ALLEGRO.EU SA (1/2023) Allegro.eu S.A. - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 mar 2023, 18:17

ALLEGRO.EU SA (1/2023) Allegro.eu S.A. - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Raport Bieżący nr 1/2023

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Allegro.eu S.A. przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) przekazuje zaktualizowane oświadczenie w sprawie przestrzegania przez Spółkę zaleceń i zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.\
\
Aktualizacja dotyczy następujących zasad:\
\
(1) zasada 2.1 nie była dotychczas stosowana i nadal nie jest stosowana, jednak w związku z powołaniem nowych Dyrektorów, proporcje płci zawarte w komentarzu uległy zmianie;\
(2) zasada 3.10 oraz 6.2 były dotychczas stosowane i są stosowane obecnie, dokonano jedynie drobnej (technicznej) aktualizacji komentarza Spółki;\
(3)zasada 4.1 nie była dotychczas stosowana i nadal nie jest stosowana, natomiast Komentarz Spółki został zaktualizowany. Pomimo zmniejszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie organizacji walnych zgromadzeń, Spółka nadal identyfikuje istotne ryzyka prawne związane z elektroniczną formą obrad walnego zgromadzenia i decyduje się na zapewnienie akcjonariuszom innych form uczestnictwa i głosowania;\
(4) zasada 4.3 nie była dotychczas stosowana, ale jest stosowana obecnie. Aktualizacja wynika ze złagodzenia głównych ograniczeń związanych z COVID-19, co pozwala Spółce na zaproszenie akcjonariuszy do osobistego udziału w walnym zgromadzeniu w Luksemburgu. Walne zgromadzenie będzie transmitowane publicznie, począwszy od zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2023 r.;\
(5) zasady 4.4 i 4.11 były stosowane dotychczas i są nadal stosowane, ale komentarz Spółki został zmieniony, w wyniku złagodzenia głównych ograniczeń związanych z COVID-19.\
\
=== English version ===\
\
Pursuant to § 29 sec. 3 of the Warsaw Stock Exchange Regulations, the Board of Directors of Allegro.eu (the “Company”) hereby provides an updated statement on the Company’s compliance with the corporate governance recommendations and principles contained in Best Practice for GPW Listed Companies.\
\
The update applies to the following principles: \
\
(1) principle 2.1 has not been applied so far and is still not applied, but due to the appointment of new Directors, the gender proportion included in the comment has changed;\
(2) principles 3.10 and 6.2 have been applied so far and are still applied today, only minor (technical) update of the comment has been made;\
(3) principle 4.1 has not been applied so far and is still not applied, but the Comment of the Company has been updated. Despite of reduction of COVID-19 restrictions regarding the organization of general meetings, the Company still identifies major legal risks related to an electronic form of the general meeting and decides to provide the shareholders with other forms of participation and voting; \
(4) principle 4.3 has not been applied so far but is applied now. The update results from the reduction of the main COVID-19 restrictions, which allows the Company to invite the shareholders to participate in the general meeting in person, in Luxembourg. The general meeting will be publicly broadcasted, starting from the annual general meeting in 2023; \
(5) principles 4.4 and 4.11 have been applied so far and are still applied today, but the Company’s comment has been amended, as a result of the reduction of the main COVID-19 restrictions.\POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego za pośrednictwem funkcji ds. relacji inwestorskich wydzielonej w strukturach Działu Finansów. Spółka publikuje wszystkie istotne dla inwestorów informacje na swojej korporacyjnej stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim. Spółka umożliwia inwestorom zapoznanie się z informacjami i dokumentami wymaganymi na mocy Wytycznych Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, jednak nie zamieszcza “opublikowanych rekomendacji i analiz na temat spółki” na swojej stronie internetowej z uwagi na zidentyfikowane ryzyka prawne z tym związane.1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka jest świadoma, jak ważne dla inwestorów są dane finansowe, i dlatego dokłada wszelkich starań, aby przekazać je niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do sporządzenia raportu okresowego przedstawiającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. W razie braku możliwości sporządzenia raportu okresowego w odpowiednim czasie, Spółka opublikuje wstępne wartości szacunkowe, bazując na swojej najlepszej wiedzy.1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka przedstawia informacje na temat swojej strategii w obszarze ESG w rocznym sprawozdaniu niefinansowym.

