Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 maj 2020, 10:12

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 18 do 24 maja

BUDIMEX SA - budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała

18 maja 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie poinformowała spółkę o tym, że wybrała ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)". Wartość oferty: 380.223.437,00 zł netto.

BUDIMEX SA - wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia- wybór oferty Budimex SA

18 maja 2020 r. PKP PLK SA występujący wspólnie z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wybrała ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. "Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia" oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą". Wartość oferty: 1.941.463.414,63 zł netto.

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA - umowa z Jastrzębską Spółką Węglową SA

18 maja 2020 r. do spółki wpłynęła umowa podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową SA (odbiorca). Przedmiotem umowy jest dostawa tras łańcuchowych, łańcuchów oraz ogniw złącznych na łączną wartość 5.465,4 tys zł. brutto.

TESGAS SA - podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu

18 maja 2020 roku zarząd TESGAS SA (wykonawca) otrzymał informację o podpisaniu w trybie obiegowym umowy datowanej na dzień 8 maja 2020 r. z Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu (zamawiający) na "Budowę gazociągu relacji Lewin Brzeski - Paczków na odcinku Hanuszów - Otmuchów". Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 14.935.000 zł netto.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA - zawarcie umowy znaczącej

19 maja 2020 roku pomiędzy spółką jako zleceniodawcą oraz Diagnostyka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jako zleceniobiorcą została zawarta umowa stałej współpracy dotycząca wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2023 r., tj. na 3 lata, przy czym jeżeli żadna ze Stron nie złoży na co najmniej 3 miesiące przed upływem powyższego okresu oświadczenia o braku woli kontynuacji umowy, umowa zostanie przedłużona na dotychczasowych warunkach na okres dalszych 3 lat. Zgodnie z postanowieniami umowy po tym okresie (po upływie 6 lat) przekształca się ona w umowę na czas nieokreślony. Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od liczby badań laboratoryjnych zleconych w oparciu o umowę i może wynieść około 29.889.478,00 zł netto w okresie 3 lat.

WASKO SA - informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

19 maja 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO SA - lider konsorcjum oraz VOLTAR System Sp. z o.o. - konsorcjant, a ASTALDI S.p.A. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji "Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu". Wartość przedmiotu umowy wynosi 29.705.258,71 zł netto. Wartość wynagrodzenia przypadająca dla emitenta wynosi 19.089.985,40 PLN netto.

IZOSTAL SA - informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System SA

19 maja 2020 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 63 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 3, zarząd spółki powziął informację, że złożona przez Izostal SA oferta o wartości 45,9 mln PLN netto okazała się najkorzystniejsza.

P.A. NOVA SA - otrzymanie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku o połączenie ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.

18 maja 2020 roku do siedziby emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku spółki o połączenie emitenta ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanego postanowienia sąd nie wyraził zgody na dokonanie połączenia w trybie uproszczonym, o co wnioskował emitent. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w postanowieniu walne zgromadzenie spółki musi podjąć uchwałę połączeniową, o której mowa w art. 506 §1 KSH. Spółka zamierza wprowadzić podjęcie takiej uchwały do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

JWW INVEST SA - podpisanie znaczącego zamówienia

19 maja 2020 r. emitent podpisał zamówienie otrzymane od spółki Uniper Anlagenservice GmbH z siedzibą w Gelsenkirchen, na prace rewizyjne części ciśnieniowej linii 1,2 i 3 na spalarni odpadów w AVEA Leverkusen. Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi ok. 716.000,00 EUR.

IQ PARTNERS SA - zawarcie umowy licencyjnej na stworzenie gry "TITANS VR"

20 maja 2020 r. emitent poinformował, że spółka w 100% zależna PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (licencjobiorca) zawarła z Games Lab sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (licencjodawca), umowę o udzielenie licencji na wykorzystanie tematyki gry planszowej "TITANS" w celu stworzenia gry pod tytułem "TITANS VR" na urządzenia wirtualnej rzeczywistości. W ocenie zarządu spółki, działania związane z produkcją i sprzedażą gry mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - umowa AMK Kraków SA, podmiotu zależnego z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" SA.

21 maja 2020 r MOSTOSTAL WARSZAWA SA infermuje, że 20 maja 2020 r. AMK Kraków SA (wykonawca) - podmiot zależny emitenta podpisał umowę z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" SA w sprawie realizacji zadania "Zabudowa linii do produkcji dwu tonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium" na Wydziale Pieca Szybowego na terenie Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" SA. Wartość netto umowy: 24,95 mln zł. Termin realizacji przedmiotu Umowy: 04.10.2021 r.

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SA W RESTRUKTURYZACJI zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój"

21 maja 2020 roku wpłynęła do siedziby emitenta podpisana umowa zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu ("PARP") na realizację projektu Emitenta pn. "Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji przez Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A." w ramach programu "Operacyjny Inteligentny Rozwój - Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek". Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 124 180,00 zł zł, a przyznana emitentowi wysokość dofinansowania wynosi 1 874 700,00 zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 04 stycznia 2021 roku.

SCOPE FLUIDICS SA - rekomendacja projektu rozwijanego przez Scope Fluidics, w ramach konkursu Covid-19 prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych

21 maja 2020 r. zarząd Scope Fluidics SA informuje o otrzymaniu warunkowej rekomendacji projektu rozwijanego przez Curiosity Diagnostics sp. o.o., spółkę zależną emitenta do uzyskania dofinansowania prac z związanych z rozwojem panelu PCR|ONE wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2, w ramach konkursu Covid-19 prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych. Uzyskanie grantu warunkowane jest odniesieniem się przez Curiosity Diagnostics sp. z o.o. do zmian rekomendowanych przez recenzentów, polegających na uszczegółowieniu pozycji w budżecie oraz korekty budżetu. Rekomendowana przez Agencję Badań Medycznych kwota dofinansowania wynosi ok. 2,6 mln zł.

