Airway Medix przedstawia założenia polityki dot. dywidendy i skupu akcji własnych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 maj 2018, 12:17

Airway Medix przedstawia założenia polityki dot. dywidendy i skupu akcji własnych

Zarząd notowanej na GPW spółki Airway Medix z Grupy Adiuvo Investments przyjął ramową strategię dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy. Zakłada ona co do zasady dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami na zasadach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w zakresie, w jakim spółka będzie posiadać niezbędne środki pieniężne.

„Transfer do akcjonariuszy może odbyć się poprzez przeprowadzenie procesu buy-back, tj. złożenia akcjonariuszom oferty zakupu akcji. Ewentualny skup akcji własnych byłby przy tym, w zależności od etapu realizacji strategii, alternatywą lub uzupełnieniem klasycznej polityki dywidendowej" 

mówi Anna Aranowska-Bablok, członek zarządu Airway Medix SA.

Zarząd Airway Medix zakłada, że w przyszłości większość środków pozyskiwanych przez spółkę z tytułu monetyzacji poszczególnych technologii będzie mogła podlegać dystrybucji odpowiednio w formie dywidendy lub w drodze programu skupu akcji własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy na jednakowych warunkach, z zapewnieniem równego ich dostępu do realizacji prawa sprzedaży akcji (proporcjonalna redukcja liczby akcji w przypadku nadwyżki akcji zgłoszonych do zbycia nad akcjami nabywanymi przez spółkę).

Należy wspomnieć, iż w portfelu produktowym Airway Medix znajdują się:

  • Oral Care (OC) – nowy system czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych – z szacowaną wartością rynku na poziomie 400-500 mln USD,
  • Cuff Pressure Regulator (CPR) – innowacyjne urządzenie umożliwiające upowszechnienie automatycznej optymalizacji ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną – z szacowaną wartością rynku 250-350 mln USD,
  • Laryngeal Mask (LMA) – platforma technologiczna związana z grupą patentów dotyczących m.in. maski laryngologicznej – z szacowaną wartością rynku 400-500 mln USD.

Natomiast Closed Suction System (CSS) – innowacyjny system czyszczenia rurek dotchawicznych z szacowaną wartością rynku na poziomie 200 mln USD – to już sprzedana technologia, a płatności z tytułu transakcji o łącznej wartości ponad 40 mln PLN rozłożone zostały na lata 2017-2022. Pomimo wpływu do spółki pierwszej, największej transzy płatności ze sprzedaży technologii CSS (prawie 23 mln PLN) w IV kw. 2017 r. nie zachodziły wskazane w art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych przesłanki do redystrybucji do akcjonariuszy środków z kwoty, która może być przeznaczona do podziału. Z uwagi na dotychczasowy brak zdolności dywidendowej i precyzyjne w tym zakresie przepisy Kodeksu spółek handlowych, rozpoczęcie skupu akcji własnych w 2017 lub 2018 roku wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego i nieuzasadnionym ekonomicznie oraz wątpliwym prawnie nabyciem przez Spółkę akcji z odroczonym o co najmniej rok terminem płatności.

Aby przygotować wymagane warunki do przyszłej dystrybucji środków do akcjonariuszy niezbędna jest modyfikacja struktury kapitału własnego emitenta. W związku z powyższym ramowa strategia przewiduje zwrócenie się przez zarząd z wnioskiem do najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia o podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

Zarząd Airway Medix zamierza na bieżąco monitorować możliwości dzielenia się spodziewaną nadwyżką kapitałową i wypracowanymi zyskami, zarówno w formie procesu buy-back, jak również w formie wypłaty dywidendy. O konkretnych decyzjach spółka będzie informowała w trybie publikacji komunikatów, niezwłocznie po podjęciu przez właściwe organy stosownych decyzji.

O Airway Medix S.A.

Airway Medix S.A. koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń przeznaczonych dla pacjentów nieprzytomnych, wentylowanych mechanicznie i unieruchomionych. Jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2014 roku.

O Adiuvo Investments S.A.

Adiuvo Investments S.A. to notowana od 2015 r. na GPW w Warszawie spółka, koncentrująca swoje działania na rozwoju i monetyzacji innowacyjnych projektów z zakresu urządzeń medycznych, medycyny cyfrowej i nutraceutyków. Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, walidacji technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynkach międzynarodowych, Adiuvo jest w stanie komercjalizować projekty w różnorodnym modelu biznesowym. W portfolio Adiuvo posiada 17 zaawansowanych technologii. Pierwszą sprzedaną technologią był CSS w spółce Airway Medix (II poł. 2017 r., łączna wartość transakcji 10,5 mln EUR).

Źródło: spółka, #AWM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości