GPW: w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 paź 2020, 19:04

GPW: w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Uchwała Nr 813/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz § 27 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu") wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 71 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowe warunki obrotu dla praw do akcji lub akcji w systemie notowań ciągłych w dniu debiutu ich emitenta w alternatywnym systemie obrotu oraz do czasu określenia pierwszego kursu zamknięcia dla danego instrumentu finansowego, w przypadku gdy nie został on określony w pierwszym dniu obrotu:";

2) w § 72 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowe warunki obrotu dla praw do akcji lub akcji w systemie kursu jednolitego w dniu debiutu ich emitenta w alternatywnym systemie obrotu oraz do czasu określenia pierwszego kursu jednolitego dla danego instrumentu finansowego, w przypadku gdy nie został on określony w pierwszym dniu obrotu:";

3) w § 150 w ust. 1:

a) dotychczasowy pkt 18) oznacza się jako pkt 23);

b) nowy pkt 18) otrzymuje brzmienie:

"18) obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933),";

c) po pkt 18) dodaje się pkt 19) - 22), w brzmieniu:

"19) obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933),

20) sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu,

21) sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu,

22) nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu,".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 r.

kom amp/

Ostatnie wiadomości