GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki STARWARD INDUSTRIES S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 maj 2021, 18:42

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki STARWARD INDUSTRIES S.A.

Uchwała Nr 474/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki STARWARD INDUSTRIES S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz

§ 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 7 maja 2021 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 27.995 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela

serii I spółki STARWARD INDUSTRIES S.A., o wartości nominalnej 0,13 zł (trzynaście groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 7 maja 2021 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

i oznaczenia ich kodem "PLSTRWI00019";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych

pod nazwą skróconą "STARWARD" i oznaczeniem "STA".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości