Debiut Vortex Energy z sektora OZE: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
18 lut 2022, 16:56

Debiut Vortex Energy z sektora OZE: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

Rozpoczęły się zapisy na akcje Vortex Energy, jednego z pionierów sektora OZE. Spółka ma zamiar pozyskać do 150 mln zł netto na realizację celów strategicznych. Debiut na parkiecie podstawowym GPW został zaplanowany na połowę marca.

Grupa realizuje projekty farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych od 18 lat. Jest jednym z najstarszych podmiotów w sektorze na rynku Polskim. Spółka sfinalizowała do tej pory blisko 50 projektów o łącznej mocy przekraczającej 425 MW na terenie Polski i Niemiec. Zespół Vortex Energy liczy obecnie 50 ekspertów branżowych.

„Vortex Energy to jedna z najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku energetyki odnawialnej, od początku działalności koncentrująca się na projektach OZE. Dzięki temu dziś mamy nie tylko najszerszą na rynku ofertę dla klientów, ale i doświadczony zespół pracowników i sprawdzonych podwykonawców i dostawców” – mówi Maciej Pepliński, prezes zarządu Vortex Energy.

Spółka wywodzi się z Niemiec, gdzie rozpoczynała działalność i zdobywała doświadczenie. Stopniowo przenosiła nacisk na projekty w Polsce. Po sprzedaży w 2018 r. części biznesu w Niemczech, Vortrex Energy koncentruje się wyłącznie na rynku polskim.

„Grupa posiada relacje biznesowe w zakresie realizacji projektów OZE z takimi partnerami branżowymi jak np. spółki z grup kapitałowych: PGE, ERG, Enea, Ramboll, Energa, Max Bögl, Vestas, Anemos Energy, Nordex, RWE, Tauron, Onde, ABB, jak również z partnerami finansowymi, takimi jak spółki z grupy kapitałowej Macquarie czy Eques Investment TFI.” - podaje spółka.
 

Historia Vortex Energy

Portfolio i backlog projektów

Vortex Energy posiada kilkadziesiąt projektów gotowych do budowy w Polsce. W tym projekty wiatrowe o łącznej mocy 103 MW i 69 MW projektów fotowoltaicznych (łącznie 172 MW).

Obecne portfel obejmuje projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie rozwoju. Ich łączna moc wynosi ok. 12,7 GW (1,4 GW projekty wiatrowe, 11,3 GW projekty solarne), w tym 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów.
 

Projekty Vortex Energy


Zdecydowaną większość portfolio solarnego (11,3 GW) stanowią wielkoskalowe projekty (8,8 GW). Z kolei projekty wiatrowe stanowią 1,4 GW, w tym 660 MW jest na zaawansowanym etapie rozwoju. Grupa planuje od drugiej połowy 2022 r. rozpocząć budowę pierwszych w Polsce farm z wykorzystaniem turbin wiatrowych o mocy od 4 do 6 MW, zamiast szeroko stosowanych o mocy ok. 2-3,5 MW.
 

Projekty Vortex Energy 2

Zobacz także: KNF zatwierdził prospekt emisyjny spółki Vortex Energy. Jeden z pionierów sektora OZE zadebiutuje na GPW

Model biznesowy i strategia dalszego rozwoju

Grupa Vortex Energy jest silnie zintegrowana pionowo. Świadczy usługi obejmujące całość realizacji projektów OZE pod klucz. Od planowania i rozwoju, poprzez realizację i zarządzanie techniczne projektami, do sprzedaży i zakupu projektów. Świadczy też usługi zarządzania oddanymi do użytku farmami.

Inwestycja w projekt rozpoczyna się od doboru lokalizacji i pozyskania wszystkich pozwoleń i potwierdzenia warunków do zabudowy. Jak już projekt jest gotowy do budowy następuje jego sprzedaż. Ale tutaj rola Vortex Energy się nie kończy, gdyż spółka prowadzi też budowę farmy. Po oddaniu do użytku zapewnia pełną obsługę techniczną i świadczy usługi komplementarne np. prawne czy księgowe. Klient nie musi więc tworzyć własnych struktur do zarządzania obiektem.

W ten sposób spółka uzyskuje wyższe marże i przyciąga klientów, którzy chcieliby mieć inwestycję w pełni obsłużoną: od budowy do zarządzania. Usługi zarządzania dają też spółce stabilny cash flow w następnych latach.
 

Vortex na rynku OZE

Spółka realizuję strategię dalszego umacniania własnej pozycji na rynku OZE poprzez rozszerzanie portfolio projektów. Większość projektów zamierza komercjalizować, ale też planuje część pozostawić we własnym zarządzaniu. Dzięki zatrzymanym projektom spółka zamierza osiągnąć do 2025 r. własne moce wytwórcze w wysokości ok. 100 MW z projektów wiatrowych i dodatkowo ok. 20-25 MW z projektów solarnych. Na realizację tych planów zostanie przeznaczona znaczna część środków z emisji akcji.

Czynniki ryzyka i szanse na rozwój

Rynek OZE w Polsce, na którym działa spółka, stawia wiele ograniczeń i niepewności. Przykładowo stan infrastruktury technicznej sieci energetycznej ogranicza przyłączenia większej liczby instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Wymagane jest czasem ponoszenie przez spółki nakładów na infrastrukturę przyłączeniową.

Inną kwestią bywa brak możliwości uzyskania warunków przyłączenia farmy fotowoltaicznej lub parku wiatrowego do sieci energetycznej z przyczyn innych niż techniczne.

„Wśród pozatechnicznych czynników ryzyka, które mogą w przyszłości utrudniać prywatnym podmiotom działającym na rynku, na którym działa obecnie Spółka, tj. podmiotom prowadzącym prace projektowe i deweloperskie związane z projektami farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych, Grupa zauważa następujące czynniki:

 • decyzje polityczne i dotyczące krajowej strategii energetycznej;
 • decyzje dotyczące strategii i modeli biznesowych operatorów sieci energetycznej;
 • brak zagwarantowania przez Państwo środków inwestycyjnych niezbędnych do modernizacji sieci energetycznej.

” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Następuje też wzrost zainteresowania budową własnych farm przez operatorów sieci energetycznych. Może to w przyszłości doprowadzić do preferowania przy przyłączeniach własnych farm operatorów, zwłaszcza w przypadku ograniczonych mocy przyłączeniowych.

„Co więcej, większość operatorów sieci energetycznych w Polsce stanowią spółki Skarbu Państwa, a w działalność deweloperską lub inwestycyjną w zakresie farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych angażują się obecnie również inne spółki Skarbu Państwa z sektorów energetycznego, paliwowego oraz finansowego. W związku z powyższym istnieje możliwość, że działania władz państwowych w kolejnych latach będą powodowały utrudnienia w realizacji projektów OZE przez podmioty niepowiązane kapitałowo ze Skarbem Państwa, takich jak Emitent.” - podano w prospekcie emisyjnym.

„W ocenie Emitenta istotność czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent określa jako średnie.” - dodano dalej.

Spółka zwraca też uwagę na alternatywy dla rynku wytwarzania energii ze słońca i wiatru. Już teraz te technologie częściowo konkurują z innymi odnawialnymi źródłami np. wytwarzania energii z wodoru, biomasy lub z geotermalnych źródeł energii.

„Te inne metody wytwarzania energii mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad fotowoltaiką oraz energią wiatrową, na przykład jeżeli okażą się one bardziej opłacalne ze względów technicznych lub otrzymają silniejsze wsparcie regulacyjne ze względów politycznych. Może to wpłynąć na dalsze wzrosty rozwoju energii wiatrowej i słonecznej lub może również doprowadzić do spadku zapotrzebowania na ten rodzaj energii” - podaje spółka w prospekcie.

Koniunktura na ryku OZE nie jest stała. Spółka podaje w prospekcie: „Historycznie zdarzały się znaczące spadki koniunktury na rynku OZE. W latach 2016-2020, to jest w okresie po wejściu w życie Ustawy 10H oraz kilku lat po jej wejściu w życie liczba inwestorów zainteresowanych instalacją parków wiatrowych zmalała niemal do zera. (…) W ocenie Emitenta nie sposób dokładnie oszacować popyt na instalacje OZE w kolejnych latach, tym bardziej że zależy on od wystąpienia lub nasilenia innych czynników ryzyka wymienionych w niniejszym Prospekcie.”

Spółka ocenia istotność i prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego ryzyka jako średnie.

Z drugiej strony potencjał rynku jest silny, gdyż napędzany jest przez politykę UE. Transformacja sektora energetycznego przekłada się na szybki wzrost rynku OZE. Wymogi polityki UE tworzą w Polsce znaczą lukę, którą należy wypełnić do 2030 r.

Do 2030 roku planowane jest wybudowanie dodatkowych 14,3 mocy głównie pochodzących z farm solarnych i wiatrowych. Wyłączane starzejące się elektrownie węglowe także muszą zostać zastąpione przez OZE. Do 2023 ma być wycofane ok. 12 GW mocy dostarczanych teraz przez elektrownie węglowe.

Wsparciem są też regulacje prawa. Do co najmniej 2041 r. ma funkcjonować system wsparcia aukcyjnego. Rynek oczekuje też liberalizacji zasady 10H, co odblokuje potencjał budowy lądowych farm wiatrowych.

„W Polsce obserwujemy od kilku lat bardzo dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej jednostek wiatrowych oraz fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW dzięki stabilnemu finansowaniu zapewnionemu przez aukcje OZE oraz rozwijające się umowy Power Purchase Agreement („PPA”). W 2020 r. można było zaobserwować szczególnie dynamiczny wzrost znaczenia jednostek fotowoltaicznych na aukcjach OZE, co spowodowało znaczący wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice między 2019 a 2020 rokiem” - podaje spółka w prospekcie.

Według Raportu Pekao, Polska jest liderem w Europie Środkowej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i odpowiadała za 52% łącznego wzrostu produkcji „zielonej energii” w regionie na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Wyróżnia się też znacznym średnim rocznym tempem wzrostu produkcji energii elektrycznej z OZE w regionie. Jednocześnie udział OZE w produkcji energii jest wciąż relatywnie niski:

„Udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce jest wciąż na relatywnie niskim poziomie (ok. 15%), co stanowi trzeci najniższy wynik w regionie (po Czechach oraz Węgrzech). W związku z powyższym należy stwierdzić, że widoczna jest perspektywa do dalszego wzrostu udziału energii z OZE w ogólnej wartości wyprodukowanej energii elektrycznej w Polsce.” - podano w prospekcie emisyjnym.

Dane finansowe Vortex Energy

Vortex Energy przedstawia dane finansowe za ostatnie pełne trzy lata oraz za trzy kwartały 2021 r. Przychody spółki rosły z 3,5 mln zł w 2018 r. do 10,9 mln na koniec 2020 r. W poprzednim roku nastąpiło znaczące zwiększenie przychodów – przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2021 r. przewyższyły czterokrotnie przychody za cały 2020 r. osiągając wartość 41,1 mln zł.

Spółka miała w przedstawionych pełnych latach stratę na sprzedaży. Dopiero w 2021 r. wykazała zysk ze sprzedaży w trzech pierwszych kwartałach w wysokości 12,3 mln zł. Zysk na poziomie EBITDA pojawił się w 2019 r. by już rok później osiągnąć wartość 16,5 mln zł. W trzech zaraportowanych kwartałach 2021 r. przekroczył 35 mln zł.

Znaczące różnice przychodu, EBITDA i zysków między okresami wynikają ze specyfiki działalności spółki. Oprócz wpływów z realizacji projektów i z zarządzania technicznego, spółka generuje nieregularne przychody z tytułu sprzedaży projektów po fazie dewelopmentu. W 2021 r., do końca września, Vortex sprzedał 3 projekty wiatrowe o łącznej mocy 44 MW. Zysk ze sprzedaży wyniósł 21,4 mln zł. W całym 2020 r. był na poziomie 16,5 mln zł, a w latach 2018-2019 spółka nie sprzedała żadnego projektu, gdyż skupiła się w tamtym okresie na rozwoju i budowie kilku projektów i dostosowania ich pod wymogi ustawy 10H.
 

Wyniki finansowe Vortex Energy


Sprzedaż projektów w latach 2020-2021 miał też pozytywny wpływ na redukcję zadłużenia i poprawę płynności. Dług netto do EBITDA spadł z 1,4 w 2020 r. do wartości ujemnych w 2021 r.

„Dynamiczne zwiększanie skali działalności spółki, a także korzystna ekonomika sprzedawanych projektów skutkuje wysoką generacją gotówki na dużą skalę, Vortex osiągnął na koniec Q3 2021 r. pozycję gotówkową netto. Jednocześnie spółka korzysta z dostępnych kredytów bankowych, które pozwalają na dalsze skalowanie pipeline’u i budowanie wartości” - podaje spółka.

„Obecnie Grupa zarządza ryzykiem płynności przez utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, bieżące monitorowanie prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywanie terminów zapadalności aktywów do terminów wymagalności zobowiązań” - podano w prospekcie emisyjnym.
 

Wskaźniki finansowe Vortex Energy

Polityka dywidendowa

Spółka nie dzieliła się zyskiem w przeszłości i w najbliższych trzech latach nie ma takich planów. Nie określiła też polityki dywidendowej, ale zamierza rozpocząć wypłatę począwszy od 2025 r. (z zysków za 2014 r.), gdyż w 2024 r. pojawią się pierwsze efekty inwestycji poczynionych za pozyskane środki w trwającym właśnie IPO.

„Z uwagi na przedstawione w innych częściach Prospektu plany Grupy dotyczące jej dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach Spółka przyjmuje, że dywidendy nie będą wypłacane za 2 albo 3 kolejne lata obrotowe Spółki, licząc od roku 2022. W związku z powyższym w ocenie Spółki wypłata dywidendy nie nastąpi wcześniej niż na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w 2025 r., tj. w ramach wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024” - podano w prospekcie emisyjnym.

Cele emisji akcji

Spółka wyemituje do 2,5 mln nowych akcji, ze sprzedaży których ma zamiar pozyskać do 150 mln zł netto. Ponadto do oferty zostanie dołączone kolejne 1 mln akcji należących do jedynego akcjonariusza spółki, grupy VH Invest AG. Po debiucie VH Invest pozostanie akcjonariuszem dominującym a jego pozostałe udziały zostaną objęte rocznym lock-upem.

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków na realizację celów strategicznych przyspieszenia rozwoju oraz budowy własnych mocy.

Środki zostaną przeznaczone na:

 • akwizycje projektów na różnych etapach rozwoju do dalszego developmentu (ok. 40%),
 • sfinansowanie prac polegających na uzyskaniu warunków przyłączenia dla możliwie największej liczby projektów oraz pozostałych prac dotyczących projektów znajdujących się przed fazą budowy (ok. 30%),
 • sfinansowanie wkładu własnego w projektach znajdujących się w fazie developmentu (ok. 15%),
 • spłacenie finansowania pomostowego. (ok. 15%).

Ok. 40% zostanie przeznaczone na akwizycję projektów na różnych etapach rozwoju. Spółka już analizuje przejęcia kilku projektów wiatrowych o łącznej mocy 166 MW i kilkunastu projektów solarnych o łącznej mocy 320 MW. Według zarządu do 2025 r. spółka zakończy budowę części tych projektów o mocy 55 MW (wiatrowe) i 150 MW (fotowoltaiczne). Kolejne 30% środków posłuży na przyspieszeniu rozwoju projektów.

Następne 15% pozyskanego kapitału zostanie przeznaczone na rozwój nowej nogi biznesu, czyli na częściowy wkład własny w budowę farm, które po zakończeniu pozostaną w spółce. Jeśli środki pozyskane z oferty wyniosą zakładaną wartość 150 mln zł, pozwoli to spółce na wkład własny dla projektów o łącznej mocy 15-25 MW. Do 2025 r. w aktywach grupy mają pozostać projekty o łącznej mocy ok. 120-125 MW.

„OZE jest jednym z głównych motorów napędowych zmian w sektorze energetycznym, a my jesteśmy świetnie przygotowani do tego, by jak najpełniej wykorzystać związane z tym rynkowe szanse. Środki pozyskane z IPO pozwolą nam przyspieszyć realizację celów strategicznych” – podsumowuje Maciej Pepliński.

Zapisy na akcje Vortex Energy

Zapisy na akcje Vortex Energy już się rozpoczęły i potrwają do 24 lutego 2022 r., do godziny 17:00. inwestorzy indywidualni mogą przeprowadzić zapis na akcje poprzez instytucje będące członkami konsorcjum detalicznego:

Lista członków konsorcjum detalicznego:

 • Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao
 • Alior Bank S.A.
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • IPOPEMA Securities S.A.
 • mBank S.A.
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. Oddział – Biuro Maklerskie

Spółka ustaliła cenę maksymalną za jedną akcję w wysokości 68 zł. Przy takiej cenie będą prowadzone zapisy w transzy detalicznej. Po ich zakończeniu i finalizacji budowy księgi popytu, zostanie ogłoszona cena ostateczna i ostateczna liczba oferowanych akcji.

Dla inwestorów indywidualnych planowany jest przydział ok. 15% akcji oferowanych.

Zakładając objęcie akcji po cenie maksymalnej, wartość całej oferty sięgnie 238 mln zł a wycena Vortex Energy – 510 mln zł pre money.

Przydział akcji nastąpi do 3 marca, a do 11 marca pojawią się one na rachunkach inwestorów. Nabywcy akcji nowej emisji otrzymają prawa do akcji PDA, które zostaną zamienione na akcje ok. 8 kwietnia.

Vortex Energy zamierza zadebiutować na głównym parkiecie GPW w okolicy 16 marca.

Harmonogram IPO Vortex Energy

TerminEtap
17-24 lutego 2022 r.Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
18-24 lutego 2022 r. do godz. 17:00Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
25 lutego 2022 r.Opublikowanie informacji o ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych; ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty; oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów
3 marca 2022 r.Przydział Akcji Oferowanych
ok. 16 marca 2022 r.Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych.

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.