Zysk netto w 2016 r. Famuru wzrósł r/r o 80,6% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 maj 2017, 08:52

Zysk netto w 2016 r. Famuru wzrósł r/r o 80,6%

Famur odnotował 93,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 51,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto Grupy Famur przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego za rok 2016 wyniósł 93,8 mln zł wykazując wzrost o 41,9 mln zł, tj. o 80,6% w porównaniu z 2015r. Saldo działalności finansowej Grupy Famur w roku 2016 było ujemne i wyniosło -8,7 mln zł. Wśród kosztów finansowych istotną pozycję stanowiły koszty z tytułu odsetek (17,12 mln zł), ujemne różnice kursowe (5,5 mln zł) oraz inne prowizje (8,6 mln zł). Efektywna stopa podatkowa w Grupie Famur w 2016 r. wyniosła 19%. Pozytywny wpływ na wynik finansowy netto Grupy Famur miały w 2016 r. otrzymane odsetki w wysokości 11,5 mln zł, w tym odsetki od od leasingów, kredytu kupieckiego, należności i środków pieniężnych

czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 113,73 mln zł wobec 43,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa w 2016 r. wypracowała zysk operacyjny na poziomie 113,7 mln zł, co stanowiło 11% osiągniętych w tym okresie przychodów ze sprzedaży. Zysk na poziomie operacyjnym był wyższy o 164% od wypracowanego w roku 2015 r., tj. w wartościach nominalnych o 70,6 mln zł

wskazano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 029,74 mln zł w 2016 r. wobec 800,98 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w 2016 r. wyniosły 1 029,7 mln zł wykazując 29% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. w wartościach nominalnych o 228,8 mln zł. Wzrost sprzedaży był spowodowany głównie realizacją kontraktów z kontrahentami Kopalnia Kyrgajska w Rosji, GE Power Sp zo.o. (Alstom Power Sp.z o.o.), Tauron Wydobycie S.A. oraz Polimeksem-Mostostal S.A, Jastrzębska Spółka Węglowa. Zarówno sprzedaż krajowa jak i zagraniczna odnotowała wysokie tempo wzrostu wobec roku poprzedniego, w wartościach bezwzględnych notując wzrosty odpowiednio 141,5 mln zł oraz 87,3 mln zł. Istotny udział w kształtowaniu się przychodów Grupy poza wyrobami gotowymi, dzierżawami oraz towarami i materiałami miała sprzedaż części zamiennych, pozostałych produktów i usług

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 59,44 mln zł wobec 37,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Źródło: (ISBnews) #FMF

Ostatnie wiadomości