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka przedstawia informacje na temat swojej strategii w obszarze ESG w rocznym sprawozdaniu niefinansowym.

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka przedstawia informacje na temat swojej strategii w obszarze ESG w rocznym sprawozdaniu niefinansowym.

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Zasada jest stosowana.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Zasada jest stosowana.

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie może zagwarantować stosowania powyższej zasady i nie zamierza w pełni ujawniać informacji na temat tego rodzaju wydatków objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, Spółka nie wyklucza możliwości ujawnienia takich informacji w przyszłości.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka co kwartał organizuje spotkanie z uczestnikami rynku kapitałowego i przekazuje informacje, o których mowa w zasadzie nr 1.6, oraz udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka odpowiada na wszystkie pytania akcjonariuszy dotyczące obrad walnego zgromadzenia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Odpowiedzi są przesyłane bezpośrednio do akcjonariusza, który zadał pytanie; są one także publikowane w systemie ESPI w formie raportu bieżącego, a następnie – na stronie internetowej Spółki.

Odpowiedzi na pytania, które nie dotyczą obrad walnego zgromadzenia, są udzielane nie później niż w ciągu 14 dni, o ile informacje, o przekazanie których prosi akcjonariusz, są powszechnie znane, nie stanowią informacji poufnych ani nie są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa. Jeżeli zgłoszone przez inwestora żądanie przekazania informacji dotyczy informacji dostępnych na stronie internetowej Spółki, wówczas udzielona odpowiedź może zawierać odniesienie do tej strony.


ZARZĄD I RADA NADZORCZA

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana tylko częściowo. Spółka wdrożyła Politykę różnorodności wobec Rady Dyrektorów. Polityka różnorodności Spółki określa cele i kryteria różnorodności, o których mowa w zasadzie. Niemniej jednak, według stanu na dzień niniejszego oświadczenia, udział kobiet w Radzie Dyrektorów nie osiągnął rekomendowanego poziomu 30%. Spółka oczekuje, że w związku z przyjętą Polityką różnorodności poziom ten wzrośnie w przyszłości przynajmniej do wymaganego.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana tylko częściowo. Decyzje dotyczące wyboru członków Rady Dyrektorów są podejmowane z uwzględnieniem zasady różnorodności. Niemniej jednak Spółka nie osiągnęła jeszcze zalecanego minimalnego poziomu udziału mniejszości (pod względem płci) w tym organie.2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Allegro jest spółką utworzoną i działającą na podstawie prawa luksemburskiego. W przeciwieństwie do większości polskich spółek, w których powołuje się dwa organy zarządzające, tj. Zarząd i Radą Nadzorczą, w spółce Allegro obowiązuje jednopoziomowy system zarządzania – w skład Rady Dyrektorów Spółki wchodzą zarówno Dyrektorzy wykonawczy, jak i niewykonawczy, czyli odpowiednio: tacy, którzy odpowiadają za codzienne zarządzanie działalnością Spółki lub za nadzór nad nią. Członkowie Rady Dyrektorów Spółki będącej podmiotem prawa luksemburskiego, którzy są dyrektorami niewykonawczymi, pełnią funkcje analogiczne do funkcji członków rady nadzorczej spółki prawa polskiego, a dyrektorzy wykonawczy – do funkcji członków zarządu, w myśl polskich przepisów. Odpowiedzi dotyczące dobrych praktyk odnoszących się odpowiednio do członków rady nadzorczej lub zarządu są udzielane z przyjęciem takiej analogicznej interpretacji, o ile nie podano inaczej.2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
Zasada jest stosowana.

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
Zasada jest stosowana.

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.

2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W związku z przyjętym jednopoziomowym system zarządzania Spółką zasada jest stosowana przede wszystkim do komitetów Rady.2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
Zasada jest stosowana.

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
Zasada jest stosowana.

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka planuje przedstawić informacje określone w zasadzie 2.11, z wyjątkiem tych objętych punktem 2.11.5, ponieważ wydatki, o których mowa w zasadzie 1.5 nie będą ujawniane.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada jest stosowana.


SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka utrzymuje systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcję audytu wewnętrznego. Kadra zarządzająca dokonuje okresowych ocen ryzyk oraz adekwatności i skuteczności powiązanych z nimi mechanizmów kontrolnych i przedstawia ich wyniki Radzie. Funkcja audytu wewnętrznego - w ramach opartych na ryzyku rocznych planów audytu - dokonuje niezależnej oceny i dostarcza zapewnienia nt. skuteczności mechanizmów zarządzania ryzykiem, compliance oraz wybranych elementów kontroli wewnętrznej. Komitet audytu ocenia kompetencje funkcji audytu wewnętrznego i jej adekwatność do wielkości Spółki.3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka wyodrębniła w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne na zarządzanie ryzykiem oraz różne aspekty zapewnienia zgodności z przepisami. Z uwagi na specyfikę działalności Spółki odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną spoczywa na poszczególnych funkcjach biznesowych. Funkcja ds. zarządzania ryzykiem koordynuje proces zarządzania ryzykiem, w którym funkcje biznesowe dokonują całościowej samooceny swojej odpowiedzi na ryzyko (w tym mechanizmów kontrolnych).3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcja audytu wewnętrznego jest kierowana przez Menedżera ds. Audytu Wewnętrznego, będącego certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA), działającym zgodnie z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych.3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności z przepisami oraz osoby kierującej audytem wewnętrznym nie jest uzależnione od krótkoterminowych wyników Spółki. Ponadto osoby, o których mowa powyżej, zostały objęte programem motywacyjnym dla pracowników Allegro (AIP) opartym na akcjach o ograniczonej zbywalności (RSU) i mogą otrzymywać premie uznaniowe. Przyznanie akcji o ograniczonej zbywalności w ramach programu motywacyjnego Allegro oraz premii uznaniowych jest uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od wyników Spółki.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Osoba odpowiedzialna za funkcję zarządzania ryzykiem oraz osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z prawem podlegają bezpośrednio Radzie Dyrektorów.3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
kierujący audytem wewnętrznym podlega funkcjonalnie Przewodniczącemu Komitetu Audytu, co gwarantuje niezależność funkcji audytu wewnętrznego. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie Dyrektorowi Finansowemu, co jest zgodne z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego i ze względów operacyjnych jest bardziej efektywne niż podległość prezesowi zarządu.3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcja audytu wewnętrznego działa w podmiotach grupy Spółki na podstawie karty audytu wewnętrznego oraz (w razie potrzeby) umów o świadczenie usług zawartych z tymi podmiotami. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności z przepisami zostały wybrane wewnątrz Grupy i nadzorują odpowiednie procesy w istotnych podmiotach zależnych.3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Funkcja audytu wewnętrznego przedstawia okresowe sprawozdania dotyczące skuteczności systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1. Sprawozdania są sporządzane na podstawie:

- łącznych rezultatów zakończonych zadań funkcji audytu wewnętrznego oraz powiązanych działań naprawczych;

- znanych incydentów, przypadków nieskuteczności mechanizmów kontrolnych lub problemów w zapewnieniu zgodności z przepisami, z uwzględnieniem terminowości ich wykrycia oraz remediacji;

- niezależnej oceny przeglądów ryzyk i reakcji na niedokonywanych przez właścicieli ryzyk w ramach procesu zarządzania ryzykiem;

- realizowanych w ramach przygotowania rocznego planu audytu rozmów z kadrą zarządzającą wyższego szczebla oraz innymi osobami biorącymi udział w tym procesie; oraz

- codziennej współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za oceniane systemy i funkcje.3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie zgodności z przepisami co kwartał przekazują Komitetowi Audytu informacje na temat aktualnej realizacji zadań z tego zakresu w istotnych podmiotach zależnych. Komitet Audytu informuje Radę Dyrektorów o obszarach, które mogą wymagać jej uwagi. Ponadto Rada raz w roku dokonuje przeglądu sprawozdań dotyczących cyberbezpieczeństwa, ładu korporacyjnego, zgodności z przepisami oraz zarządzania ryzykiem we wszystkich podmiotach zależnych i weryfikuje plany dotyczące tego zakresu na kolejny rok.3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Według stanu na dzień niniejszego Oświadczenia niezależny audytor nie dokonał jeszcze przeglądu funkcji audytu wewnętrznego; planuje się dokonywanie takiego przeglądu co pięć lat.


WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na ryzyko prawne związane z przeprowadzaniem walnego zgromadzenia drogą elektroniczną, Spółka nie umożliwiła akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu poza siedzibą w Luksemburgu. Spółka może wdrożyć takie środki w przyszłości, kiedy będzie to praktycznie możliwe oraz gdy nie będzie się to wiązało ze znacznym ryzykiem prawnym dotyczącym zwołania walnego zgromadzenia w formie elektronicznej.4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Ze względu na związane z pandemią ograniczenia Spółka zdecydowała, że najbezpieczniejszą metodą udziału jak największej liczby akcjonariuszy jest zwołanie walnego zgromadzenia w formie zdalnej, bez ich fizycznej obecności – wykonanie prawa głosu może odbywać się w formie pisemnej lub przez pełnomocnika. W przyszłości Spółka będzie monitorować sytuację pandemiczną, oczekiwania akcjonariuszy oraz swoje techniczne i organizacyjne możliwości pozwalające jak największej liczbie akcjonariuszy na uczestnictwo w obradach walnego zgromadzenia.4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada jest stosowana.

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada jest stosowana.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Na mocy art.450–8 luksemburskiego kodeksu spółek handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r., z późniejszymi zmianami, walne zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Dyrektorów lub Zarząd i Rada Nadzorczą, jak i biegłych rewidentów. Organy te powinny przeprowadzić czynności organizacyjne umożliwiające zwołanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia w terminie jednego miesiąca, jeżeli akcjonariusze dysponujący akcjami reprezentującymi 1/10 kapitału Spółki tego wymagają na piśmie, oraz przesłać porządek obrad.

Na mocy art. 450–8 luksemburskiego kodeksu spółek handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r., z późniejszymi zmianami, oraz art. 16.4 statutu Spółki, jeżeli walne zgromadzenie nie zostanie zwołane w wyznaczonym terminie, pomimo żądania w tym zakresie przedłożonego przez akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami zdania powyżej, wówczas walne zgromadzenie może zostać zwołane przez przedstawiciela powołanego przez sędziego-prezesa sądu rejonowego (Tribunal d’arrondissement), orzekającego w sprawach handlowych, w trybie pilnym, na żądanie przynajmniej jednego akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi 1/10 kapitału Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający przynajmniej 10% subskrybowanego kapitału zakładowego Spółki mogą żądać uzupełnienia porządku obrad walnego zgromadzenia o dodatkowe punkty. Tego typu żądanie należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Spółki przynajmniej na pięć dni przed datą walnego zgromadzenia.4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka uwzględnia ten termin w kalendarzu czynności ogłaszanym w ramach zwołania walnego zgromadzenia.4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada jest stosowana.

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zasada jest stosowana.

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka rozumie, że zasada ta dotyczy w znacznej mierze akcjonariuszy, a nie samej Spółki. Spółka dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć swoich akcjonariuszy w skutecznym wykonywaniu posiadanych uprawnień.4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka spełnia ten wymóg na mocy art.420–26 luksemburskiego kodeksu spółek handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r., z późniejszymi zmianami. Emisja akcji z prawem poboru wymaga sporządzenia raportu (przez Radę Dyrektorów lub niezależnego audytora, stosownie do przypadku) i przedłożenia go walnemu zgromadzeniu; raport powinien w szczególności precyzować proponowaną cenę emisyjną. Niezłożenie rzeczonego raportu powoduje nieważność uchwały walnego zgromadzenia, chyba że wszyscy akcjonariusze od tego odstąpią. Ponadto, według stanu na dzień niniejszego oświadczenia, Spółka nie wyemitowała żadnych akcji od daty debiutu na GPW.

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a)   spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b)   osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych kryteriów ogólnych;
c)   cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada jest stosowana.

4.14. Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a)   wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
b)   spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c)   spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzyści;
d)   spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e)   wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f)   pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka poinformowała w swoim prospekcie emisyjnym o zamiarze pozostawienia całości zysku w Spółce w celu zmniejszenia dźwigni finansowej oraz skorzystania z różnych dostępnych możliwości rozwoju i wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej. Powód ten jest spójny z kryterium, o którym mowa w pkt. (c) zasady. Spółka będzie dokonywać okresowych przeglądów swojej polityki dywidend, niemniej jednak w najbliższej przyszłości nie spodziewa się przyznać ani wypłacić żadnych dywidend. Jeżeli zyski zostaną wygenerowane w danym roku obrotowym, Spółka szczegółowo określi powody jego podziału lub zatrzymania.
KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada jest stosowana.

5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada jest stosowana.


WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Polityka wynagrodzeń Spółki została przyjęta przez Radę Dyrektorów 28 września 2020 r – po zaproponowaniu przez Komitet ds. wynagrodzeń i nominacji – i zatwierdzona przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 29 września 2020 r. Polityka uwzględnia cele, o których mowa w tej zasadzie.6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Według stanu na dzień niniejszego oświadczenia Spółka wprowadziła program motywacyjny dla pracowników Allegro (AIP), w ramach którego Dyrektorom wykonawczym, kadrze zarządzającej o kluczowym znaczeniu dla Spółki oraz kluczowym pracownikom są przyznawane świadczenia uznaniowe. AIP to długoterminowy program motywacyjny oparty na akcjach Spółki zatwierdzony przez jej akcjonariuszy 20 września 2020 r. i przyjęty przez Radę Dyrektorów 7 października 2020 r. Celem programu AIP jest powiązanie interesów uczestników z interesami Grupy oraz wspieranie rzeczywistej długoterminowej sytuacji finansowej i stabilności Grupy, a także tworzenie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Postanowienia programu mogą być zmieniane wyłącznie przez walne zgromadzenie Spółki, a Komitet ds. wynagrodzeń i nominacji jest odpowiedzialny za ustalanie szczegółowych zasad programu, zatwierdzanie propozycji nagród składanych przez kierownictwo oraz podejmowanie decyzji o wysokości nagród dla dyrektorów wykonawczych i kadry zarządzającej o kluczowym znaczeniu dla Spółki. Dyrektorzy wykonawczy i kadra zarządzająca o kluczowym znaczeniu dla Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne w ramach programu AIP w formie ekwiwalentów akcji uzależnionych od wyników Spółki (PSU). Zgodnie z Planeami PSU ostateczna liczba akcji, które zostaną udostępnione w 2024 r., zależy od spełnienia warunków dotyczących ustalonych wyników w ciągu trzech lat obrotowych 2021–2023. Takie samo podejście będzie stosowane w przypadku kolejnych grantów, a ostateczna liczba akcji, które zostaną przyznane w 2025 roku, będzie uzależniona od spełnienia uzgodnionych kryteriów wynikowych w latach 2022-2024.

Wybrani pracownicy Grupy (kadra kierownicza oraz starsi specjaliści) mogą również otrzymać wynagrodzenie zmienne w formie ekwiwalentów akcji o ograniczonej zbywalności (RSU). Wartość tych nagród nie jest powiązana z kryteriami wynikowymi Spółki (gdyż mogłoby to być trudne do zastosowania wobec kadry zarządzającej niższego szczebla), lecz znacząco zmienia się ona wraz ze zmianą ceny akcji, co wiąże interesy akcjonariuszy i pracowników w organizacji Grupy Allegro. Ponadto, wysokość otrzymanej nagrody jest uzależniona od realizacji zadań danego pracownika. Spółka uważa, że część programu AIP dotycząca akcji o ograniczonej zbywalności pomaga Grupie skutecznie konkurować o najbardziej utalentowanych pracowników z innymi międzynarodowymi podmiotami, które również mają możliwość oferowania wynagrodzenia opartego na akcjach, i jednocześnie wzmacnia poczucie własności i lojalności wobec Grupy wśród jej najlepiej wykwalifikowanych pracowników i przyszłych liderów.

Szczegółowe informacje na temat programu AIP można znaleźć w skonsolidowanych raportach rocznych Spółki.6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
w Polityce wynagrodzeń Spółki przyjętej przez Radę Dyrektorów 28 września 2020 r. wyjaśniono, że w odniesieniu do wynagrodzenia dyrektorów niewykonawczych obowiązują następujące zasady:

Wynagrodzenie powinno zależeć od wykonywanej funkcji, zwłaszcza od rodzaju komitetu.

Wynagrodzenie powinno spełniać cel zagwarantowania niezależności i kompetencji dyrektorów niewykonawczych w zakresie nadzoru nad działalnością Grupy.

Wynagrodzenie nie powinno być powiązane z (a) opcjami, instrumentami pochodnymi ani żadnymi innymi zmiennymi składnikami ani (b) wynikami Grupy.6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników spółki.
Zasada jest stosowana.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Patrz uwagi do zasady 2.3 i zasady 6.4.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Załączniki:

Zobacz także: Allegro.eu SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości