GPW: wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2019, 18:40

GPW: wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI

Uchwała Nr 810/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy oraz art. 91 ust. 9

i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...),

w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje tej spółki, oznaczone kodem "PLQMKSK00017" - z dniem 22 sierpnia 2019 r.

§ 2

W związku z wykluczeniem, o którym mowa w § 1, ostatnim dniem obrotu,

w którym możliwe będzie zawieranie na giełdzie transakcji akcjami spółki

QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI, będzie dzień 21 sierpnia 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze

i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) po upływie

6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, następuje wycofanie akcji danej spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez emitenta w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 30 lipca 2019 r., postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,

z dnia 5 lutego 2019 r. o ogłoszeniu upadłości spółki QUMAK S.A., stało się prawomocne z dniem 21 lutego 2019 r.

Mając powyższe na uwadze, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wskazanego powyżej postanowienia, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom mra

Zobacz także: Qumak SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości