Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: ważne zmiany przepisów dla właścicieli stacji gazu ziemnego

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania stacji gazu ziemnego mają istotne znaczenie dla ich funkcjonowania i kosztów prowadzenia tego rodzaju działalności.


Obszar legislacyjny

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego ma na celu zastąpienie rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. regulującego tę samą materię.

Ścieżka legislacyjna

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 22 czerwca 2023 r. i weszło w życie 24 czerwca 2023 r.

Coraz więcej polskiego gazu wydobywanego w Norwegii na potrzeby Baltic Pipe

Najważniejsze informacje

Wg wchodzącego w życie rozporządzenia badania techniczne stacji gazu ziemnego będą przeprowadzane nie tylko przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej: „UDT”) jak to było dotychczas ale również przez Transportowy Dozór Techniczny (dalej: „TDT”). Opinia w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w opisywanym rozporządzeniu będzie w niektórych przypadkach (np. dla stacji zainstalowanej na bocznicy kolejowej) wydawana przez Dyrektora TDT.

Co więcej stacja gazu ziemnego musi być zasilana z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej, a jeśli jednym ze źródeł energii elektrycznej jest agregat prądotwórczy, jego moc musi zapewniać funkcjonowanie podstawowych urządzeń technologicznych stacji. Nie dotyczy to jednak stacji, których budowę rozpoczęto przed wejściem w życie rozporządzenia.

Wg zmienionych przepisów badania techniczne eksploatacyjne przeprowadzane będą każdorazowo zarówno w przypadku naprawy jak i modernizacji stacji. Wniosek o ich przeprowadzenie operator stacji zobowiązany jest złożyć w terminie do 14 dni od dnia zakończenia naprawy lub modernizacji. Badania te tak samo jak badania wstępne będą wykonywane w obecności operatora stacji gazu ziemnego lub jego upoważnionego przedstawiciela. Wysokość stawek opłat za wydanie opinii i dokonanie badań technicznych pozostaje na takim samym poziomie.

Rosja może wstrzymać dostawy LPG do Polski uderzając przedwyborczo w rolników. Tymczasem kluczowy terminal LPG w Gdyni może wstrzymać działalność

Co z tego wynika?

Przepisy nowego rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego z jednej strony wprowadzają bardziej rygorystyczne wymagania dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, o czym świadczy wymóg posiadania dwóch odrębnych źródeł energii elektrycznej, co z pewnością będzie się wiązało ze wzrostem kosztów prowadzenia takiej działalności. Z drugiej jednak strony wysokość stawek opłat nie wzrasta. Poza tym uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych zarówno przez UDT jak i TDT pozwoli na usprawnienie tej procedury, co powinno być dobrą wiadomością dla przedsiębiorców.

udostępnij:
0