DEKPOL podsumowuje trzy kwartały 2022 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lis 2022, 09:08

DEKPOL podsumowuje trzy kwartały 2022 roku

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wyniki finansowe za 3 kwartały 2022. Przychody Grupy wyniosły w omawianym okresie 997,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 36% r/r. Zysk operacyjny Grupy po 3 kwartałach 2022 roku wyniósł 78,2 mln PLN i był wyższy w ujęciu r/r o 26%. Grupa zakończyła dziewięć miesięcy 2022 roku zyskiem netto na poziomie 48,8 mln PLN, co oznacza wzrost o 35% r/r.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 145,2 mln PLN, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na bezpiecznym poziomie 1,41.

Segment generalnego wykonawstwa

Segment generalnego wykonawstwa (GW) jest największym segmentem działalności Grupy DEKPOL, z udziałem w przychodach na poziomie przekraczającym 76% w 1-3Q 2022. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 759,4 mln PLN i były wyższe o 52% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 52 mln PLN (+61% r/r).

Na koniec września 2022 roku realizowane były kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1,3 mld PLN netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 323 mln PLN netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 395 mln PLN, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 156 mln PLN. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma wartość do 50 mln PLN, przy czym na koniec września br. GW posiadało w swoim portfolio 9 kontraktów o wartości przekraczającej 70 mln PLN.

Segment deweloperski

W 1-3Q 2022 przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 75,8 mln PLN (8% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 9,7 mln PLN (wobec odpowiednio 120,2 mln PLN i 31,1 mln PLN w 1-3Q 2021). W trakcie dziewięciu miesięcy 2022 kontraktacja segmentu deweloperskiego w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 262 lokali (wobec 408 w 1-3Q 2021).

W przychodach segmentu w omawianym okresie rozpoznana została sprzedaż 122 lokali (w 1-3Q 2021 było to 257 lokali, m.in. za sprawą oddania do użytkowania 180 lokali w I etapie Osiedla Pastelowego w Gdańsku) oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępem prac na budowie) z realizacji inwestycji z podmiotem instytucjonalnym we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej.

Według stanu na koniec września 2022 w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 746 lokali.

Segment produkcji osprzętu

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał w 1-3Q 2022 za 12% przychodów Grupy i pozostał drugim pod względem kontrybucji do sprzedaży segmentem działalności. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły 122,9 mln PLN (+46%), a zysk operacyjny wyniósł 10 mln PLN (+10% r/r).

Począwszy od maja br., wykorzystując doświadczenie i referencje przejętego w 4Q ub.r. zakładu Intek, nastąpiła dywersyfikacja produkcji. Nadal „core” biznesem Dekpol Steel wraz z Intek Sp. z o.o. jest produkcja łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych, dodatkowym obszarem działania stają się natomiast produkty dla obszaru offshore. Dodatkowo, rozpoczęty został proces certyfikacji Dekpol Steel w kierunku uzyskania koncesji na produkcję dla branży obronnej.

Komentarz Zarządu do wyników 1-3Q 2022 i perspektyw na kolejne kwartały

Strategia rozwoju Grupy, polegająca na oparciu działalności o trzy filary: Generalne Wykonawstwo (Dekpol Budownictwo), Produkcję osprzętu (Dekpol Steel) i segment deweloperski (Dekpol Deweloper) pozwala Grupie generować solidny poziom wyników w niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Najwyższą kontrybucję do wyników w 1-3Q 2022 miał Dekpol Budownictwo, który zwiększył przychody o 52% r/r. Spółka dobrze radzi sobie z wysokimi kosztami materiałów i pracy, stale monitorując otoczenie rynkowe i umiejętnie ofertując. Przewagą GW na wymagającym rynku jest realizacja krótkoterminowych kontraktów i wykorzystywanie własnych zasobów. W ciągu ostatniego roku kluczowa dla realizacji zleceń okazała się możliwość zapewnienia dostępności prefabrykatów betonowych produkowanych przez naszą Spółkę Betpref. Dodatkowym wsparciem tego obszaru będzie Kombet Działdowo – zakład o zbliżonym profilu, który udało nam się przejąć w trakcie trzeciego kwartału. Dekpol Budownictwo koncentruje się na pozyskiwaniu kontraktów w segmencie logistycznym, przemysłowym, a także kubaturowym na coraz większym obszarze Polski oraz rozpoczął dywersyfikację poprzez ofertę projektów „Zaprojektuj i wybuduj”. Spółka pozyskała niedawno pierwsze zlecenie w tej formule od inwestora będącego podmiotem publicznym.

Segment produkcji osprzętu, czyli Dekpol Steel, skutecznie realizował wysoki poziom zleceń w 1H 2022. W 3Q br. nastąpiło wyhamowanie zleceń w całej branży, spowodowane światową geopolityką i rosnącymi obawami związanymi z globalną recesją. Ostatecznie, w trakcie 9 miesięcy 2022 Dekpol Steel osiągnął 122,9 mln PLN przychodów (+46% r/r), odpowiadając za 12% sprzedaży Grupy. Podobnie, jak w okresie pandemicznym, Spółka wykorzystała czas zmniejszonego obłożenia zamówieniami, do intensyfikacji działań skoncentrowanych między innymi na optymalizacji procesów wewnętrznych. Działania Spółki, mające na celu poprawę poziomu zamówień obserwowanego w trzecim kwartale, koncentrowały się w znacznym stopniu na pozyskiwaniu nowych klientów i rynków zbytu. W szczególności Steel upatruje szans biznesowych w dążeniu gospodarek Europy Zachodniej oraz USA do uniezależnienia się od dostaw z Chin i Rosji.

Dwa powyższe segmenty działalności Grupy skompensowały niższą w tym roku kontrybucję ze strony segmentu deweloperskiego. Harmonogram realizacji poszczególnych inwestycji, termin oddania gotowego budynku do użytkowania, bezpośrednio przekłada się na rozpoznawane przychody, stąd ich poziom w tym segmencie może się wahać w ujęciu kwartalnym. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły na rynku deweloperskim w efekcie podwyżek stóp procentowych, zamiarem Dekpol Deweloper jest osiągnięcie sprzedaży 320 lokali w 2022 roku i rozpoznanie przychodów na poziomie 190 mln PLN, na które będzie składała się sprzedaż ok. 390 lokali i przychody z realizacji inwestycji przy ul. Braniborskiej. – mówi Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu DEKPOL S.A.

Dzięki zdywersyfikowanej działalności, DEKPOL osiąga solidne wyniki na trudnym rynku. Nie działamy w oderwaniu od zmian zachodzących w światowych gospodarkach i szczególnie w trzecim kwartale wyraźnie widać było, jak ważne jest wzajemne równoważenie trzech segmentów w ramach Grupy. Zwiększamy skalę działalności i utrzymujemy silną pozycję rynkową, stale pracując nad sferą kosztową, czego wymaga od nas sytuacja rynkowa. Dotyczy to zarówno kosztów działalności, jak i finansowania wzrostu w środowisku wysokich stóp procentowych. Ze zdwojoną uwagą podchodzimy do tego, by utrzymać optymalny i bezpieczny poziom zadłużenia i należności, zachowując zdolność do rozwoju biznesu w wymagającym otoczeniu. - dodaje Katarzyna Szymczak-Dampc, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowa DEKPOL S.A.

O spółce Dekpol:

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje
i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa.

Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami maszyn budowlanych. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii.

Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która od początku 2019 roku w ramach Spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #DEK

Zobacz także: Dekpol SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości