GPW: zmiana Uchwały Nr 1240/2019 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2019, 19:01

GPW: zmiana Uchwały Nr 1240/2019

Uchwała Nr 1241/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1240/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2019 r.

§ 1

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia zmienić Uchwałę Nr 1240/2019 Zarządu Giełdy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A19, B19 i C19 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO KOSZALIN, w ten sposób, że w § 1 w pkt 1) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1) wprowadzić z dniem 9 grudnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIASTO KOSZALIN:".

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości