Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | StrefaInwestorow.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Karty podstawowe

37.60
0.70
1.90%
11:19
Poprzednia wartość: 
36.90
Otwarcie: 
37.20
Wolumen: 
22.86 tys.
Zasięg dzienny: 
37.60
 - 
36.90
Obrót: 
847.36 tys.

Spółka organizuje obrotu instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.