Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: rząd prowadzi prace nad przepisami wynagradzającymi odbiorcom straty z tytułu braku dostaw energii

Nowe przepisy, nad którymi pracuje rząd wprowadzą wynagrodzenia dla odbiorców z tytułu zastosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.


Obszar legislacyjny

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła ma na celu zastąpienie rozporządzenia Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. regulującego tę samą materię.

Ścieżka legislacyjna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów znajduje się obecnie na etapie opiniowania.

Alert europejski: Ruszyły kolejne prace dotyczące granicznego podatku węglowego CBAM

Najważniejsze informacje

Projektowane rozporządzenie w stosunku do obecnie obowiązującego wprowadza przede wszystkim zasady i tryb wypłaty wynagrodzenia przysługującego odbiorcy za zastosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Wg projektu odbiorcy przysługiwałoby wynagrodzenie za każdą kilowatogodzinę niepobranej energii elektrycznej dla każdej godziny obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Przy obliczaniu wynagrodzenia należnego odbiorcy brano by pod uwagę m.in.: wartość redukcji zużycia energii i średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Odbiorca celem uzyskania wynagrodzenia byłby zobowiązany do przekazywania operatorowi systemu elektroenergetycznego dystrybucyjnego dokumentu rozliczeniowego wystawionego na operatora jako nabywcę usługi w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

Restrykcjom dotyczącym dostarczania i poboru energii elektrycznej nie podlegają przez cały czas ich trwania m.in. odbiorcy energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez nich obiektu, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy możliwej do jednoczesnego poboru wynosi mniej niż 300 kW.

TGE reaguje na wzrost mocy w OZE. Nowe produkty usprawnią handel w okresie największego popytu na energię

Co z tego wynika?

Przepisy projektu rozporządzenia odnoszą się oczywiście do sytuacji mocno hipotetycznej, gdyż wskazane w nim ograniczenia mogłyby być wprowadzane w życie w sytuacjach wyjątkowych jak np. zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego z powodu długookresowego braku równowagi na rynku paliwowo energetycznym.

Tym niemniej warto zwrócić na nie uwagę, gdyż są one z pewnością korzystne dla przedsiębiorców, którzy będą mogli liczyć na rekompensatę ze strony operatora w związku z poniesionymi stratami z tytułu braku możliwości korzystania z energii elektrycznej.

udostępnij: