Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert ESG: Bank Millenium zredukował emisję gazów cieplarnianych o około 60% względem 2020 r.

Bank Millenium zrealizował pierwsze istotne zobowiązanie wynikające ze strategii ESG na lata 2022-24 ograniczając swoją emisję CO2 o około 60% względem 2020 r.


Bank Millenium wdraża strategię ESG

Bank Millenium opublikował raport ESG za 2022 rok. Jego założenia są oparte na strategii ESG na lata 2022-24, która skupia się na zaangażowaniu instytucji na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego. Jak podkreśla Millenium: w ostatnich dwunastu miesiącach udało się jej obniżyć o około 60% emisję własnych gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 2020. Było to możliwe dzięki bardziej efektywnej gospodarce zasobami i zakupowi energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych.

Alert ESG: Unimot przedstawia strategię ESG. Biopaliwa, fotowoltaika, biogazownie i mały atom w zainteresowaniu grupy

Działania ESG Banku Millenium

Pod hasłem "Inspirują nas ludzie" Bank Millennium postawił sobie ambitne cele związane z ochroną klimatu. Bank planuje osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do własnych emisji do roku 2027 oraz pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Instytucja skupia się nie tylko na redukcji własnych emisji, ale również na wspieraniu swoich klientów w dekarbonizacji. W ramach strategii, bank planuje udzielić 2 miliardów złotych finansowania dla swoich klientów na projekty zrównoważone i transformacyjne do 2024 r.

Bank Millennium angażuje się także w finansowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, co odzwierciedla jego długoterminowe zaangażowanie w działania na rzecz środowiska.

Kontrola wdrażania zasad ESG

Zgodnie ze strategią ESG Banku Millenium zarząd ma pełnić kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu obszarem zrównoważonego rozwoju. Oznacza to skoncentrowanie się na kwestiach środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

W ramach działań kontrolnych, zarząd korzysta z różnych komitetów w banku. Szczególnie istotny jest Komitet Zrównoważonego Rozwoju, który skupia się na kwestiach związanych z zrównoważonym rozwojem. W ramach tego organu analizowane są informacje dotyczące wpływu banku na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Komitet ten odgrywa istotną rolę w procesie kontrolnym zarządu, uwzględniając informacje od interesariuszy banku. Jego działania obejmują ocenę i monitorowanie działań banku w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz identyfikację obszarów, w których można wprowadzić dalsze ulepszenia.

Również Rada Nadzorcza banku pełni kluczową rolę w nadzorowaniu procesu zrównoważonego rozwoju. Otrzymuje ona informacje dotyczące kluczowych aspektów działalności banku, w tym ekonomicznego, środowiskowego i społecznego wpływu banku.

Bank Millennium: Konkretna droga do neutralności klimatycznej

Bank Millenium zamierza stać się przykładem instytucji finansowej, która aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Jednym z głównych założeń Banku Millennium jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie emisji bezpośrednich (Zakres 1) i pośrednich (Zakres 2) do roku 2027. Długoterminowym celem jest również osiągnięcie zerowej emisji netto we wszystkich trzech zakresach (Zakres 1, 2 i 3) do roku 2050.

Bank Millennium z naddatkiem wdrożył założenie redukcji emisji o 50% w porównaniu do roku 2020. Dodatkowo, do roku 2024 planują zbudować flotę samochodową składającą się w 100% z pojazdów niskoemisyjnych.

Instytucja stawia również duży nacisk na efektywność energetyczną. W swoich placówkach bankowych kontynuują prace modernizacyjne, dążąc do osiągnięcia jak najwyższej efektywności energetycznej.

Ważnym elementem strategii Banku Millennium jest redukcja użycia papieru oraz promowanie płatności bez plastiku. Istotne jest także promowanie wysokiego poziomu recyklingu i kultury zero-waste zachęcającej do ograniczenia produkcji odpadów i wykorzystania zasobów w sposób zrównoważony.

Bank nie zapomina także o swoich klientach. Oferuje zielone produkty wspierane przez wsparcie merytoryczne, aby pomóc im w transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bank Millennium zwiększa również finansowanie projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem poprzez aktywne uczestnictwo w rządowych i unijnych programach transformacji.

Ponadto instytucja konsekwentnie nie finansuje nowych projektów wydobycia węgla oraz inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyjątkiem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń.

Bank Millennium uwzględnia również ryzyko klimatyczne w swoich działaniach. Doskonali swoje podejście do uwzględniania wpływu ryzyka klimatycznego na finansowane podmioty i przedsięwzięcia. Podmiot angażuje się w wspieranie klientów w pozyskiwaniu funduszy unijnych i programów publicznych, które finansują zieloną transformację.

Bank Millennium wyznaczył także kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które pomogą monitorować postępy i ocenić sukces ich inicjatyw. Wśród KPI znajdują się osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie emisji bezpośrednich i pośrednich do roku 2027, osiągnięcie zerowej emisji netto oraz redukcja własnych emisji o 50% w roku 2022 w porównaniu do roku 2020.

Alert ESG: Unimot przedstawia strategię ESG. Biopaliwa, fotowoltaika, biogazownie i mały atom w zainteresowaniu grupy

Co z tego wynika?

Neutralność klimatyczna nie jest tylko trendy, lecz koniecznością, aby zabezpieczyć naszą planetę dla przyszłych pokoleń. Działania Banku Millennium są ważnym krokiem w tym kierunku, pokazując, że odpowiedzialność środowiskowa może być zintegrowana z biznesem i przynosić korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla samej instytucji finansowej.

Bank Millennium udowadnia, że sektor finansowy może być motorem zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ich zaangażowanie w redukcję emisji, inwestowanie w zielone projekty i wspieranie klientów w transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowi inspirację dla innych instytucji finansowych. To właśnie poprzez takie inicjatywy możemy wspólnie dążyć do osiągnięcia globalnych celów zrównoważonego rozwoju i lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

udostępnij: