania efektów synergii płynących ze współpracy.

W 2018 r. zakończył się proces integracji Famuru z Kopeksem poprzez zarejestrowanie w KRS wydzielenia części aktywów Kopeksu i przeniesienia ich na Famur. Zmiana nazwy spółki nastąpiła w drugiej połowie 2018 r., co było związane z zakończeniem procesu podziału Kopeksu i koncentracją spółki na realizacji działalności usługowej.

Aktualnie skład grupy Primetech jest o wiele mniejszy, a przychody w 2018 r. spadły do 302 mln zł. W bieżącym roku będą jeszcze mniejsze, ponieważ 20 maja 2019 r. została zawarta umowa sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów na rzecz JSW – PBSz było największym aktywem grupy Primetech, a możliwość jego sprzedaży została przewidziana już na gruncie umowy restrukturyzacyjnej z 2016 r. Środki pochodzące ze sprzedaży spółki zostały w całości przeznaczone na przedterminową spłatę zadłużenia w kwocie około 210 mln zł, przypisanych „transzy B” zadłużenia grupy Primetech. Spółka koncentruje się obecnie na działalności handlowo-usługowej, obejmującej Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis oraz prowadzi obrót węglem.

Zobacz także: Przejęcie Kopex przez Famur krok po kroku - wiemy już jak to będzie wyglądać

Najlepsze aktywa już poza grupą

Po zakupie 66% akcji Kopeksu przez Famur wydzielono z tej pierwszej grupy część maszynową oraz część usługowo-handlową. Aktywa segmentu maszynowego zostały przejęte przez Famur, a w zamian za to akcjonariusze mniejszościowi ówczesnego Kopeksu otrzymali 3% akcji Famuru z nowej emisji. Drugim znaczącym i wartościowym aktywem Primetechu było właśnie PBSz, które wyróżniało się w grupie dobrymi wynikami finansowymi.

Ujemny kapitał własny Primetechu

W najbardziej aktualnym bilansie grupy Primetech, na koniec marca 2019 r., kapitał własny miał wartość ujemną i wynosił -110,6 mln zł. Wartość wszystkich zobowiązań wynosiła 327,8 mln zł, z czego kredyty i pożyczki to 222,2 mln zł. Był to jednak stan sprzed finalizacji sprzedaży PBSz, po której większość kredytów zostanie spłacona. Z kolei rachunek zysków i strat grupy za I kw. 2019 r. wykazał 71,9 mln zł przychodów oraz zysk netto 2,1 mln zł, a za znaczącą większość wyniku odpowiadał właśnie PBSz. Z raportu kwartalnego wynika też, że z działalności handlu węglem grupa osiągnęła zaledwie 3,3 mln zł oraz stratę segmentu w kwocie 7 tys. zł. Z kolei z danych KRS wynika, że Dalbis w całym 2017 r. miał 14,6 mln zł przychodów i 0,8 mln zł zysku netto, a jego suma bilansowa wynosiła 18,8 mln zł. Te dane pokazują, że grupa Primetech, bez konsolidacji PBSz, pokaże najnowszy bilans i RZiS o wyraźnie niższych wartościach.

Czy jest sens dalszej obecności Primetechu na GPW?

Za ostatecznym wezwaniem i zdjęciem z giełdy Primetechu przemawia struktura akcjonariatu spółki. Jej największym akcjonariuszem jest obecnie Famur, posiadający 65,82% akcji. Pozostałe 34,18% akcji jest w rękach rozproszonych akcjonariuszy, z których żaden nie posiada więcej niż 5% kapitału.

Większość inwestorów instytucjonalnych przewidziała losy Primetechu i wychodziła z akcjonariatu spółki już wcześniej. Kurczenie się grupy w latach wcześniejszych, a szczególnie olbrzymie straty netto w latach 2015 i 2016 (odpowiednio 902 mln zł i 1 472 mln zł), napędzane gigantycznymi odpisami, nie zachęcały nowych inwestorów finansowych. Famur jako strategiczny akcjonariusz twierdzi, że przy obecnej strukturze Primetechu, a zwłaszcza po sprzedaży PBSz, nie ma uzasadnienia biznesowego do utrzymywania podmiotu na parkiecie giełdowym. Ponadto, Primetech jest jedynym podmiotem w grupie Famur bez pełnej zależności od „spółki matki”. Podobną opinię w tym zakresie ma Jakub Szkopek, analityk DM mBanku:

- Po sprzedaży segmentu maszynowego do Famuru oraz finalizacji sprzedaży PBSz, w grupie Primetech pozostanie już tylko praktycznie spółka Dalbis oraz mało perspektywiczna działalność obejmująca handel węglem. W takiej sytuacji nie widzę zasadności do utrzymywania inwestycji przez udziałowców mniejszościowych. Patrząc na inne przykłady (np. Pemug) to „spółka matka” miała się rozwijać i wypłacać dywidendy – powiedział Strefie Inwestorów Jakub Szkopek, analityk Domu Maklerskiego mBanku.

Zbliżoną opinię wyraził też Kierownik Zespołu ds. Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas Michał Krajczewski:

- Odpowiedź na wezwanie do sprzedaży akcji Primetechu jest raczej dobrym krokiem dla inwestorów mniejszościowych do wyjścia z inwestycji. Utrzymywanie jej może nie być dobrym typem inwestycyjnym zważywszy m.in. na brak perspektywicznej strategii oraz niskie obroty – powiedział Michał Krajczewski, Kierownik Zespołu ds. Doradztwa Inwestycyjnego BM BNP Paribas.

Jak ocenić cenę oferowaną za akcje w wezwaniu?

Zaproponowana przez wzywającego cena - 1,45 zł za akcję - jest wyższa o 21,8% od średniej ważonej ceny rynkowej z trzech ostatnich miesięcy oraz wyższa o 16,9% w porównaniu ze średnią ważoną z sześciu ostatnich miesięcy. Względem ceny akcji z dnia poprzedzającego ogłoszenie wezwania, premia wynosi 28,1%. Patrząc na wykres kursu akcji widać, że oferowana cena jest niemal najwyższa, jaką można było uzyskać za akcje Primetechu w 2019 r.
 

Kurs akcji Primetechu, lata 2018 - 2019

PTH


Oczywiście, akcje w latach 2016-2017 były notowane w większości powyżej poziomu 3 zł, ale akcjonariusze otrzymali ekwiwalent w postaci akcji Famuru za przejęcie segmentu maszynowego. Dodatkowo Famur w 2018 r. wypłacił dywidendę w kwocie 0,44 zł na akcję, a w najbliższych dniach będzie wypłacał kolejną dywidendę w kwocie 0,53 zł na akcję. Przy ocenie oferowanej ceny za akcję należy też brać pod uwagę obecny kształt grupy Primetech, jej perspektywy, sytuację rynkową oraz alternatywne możliwości inwestowania kapitału. Dzisiaj Primetech to cień świetności z czasów Kopeksu, i w obecnej formie trudno znaleźć jakikolwiek sens jego dalszej obecności na giełdzie.

Zobacz także: FAMUR ogłasza wezwanie na 100 proc. akcji Primetechu

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.