Grupa ZUE po 2022 roku: wzrost przychodów i zysku netto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 09:36

Grupa ZUE po 2022 roku: wzrost przychodów i zysku netto

Grupa ZUE w 2022 r. zanotowała wzrost zysku brutto na sprzedaży o prawie 22% do blisko 42,8 mln zł, EBITDA wyniosła 31,9 mln zł (+17,9% r/r), a zysk netto blisko 17,3 mln zł (+46,3% r/r). Przychody ze sprzedaży Grupy były na poziomie ponad 921,4 mln zł (+8,2% r/r). Marża brutto wzrosła do 4,6%, z 4,1% rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki wypracowała m.in. spółka handlowa z Grupy ZUE – Railway gft Polska.

Wartość portfela zamówień Grupy to ok. 1,8 mld zł. Większość stanowią kontrakty kolejowe. W portfelu po raz pierwszy pojawiły się kontrakty kolejowe pozyskane w Rumunii. Dodatkowo pod koniec ub.r. oferta ZUE na kwotę netto 785 mln zł została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w przetargu w obszarze Będzin – Katowice. Kontrakt ma finansowanie ze środków unijnych z programu CEF, Grupa ZUE oczekuje na podpisanie umowy. Po jej podpisaniu wartość portfela zamówień będzie wynosiła ok. 2,6 mld zł.

Możemy przedstawić naszym Akcjonariuszom solidne wyniki przede wszystkim dzięki konsekwentnie realizowanym działaniom w obszarze operacyjnym i finansowym. W zeszłym roku działaliśmy, podobnie jak cała gospodarka, w niestabilnych warunkach związanych z sytuacją geopolityczną. Dobra organizacja i efektywne reagowanie na zmienne otoczenie miało szczególne znaczenie – podkreśla Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

W 2022 roku – tak jak w latach ubiegłych – głównymi obszarami działalności Grupy były rynek kolejowy i tramwajowy (miejski). Firma w coraz większym stopniu dywersyfikuje swoją działalność, rozpoczęła działalność w Rumunii a także rozszerzyła ofertę o inne prace i pozyskała kontrakty na realizacje terminali przeładunkowych dla PKP Cargo oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na rynku krajowym pozyskiwaliśmy z dobrym skutkiem nowe kontrakty głównie na rynku miejskim, który w ostatnich latach istotnie zyskał na znaczeniu w naszej działalności. Co istotne, na rynku miejskim w 2022 r. podpisaliśmy także długoterminowe kontrakty na utrzymanie infrastruktury.  Krajowy rynek kolejowy zmagał się w ubiegłym roku m.in. z ograniczoną i opóźnioną podażą nowych inwestycji, co jest związane choćby z niejasną sytuacją dotyczącą finansowania w ramach obecnej perspektywy UE. Sytuacja niepewności inwestycyjnej utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Są ogłaszane i rozstrzygane duże przetargi, ale firmy czekają na zawarcie kontraktów. Rynek ma nadzieję, że zgodnie z deklaracjami rządu w najbliższym czasie podpisanie tych umów będzie finalizowane. Okres spowolnienia w kraju udało nam się zrekompensować dzięki naszej zagranicznej aktywności na rynku kolejowym i rozpoczęciu działalności w Rumunii. Wspólnie z naszym rumuńskim partnerem powołaliśmy konsorcjum, które w ub.r. pozyskało pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych na rynku rumuńskim. Łączna kwota zawartych dotychczas umów to ok. 966 mln zł, z czego 50% przypada na ZUE. Dla lepszej koordynacji działań powołaliśmy do życia także rumuński oddział ZUE. Zamierzamy pozyskiwać kolejne kontrakty w Rumunii i chcemy być znaczącym graczem na tym rynku – mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla Grupy było nabycie 93,6% udziałów P.B.I Energopol sp. z o.o. w listopadzie 2022 r.

Doświadczenie i zakres kompetencji przejętej firmy są uzupełniające dla ZUE, głównie w obszarze robót drogowych, ale również budowy obiektów mostowo-drogowych i szeregu innych robót specjalistycznych. Przejęliśmy firmę z dużym portfolio zrealizowanych inwestycji, doświadczoną kadrą i parkiem maszynowym. Włączenie tej spółki do Grupy pomoże nam w umocnieniu pozycji na rynku budownictwa infrastrukturalnego. Będziemy mogli w większym zakresie realizować prace, które zlecaliśmy do tej pory podwykonawcom, jak również - co jest dla nas istotne w polityce długofalowej dywersyfikacji działalności Grupy - wejść w rynek utrzymaniowy dróg i ulic. Działania w celu pozyskania takich zleceń są już przez spółkę prowadzone - informuje Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE

Wyniki finansowe

Łączna wartość przychodów wygenerowanych przez Grupę ZUE wynosi 921,4 mln zł. Największy udział w przychodach Grupy ma działalność budowlana prowadzona przez ZUE (90%).

Szczegóły dotyczące wyników przedstawia tabela:

zue

Na koniec 2022 roku Grupa posiadała środki pieniężne w kwocie 63,3 mln zł.

Sytuacja rynkowa

Na działalność operacyjną Grupy ZUE kluczowy wpływ ma ogólna sytuacja na dwóch głównych rynkach kolejowym i tramwajowym (miejskim).

Biorąc pod uwagę sytuację w kraju to dużo bardziej sprzyjające warunki do prowadzenia działalności w 2022 r. obserwowaliśmy na rynku tramwajowym, który obfitował w przetargi, co przełożyło się dla ZUE na pozyskanie kontraktów o łącznej wartości ok. 270 mln zł. Oceniamy, że m.in. ze względu na ekologiczny i jednocześnie efektywny charakter tego rynku, w kolejnych latach także będziemy świadkami wielu interesujących przetargów i zamierzamy intensywnie starać się o nowe kontrakty. Budowę lub modernizację nowych linii planują praktycznie wszystkie aglomeracje posiadające sieci tramwajowe. Inwestycje w sieci tramwajowe, podobnie jak kolejowe, są wspierane środkami z UE, i są zależne od tego czynnika.  Nasze pozytywne nastawienie wspiera opublikowany w ub.r. projekt programu „FEnIKS” (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) na lata 2021-2027, w którym przewidziano 2 mld euro na rozwój transportu miejskiego w polskich aglomeracjach, z czego 1,44 mld euro na rozbudowę i modernizację infrastruktury (głównie tramwajowej). Nie zamierzamy się też zamykać jedynie na Polskę i coraz mocniej analizujemy możliwości ofertowania na zagranicznych rynkach – mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Z kolei na rynku kolejowym – po lekkim spowolnieniu w 2022 r. – najbliższe miesiące zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Infrastruktury, powinny przynieść ożywienie. Inwestycje kolejowe mają być prefinansowane przez PFR. To mogłoby odblokować i uspokoić rynek.

Długofalowe perspektywy rynku kolejowego w Polsce oceniamy niezmiennie dobrze. Powody do optymizmu dają m.in. liczne informacje o przetargach kolejowych planowanych na 2023 r. Planowane jest np. ogłoszenie przetargów przez PKP PLK na łączną kwotę w przedziale 15-20 mld zł. Z kolei Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. o łącznej wartości ok. 77 mld zł został przedłużony do 2024 r. Ostatnio został zapowiedziany nowy KPK na kwotę nie mniejszą niż obecny program. Dodatkowo Centralny Port Komunikacyjny (CPK) obecnie przygotowuje studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla ok. 1 300 km nowych linii kolejowych – wymienia Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Źródło: Spółka, #ZUE

Zobacz także: ZUE SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości