Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Nowa era dla energetyki słonecznej. Komisja Europejska pracuje nad wytycznymi dla innowacji w tym obszarze.

W związku z opublikowaną „Strategią UE na rzecz energii słonecznej”, Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dot. wytycznych, których celem jest promowania innowacji w fotowoltaice. To pewnego rodzaju „promyk nadziei” dla producentów z UE i jednocześnie „cień” dla dostawców z Chin.


Obszar – Energetyka słoneczna z nowymi wytycznymi:

W ramach działań przewidzianych do realizacji w planie REPowerEU, 18 maja 2022 roku Komisja Europejska oficjalnie zaprezentowała komunikat pn. „Strategia UE na rzecz energii słonecznej” (COM(2022)221 final). Celem strategii było przyspieszenie rozwoju energetyki słonecznej na terenie wspólnoty, a pośrednio wsparcie ambicji Komisji związanych ze stopniowym uniezależnieniem się od paliw kopalnych importowanych z Federacji Rosyjskiej.

To jednak nie wszystko… W związku z pakietem „Fit for 55” Komisja Europejska znowelizowała także dyrektywę o odnawialnych źródłach energii (REDIII), w której został umieszczony nowy – bardziej ambitny – wiążący cel w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii wynoszący 42,5% do 2030 r. (z potwierdzeniem chęci realizacji celu 45%).

O dyrektywie RED III pisaliśmy tutaj.

Energetyka słoneczna, jak podaje organ wykonawczy UE jest „czystym, elastycznym źródłem energii umożliwiającym modułowe rozwiązania, które dziś jest jednym z najtańszych OZE na rynku”. Co więcej: „w strategii UE na rzecz energii słonecznej określono ambitne cele w zakresie wytwarzania energii słonecznej na lata 2025 i 2030 oraz przewidziano, że aby je osiągnąć, UE musi zainstalować średnio około 45 GW mocy wytwórczych rocznie w ciągu tego dziesięciolecia”.
 


Źródło: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy_en?prefLang=pl

Strategia z 2022 roku wskazywała, że: „do tej pory wytwarzanie energii słonecznej opierało się przede wszystkim na instalacjach naziemnych i dachowych. Jeśli chodzi o nowe instalacje fotowoltaiczne, zazwyczaj w danym roku około 1/3 to instalacje naziemne, a 2/3 – instalacje dachowe”.  Potwierdzają to dane udostępnione przez EurObservER z maja 2023 r.: „Unia Europejska, po podłączeniu co najmniej 32,8 GW maksymalnej mocy netto w 2022 r. (sumarycznie 195,4 GW mocy ogółem) osiąga nowe szczyty. Łączna produkcja energii słonecznej na poziomie 205,2 TWh, wzmocniona rekordowymi poziomami nasłonecznienia w 2022 r., wzrosła o 29,6% (o 46,9 TWh) w porównaniu z wynikami z 2021 r.”.

Należy pamiętać, że w/w dokument nie skupiał się jedynie na 1 formie wytwarzania energii ze słońca… Określał ich aż pięć określając je mianem „innowacyjnych”. Warto jednak odnotować, że Komisja Europejska już 2 lata temu podkreśliła, że każda z tych form napotyka lub też może napotkać różnego rodzaju bariery… Aby wesprzeć promocję tych form zaproponowano więc stworzenie „Wytycznych dla państw członkowskich dot. promowania innowacyjnych form wytwarzania energii słonecznej”, które miałyby zostać dołączone do specjalnego zalecenia. I to właśnie jest celem obecnie uruchomionych konsultacji.

Ścieżka legislacyjna – Kiedy zaświeci słońce nad Unią Europejską?

Ze względu na fakt, że opracowywany przez Komisję Europejską dokument nie ma charakteru legislacyjnego, organ wykonawczy UE zdecydował się wyłącznie na przeprowadzenie skróconego procesu konsultacji, w którym uwagi zbierane są w okresie 5 marca – 2 kwietnia br.

Grupą docelową w procesie konsultacji są państwa członkowskie, organy regionalne i lokalne, producenci energii, stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju energetyki słonecznej, a także NGO’sy oraz instytucje naukowe.  Za przeprowadzenie procesu konsultacji, jak i analizę zgłoszonych w jego trakcie uwag odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER), wraz z Departamentem ds. zielonej transformacji oraz integracji systemów energetycznych (ENER.C) oraz Wydziałem ds. Polityki integracji OZE i systemów energetycznych (ENER.C.1).

Gotowy projekt wytycznych oraz zaleceń powinien zostać terminowo zaprezentowany w II kwartale br., jednak już dziś spodziewać się, że inicjatywa może zostać przesunięta w czasie nawet o kilka miesięcy.

Co z tego wynika – Nowe rozdanie w fotowoltaice: 

Jak podaje Komisja Europejska: „Zalecenie dla państw członkowskich wraz z wytycznymi dotyczącymi dobrych praktyk może przyczynić się do określenia rozwiązań służących przezwyciężeniu wspólnych barier, z którymi borykają się te innowacyjne formy wytwarzania energii słonecznej w całej UE”.

Przede wszystkim mowo o barierach regulacyjnych oraz poza regulacyjnych (tj. naturalnych, społecznych, technologicznych, gospodarczych i przemysłowych).  Sama inicjatywa skupiać się zaś będzie na kwestiach innowacji, a zwłaszcza na:

  • Agrowoltaice,
  • Pływającej fotowoltaice,
  • Fotowoltaice wykorzystującej infrastrukturę transportową,
  • Fotowoltaice zintegrowanej z budynkiem,
  • Fotowoltaice zintegrowanej z pojazdem.
     

Dlaczego akurat te formy? Komisja ma na to prostą i jasną odpowiedź: „Wykorzystują elastyczność i modułowość technologii energii słonecznej, dzięki czemu można je dostosować do szerokiego zakresu zastosowań i lokalizacji, a także przyczyniają się do złagodzenia konkurencji w zakresie użytkowania gruntów. Mogą one przynieść korzyści i synergie w zakresie użytkowania gruntów/mórz oraz w zakresie środowiska”.

Czy nowe wytyczne dadzą kopa rozwojowego energetycznym firmom na GPW? Być może będzie to np. „gamechanger” dla Columbus Energy, którego kurs giełdowy od ATH w połowie 2020 r. notuje systematyczny spadek. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że: wytyczne „mogą również obejmować niektóre państwa spoza UE, zwłaszcza w sekcji dotyczącej dobrych praktyk”. W naszej opinii będzie to jeden z elementów zatrzymania chińskiej ekspansji w europejskim sektorze OZE.

udostępnij: