Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2017, 15:08

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

Ferrum przedstawi wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka.

"Spółka podjęła w dniu 8 grudnia 2017 r. decyzję o przyjęciu i przedstawieniu wierzycielom propozycji układowych dotyczących części zobowiązań emitenta, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na przyszłą sytuację Ferrum"

czytamy w komunikacie.

Zasadnicze elementy przygotowanych propozycji układowych to:

  • spłata w całości należności głównej (kapitał) oraz kosztów, prowizji i innych należności ubocznych w drodze konwersji na akcje spółki w ramach nowej emisji akcji serii F;
  • umorzenie odsetek przysługujących wierzycielom po dniu układowym;
  • konwersją objęte będą przysługujące wierzycielom wierzytelności w kwotach: (i) Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN (Fundusz) - należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 29 mln zł, (ii) Mezzanine FIZ AN (Mezzanine FIZAN) - należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 25 mln zł, (iii) Watchet Sp. z o.o. (Watchet) - należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 72,8 mln zł;
  • objęcie przez ww. wierzycieli w wyniku konwersji łącznie 33 368 233 akcje Ferrum serii F o łącznej wartości nominalnej 103 107 839,97 zł, w ten sposób, że: (i) Fundusz obejmie 7 614 675 akcji o łącznej wartości nominalnej 23 529 345,75 zł, (ii) Mezzanine FIZAN obejmie 6 599 186 akcji o łącznej wartości nominalnej 20 391 484,74 zł, natomiast (iii) Watchet obejmie 19 154 372 akcji o łącznej wartości nominalnej 59 187 009,48 zł, wartość nominalna jednej akcji Ferrum nowej emisji wynosi 3,09 zł, natomiast cena emisyjna nowych akcji serii F będzie wynosiła 3,8 zł;
  • podwyższenie kapitału zakładowego Ferrum o kwotę 103 107 839,97 zł w wyniku konwersji wierzytelności objętych układem.

"Objęcie akcji serii F przez ww. wierzycieli nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawa poboru)" 

czytamy dalej.

Wierzytelnościami objętymi propozycjami układowymi są wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności spółki w formie udzielonych kredytów i pożyczek, które to wierzytelności są jednocześnie zabezpieczone rzeczowo na majątku Ferrum.

"Zarząd spółki zamierza przedstawić i poddać pod głosowanie ww. propozycje układowe wierzycielom, przy założeniu, że planowany dzień układowy przypadałby na dzień 11 grudnia 2017 r. (według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu), natomiast w przypadku skutecznego przyjęcia propozycji układowych przez wierzycieli spółka wystąpi z wnioskiem o zatwierdzenie układu przez właściwy sąd"

podsumowano.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews), #FER

Ostatnie wiadomości