Grupa CCC będzie prowadzić rozmowy z bankami ws. przedłużenia terminów finansowania | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 paź 2022, 07:48

Grupa CCC będzie prowadzić rozmowy z bankami ws. przedłużenia terminów finansowania

Grupa CCC będzie w czwartym kwartale 2022 r. oraz w pierwszym kwartale 2023 r. prowadzić rozmowy z bankami w sprawie przedłużenia terminów finansowania dla finansowania z terminem wymagalności w pierwszym półroczu 2023 r. - poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

"Do kluczowych działań zarządu należą kontynuowane rozmowy z bankami finansującymi grupę dotyczące przedłużenia finansowania grupy w ramach Umowy Wspólnych Warunków Finansowania w części z gwarancją płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do limitu 250 mln zł, które to wygasają z dniem 30 października 2022 r. oraz pozostałego finansowania grupy" - napisano w raporcie.

"Rozmowy te doprowadziły równolegle do uzgodnienia w dniu 12 października 2022 roku (w odniesieniu do Umowy Wspólnych Warunków Finansowania w części z gwarancją płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do limitu 250 mln zł) oraz w dniu 19 października 2022 r. (w odniesieniu do pozostałej kwoty finansowania) tzw. Term Sheet określających dalsze warunki współpracy w odniesieniu do poziomu zawartych w umowach finansowania wskaźników finansowych, począwszy od 31 października 2022 r. Wskaźniki te zostały obniżone na kolejne daty bilansowe (...)" - dodano.

Jak wskazała spółka, w ramach Term Sheet z 12 października 2022 r. ustalono przedłużenie umów finansowania na poziomie 250 mln zł na kolejne 24 miesiące. Zakończenie rozmów i podpisanie stosownych dokumentów planowane jest do 29 października 2022 r.

Zmiany wskaźników zostały także potwierdzone przez obligatariuszy w odniesieniu do umów emisji obligacji.

"W odniesieniu do pozostałej części finansowania, gdzie terminy wymagalności przypadają na pierwsze półrocze 2023 r. grupa planuje przedłużyć terminy finansowania. Stosowne rozmowy z bankami w tym zakresie będą prowadzone w czwartym kwartale 2022 roku oraz w pierwszym kwartale 2023 r. Szczegóły, w tym nowe terminy zapadalności, co do tej części długu są uzależnione od zakończonych finalnych ustaleń z bankami finansującymi działalność grupy" - podała grupa CCC.

Ponadto, jak wskazała spółka, zarząd CCC zwołał na 17 listopada 2022 roku NWZ, na wniosek głównego akcjonariusza tj. Ultro (podmiot zależny od Dariusza Miłka), w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego. Wniosek zawiera niewiążącą intencję zapewnienia finansowania udziałowego w kwocie do około 500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, w przypadku gdyby spółka przeprowadziła emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy.

Dodatkowo CCC analizuje możliwość pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych będących własnością spółek z grupy kapitałowej Spółki, pozyskania nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) dla wskazanych podmiotów czy linii biznesowych Grupy (np. dla HalfPrice). W przygotowaniu jest także IPO Modivo.

Jak podano, spółka ma w dyspozycji szereg działań kompensujących negatywny wpływ zidentyfikowanych ryzyk na wyniki finansowe grupy, m.in. oszczędności kosztowe w stosunku do tych założonych w modelu finansowym, a także optymalizację kapitału obrotowego.

Spółka poinformowała, że jej zarząd podjął działania w celu realizacji planów określonych w modelu finansowym, a także w umowach z instytucjami finansującymi działalność grupy, aby zapewnić płynność finansową grupy w przypadku niższych niż zaplanowane poziomów sprzedaży i/lub marż.

"Jeżeli wspomniane wyżej działania nie byłyby wystarczające z perspektywy realizacji założonych celów budżetowych, zarząd może podjąć działania w kierunku wypłaty dywidendy ze spółek zależnych, która pozwoli na realizację założonych wyników i utrzymanie założonych warunków finansowych umów kredytowych na wymaganym poziomie" - napisano w raporcie.

Według stanu na koniec lipca tego roku grupa CCC miała 2,57 mld zł zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji, z czego zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1,33 mld zł.

(PAP Biznes), #CCC

pel/

Zobacz także: CCC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości