Braster publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lip 2017, 09:13

Braster publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Producent innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi opublikował wczoraj prospekt emisyjny sporządzony w związku ofertą publiczną akcji, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 lipca 2017 r. Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 10 lipca i potrwają do 17 lipca. Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na globalną ekspansję Systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

6 lipca 2017 r. Braster S.A. opublikował prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 lipca 2017 r., w związku z ofertą publiczną akcji z wyłączeniem prawa poboru, obejmującą nie więcej niż 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia nowe akcje zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności Akcjonariuszom obecnym na Walnym zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Cena maksymalna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego odpowiedniego aneksu do prospektu emisyjnego.

Zapisy na akcje rozpoczną się w poniedziałek 10 lipca. Oferującym akcje jest IPOPEMA Securities S.A. Inwestorzy indywidualni będą mogli dokonywać zapisu bezpośrednio u Oferującego oraz u członków konsorcjum detalicznego. Lista POK, w których będzie można złożyć zapis oraz pozostałe dokumenty dotyczące Spółki i Oferty dostępne będą na stronie internetowej Spółki: ri.braster.eu oraz Oferującego: www.ipopemasecurities.pl.

Środki, które planujemy pozyskać z emisji akcji przeznaczymy przede wszystkim na międzynarodową ekspansję firmy. Już w tym roku planujemy rozpocząć sprzedaż na pierwszych rynkach zagranicznych – w tym w Wielkiej Brytanii – oraz zainicjować projekty pilotażowe na terenie kilku kolejnych państw. Jesteśmy jednocześnie w trakcie zatwierdzania przez FDA naszego wniosku o dopuszczenie urządzenia Braster do sprzedaży na rynku amerykańskim 

mówi Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Spodziewamy się, że przedstawiona niedawno aktualizacja strategii – pokazująca wyraźnie atrakcyjność dynamicznie rozwijającego się rynku telemedycyny oraz ogromny potencjał komercyjny naszych rozwiązań na rynkach zagranicznych – zachęci inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej ofercie publicznej 

dodaje.

Wykorzystanie wpływów z emisji

Braster S.A. chce pozyskać 54-63 mln zł* z emisji akcji serii I w ramach Oferty. Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele, przedstawione w kolejności priorytetów:

Ekspansja na rynki zagraniczne i bieżące koszty utrzymania firmy (45,6-47,1 mln zł*)

Wraz z opublikowaną w marcu aktualizacją strategii na lata 2015-2021 Spółka planuje w latach 2017­2018 debiut na kilkunastu rynkach zagranicznych. Na przełomie czerwca i lipca firma poinformowała o podpisaniu umów związanych z rozpoczęciem projektów pilotażowych w Irlandii, Japonii oraz Dubaju. W najbliższych kolejnych tygodniach spółka spodziewa się podpisania kolejnych umów w Portugalii i Holandii. Do końca bieżącego roku, poza krajami pilotażowymi, Braster chce zadebiutować w Wielkiej Brytanii. W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku Spółka chciałaby wejść do USA. Jednocześnie w Kanadzie, Brazylii, Chinach oraz Indiach mają rozpocząć się pilotaże techniczne. Na kolejne rynki (Niemcy, Korea) Braster wejdzie w roku 2018. W celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu BRASTER do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki.

Do roku 2021 Braster planuje zaistnieć na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln osób ze ściśle określonej grupy docelowej. Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem.

Budowa globalnej platformy telemedycznej (4,8-12,8 mln zł*)

Celem strategicznym Spółki jest budowa globalnej platformy telemedycznej integrującej, poza Systemem BRASTER, także rozwiązania i urządzenia telemedyczne innych producentów charakteryzujące się globalnym potencjałem sprzedażowym. Realizacja wizji będzie możliwa m.in. poprzez potencjalne akwizycje. W kręgu zainteresowania Spółki są w szczególności producenci urządzeń telemedycznych, dostawcy usług i produktów e-health oraz firmy świadczące usługi telemedyczne.

Zakup nieruchomości w Szeligach (3,5 mln zł*)

W grudniu 2016 r. Braster zakupił nieruchomość obejmującą działkę w podwarszawskich Szeligach i umiejscowiony na niej budynek, w którym mieści się siedziba Spółki oraz realizowany jest proces produkcji matryc ciekłokrystalicznych. Przedmiotową nieruchomość nabyto za cenę sprzedaży w wysokości 5,3 mln zł. Płatność została rozłożona na dwie transze zakupu nieruchomości wynoszące odpowiednio: 1,3 mln zł i 4 mln zł. Spółka uregulował pierwszą transzę i część drugiej ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Pozostała do zapłaty kwota 3,5 mln zł ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z emisji nowych akcji.

*ostateczne wartości mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu ceny maksymalnej w ofercie publicznej

Harmonogram Oferty:

6 lipca 2017 r.Publikacja Prospektu
7 lipca 2017 r.Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej
od 10 lipca do 17 lipca 2017 r.Okres składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych
od 10 lipca do 18 lipca 2017 r.Proces budowy księgi popytu
18 lipca 2017 r.Ustalenie ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych
od 19 lipca do 21 lipca 2017 r.Okres składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
21 lipca 2017 r.Przydział akcji i rozliczenie transakcji
29 sierpnia 2017 r.Planowany termin notowania akcji serii I na GPW

O BRASTER S.A.

BRASTER S.A. – jako jedyna firma na świecie – posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała urządzenie BRASTER – innowacyjny medyczny tester termograficzny służący do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Urządzenie skierowane jest bezpośrednio do kobiet i służy do wykorzystania w warunkach domowych.

BRASTER w czwartym kwartale 2016 r. wprowadził urządzenie do sprzedaży w Polsce, a w 2017 i 2018 r. planuje wejść na kilkanaście rynków międzynarodowych. Realizowany model biznesowy zakłada, że docelowo ok. 70 proc. przychodów spółki będzie generowała sprzedaż wysokomarżowych usług telemedycznych oferowanych w pakietach wraz z urządzeniem.

Skuteczność urządzenia BRASTER została potwierdzona w przeprowadzonych w 2013 i 2016 r. badaniach klinicznych THERMACRAC i THERMAALG. Wyniki badań wskazały, że BRASTER jest skutecznym narzędziem wspierającym diagnostykę, komplementarnym wobec mammografii i ultrasonografii, które znacząco zwiększa możliwość wykrycia raka na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

BRASTER S.A. w 2012 r. zadebiutował na NewConnect, a od 2015 r. jest notowany na głównym rynku GPW.

O systemie BRASTER

BRASTER® to pierwszy na świecie system pomagający kobietom samodzielnie badać piersi w celu wykrycia nowotworu złośliwego. Rozwiązanie oparte jest na unikalnej matrycy ciekłokrystalicznej – patencie firmy BRASTER – oraz centrum telemedycznym, w którym analizowane są wyniki badań. System wykorzystuje termografię kontaktową do tworzenia obrazów rozkładu cieplnego piersi. Na termogramach zmiany podejrzane o charakter nowotworowy widoczne są jako barwne obszary różniące się od obszarów zdrowych intensywnością i morfologią. Dzieje się tak, gdyż nowotworowe zmiany złośliwe w procesie swojego wzrostu budują gęstą sieć naczyń krwionośnych (neoangiogeneza) odżywiających guz. Towarzyszy temu zwiększona emisja energii i podniesiona temperatura. Właśnie te obszary podwyższonej temperatury w obrębie gruczołu piersiowego rejestruje BRASTER®. Za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji tworzących system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych różnicuje wykryte zmiany w kierunku nowotworów o charakterze złośliwym.

Źródło: Spółka, #BRA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości