GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 621/2022 Zarządu Giełdy z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
23 cze 2022, 19:13

GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 621/2022 Zarządu Giełdy z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Uchwała Nr 642/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 621/2022 Zarządu Giełdy z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz § 27 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 10 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku GlobalConnect”), o którym mowa w § 3 pkt 3 Uchwały Nr 621/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obrót instrumentami finansowymi na rynku GlobalConnect odbywa się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu, z zastrzeżeniem ust. 2:

godz. 8.30 – 9.05Faza przed otwarciem
godz. 9.05Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)
godz. 9.05 – 17.05Faza notowań ciągłych

2) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do końca każdego roku kalendarzowego Giełda podaje do wiadomości uczestników obrotu maksymalne wielkości wskaźników, o których mowa w ust. 1, obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu w kolejnym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3.”.

§ 2

W Uchwale Nr 621/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 czerwca 2022 r., § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Złożenie wniosku o wykluczenie danych instrumentów z obrotu na rynku GlobalConnect, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 8 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nie jest możliwe do czasu wejścia w życie zmiany w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), zgodnie z którą przepisu art. 91 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się w przypadku, gdy akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na wniosek podmiotu innego niż emitent.”.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2022 r.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości