GPW SA | StrefaInwestorow.pl

GPW SA

Karty podstawowe

41.3800
-0.3000
-0.72%
2021-09-24
Poprzednia wartość: 
41.6800
Otwarcie: 
41.9000
Wolumen: 
66.45 tys.
Zasięg dzienny: 
41.9000
 - 
41.3000
Obrót: 
2.76 mln

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.