Ostateczna decyzja o finansowaniu podjęta zostanie przez Agencję Badań Medycznych do końca maja 2020 r.

FEERUM SA - zawarcie umowy finansowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

21 maja 2020 roku emitent podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank) umowę dodatkową finansowania wykupu wierzytelności dotyczącą wierzytelności pieniężnych z tytułu umowy sprzedaży kompleksu silosów zbożowych z dnia 27 listopada 2018 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy EPICENTR K LLC z siedzibą w Kijowie (Ukraina) (zamawiający) a emitentem, nabytych przez Bank od emitenta na podstawie umowy wykupu wierzytelności z dnia 16 października 2019 roku zawartej pomiędzy Bankiem a Emitentem.

Zgodnie z umową, łączna cena z tytułu nabycia wierzytelności pieniężnych wynikających z umowy sprzedaży (wierzytelności), nabytych przez Bank od Emitenta na podstawie umowy wykupu, ulega podwyższeniu o kwotę 1.215.500,00 euro co stanowi równowartość 10% kwoty głównej wierzytelności, w odniesieniu do której KUKE nie gwarantuje pokrycia szkody na podstawie Umowy Ubezpieczenia) pomniejszoną o dyskonto określone według stopy procentowej wskazanej w umowie.

TALEX SA - zawarcie umowy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

21 maja 2020 roku zarząd Talex SA poinformował, że spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Szacowana wartość netto umowy wynosi 3,55 mln PLN.

JWW INVEST SA - podpisanie znaczącego zamówienia

21 maja 2020 roku zarząd spółki przyjął do realizacji zamówienie od spółki Kiel Montagebau GmbH z siedzibą w Nördlingen na prace rewizyjne na ścianach membranowych w Elektrowni KW Niederaußem. Łączna kwota przedmiotu zamówienia wynosi ok. 1.150.000,00 EUR netto.

UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego"

21 maja 2020 roku spółka zawarła umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego. Zamawiającym jest Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Przedmiotem umowy jest budowa 3-kondygnacyjnego budynku Sądu Rejonowego wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną. Wynagrodzenie emitenta z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 21,63 mln zł netto.

WITTCHEN SA - ustalenie warunków znaczącej umowy przez emitenta

22 maja 2020 roku spółka poinformowała, że ustaliła z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie realizacji zamówienia - dostawa produktów marki WITTCHEN w roku 2020. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach umowy wynosi ok. 13,07 mln złotych netto + VAT.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - podpisanie aneksu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego

22 maja 2020 roku spółka zawarła z "Ronson Development Partner 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Panoramika" Spółka komandytowa (inwestor) aneks nr 2 do Umowy o roboty budowlane z dnia 8.11.2017 r. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "L3" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego, rozszerzającego umowę o Etap 6 pn. "PANORAMIKA 6 - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną - budynek L5" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego na działce o nr 50/14 oraz przebudową układu drogowego na działce o nr 50/2 dr, z obrębu 2038 Pogodno. Wartość aneksu: 16,70 mln PLN netto.

P.A. NOVA SA - pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

22 maja 2020 roku zarząd P.A. NOVA SA zawiadomił po raz pierwszy o zamiarze połączenia P.A. NOVA Spółki Akcyjnej jako spółki przejmującej z P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (spółka przejmowana). Połączenie spółek nastąpi poprzez powzięcie uchwały walnego zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu, a następnie dokonanie wpisu połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Uchwała może zostać podjęta na walnym zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r.

MIRBUD SA - informacja o wyborze oferty konsorcjum firm, którego liderem jest spółka zależna emitenta, na budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu

22 maja 2020 roku emitent powziął informację od zamawiającego - Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: "02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA - spółka z grupy kapitałowej emitenta (lider konsorcjum) oraz TORMEL Sp. z o.o. Wartość oferty: 188.794.934,27 zł brutto.

NETIA SA - połączenia Netia SA z jej jednoosobową spółką zależną Internetia sp. z o.o.

22 maja 2020 roku zarząd spółki otrzymał od pełnomocnika reprezentującego spółkę informację wraz z odpisem postanowienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanym w dniu 19 maja 2020 roku wpisie do rejestru przedsiębiorców połączenia Netii z jej jednoosobową spółką zależną - Internetia sp. z o.o. (spółka przejmowana).

RONSON DEVELOPMENT SE - zawarcie aneksu do umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

22 maja 2020 r. spółka zależna emitenta: Ronson Development Partner 4 Sp. z o.o. - Panoramika Spółka komandytowa zawarła z Mostostal Warszawa SA (wykonawca) aneks do umowy o roboty budowlane z dnia 8 listopada 2017 r. Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie zakresu umowy o wykonanie kolejnego etapu inwestycji Panoramika w Szczecinie - VI Etap - na który składa się budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (ilość lokali mieszkalnych 76, łączna powierzchnia użytkowa około 3.540 m2). Wynagrodzenie z tytułu realizacji VI Etapu inwestycji Panoramika wynosi 16.700.000 złotych netto.

TOWER INVESTMENTS SA - zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

22 maja 2020 r. Tower Project sp. z o.o. - spółka zależna od emitenta, zawarła jako sprzedający, z jedną z największych sieci detalicznych branży spożywczej, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni około 5.160m2 zlokalizowanej w Sochaczewie, na której sprzedający zrealizuje na rzecz kupującego budowę pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą. Cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym wraz z jego projektem i pozwoleniem na budowę ustalona została na 8.550.000 zł netto.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Ostatnie wiadomości