Inflacja będzie obniżać się stopniowo w kolejnych latach, oczekiwane dalsze spowolnienie wzrostu - RPP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lip 2022, 16:18

Inflacja będzie obniżać się stopniowo w kolejnych latach, oczekiwane dalsze spowolnienie wzrostu - RPP

RPP podtrzymała w komunikacie, że inflacja będzie stopniowo obniżać się w kolejnych latach, ale nie wspomina już, że w kolejnych kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura, tylko wskazuje na dalsze spowalnianie gospodarki - wynika z komunikatu po posiedzeniu Rady. RPP podtrzymuje, że NBP zrobi wszystko w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji.

"W Polsce dostępne dane miesięczne wskazują, że koniunktura w II kw. br. pozostawała korzystna, jednak dynamika aktywności gospodarczej obniżyła się. Towarzyszy temu rekordowo niska stopa bezrobocia oraz wyraźny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, a perspektywy koniunktury, zarówno w Polsce, jak i na świecie, obarczone są znaczną niepewnością" - napisano.

Poprzednio Rada wskazała, że w kolejnych kwartałach można oczekiwać utrzymywania się relatywnie korzystnej koniunktury, przy dalszym spowolnieniu wzrostu.

Rada zaznaczyła ponadto, że w ostatnim okresie nasilają się sygnały wyraźnego pogarszania perspektyw wzrostu gospodarki światowej.

"Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oraz jej perspektywy oddziałują wysokie ceny surowców i komponentów do produkcji, utrzymujące się zaburzenia w funkcjonowaniu globalnych sieci dostaw oraz konsekwencje agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie" - dodano.

Według RPP w nadchodzących kwartałach oczekiwane jest utrzymanie się oddziaływania czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie.

Jednocześnie, jak zaznacza Rada, podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach.

Według RPP obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Rada ponownie oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

"Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" - napisano.

Rada podtrzymała, że jej kolejne decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę.

Rada ponownie wskazała, że NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji.

Rada powtórzyła, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Według RPP wysoka inflacja wynika głównie z wcześniejszego silnego wzrostu światowych cen surowców energetycznych i rolnych – w znacznej części będącego konsekwencją rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie – oraz wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną.

"Inflacja jest także podwyższana przez efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i wysokie koszty transportu w handlu międzynarodowym. Jednocześnie wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej" - dodano.

RPP podwyższyła 7 lipca stopę referencyjną o 50 pb. do 6,50 proc., o 25 pb. poniżej oczekiwań. Była to dziesiąta z rzędu podwyżka stóp NBP. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości