Analiza IPO GetBack: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
21 cze 2017, 07:06

Analiza IPO GetBack: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki?

W tym roku nowych debiutantów na GPW było zaledwie dwóch, ale wielkości ich ofert były znaczące. Nie inaczej jest w przypadku GetBack. Oferta akcji sięgnie miliarda złotych, z czego połowa trafi do spółki z przeznaczeniem na dalszy rozwój biznesu. GetBack jest obecnie numerem dwa na polskim rynku wierzytelności, ale do 2019 roku zamierza zostać jego liderem. Czym wyróżnia się spółka na tle konkurencji? Jaką ma receptę na szybki wzrost? Jakie stoją przed nią ryzyka? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Spis treści

Krótko o GetBack

Grupa Kapitałowa GetBack jest jedną z wiodących firm zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Spółka jest dobrze znana inwestorom z licznych emisji obligacji. Powstała całkiem niedawno – w lutym 2012 roku – jako część Grupy Getin Holding. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło wszystkie akcje i tym samym GetBack stał się niezależny od spółek kierowanych przez Leszka Czarneckiego.

Od samego początku GetBack bardzo dynamicznie się rozwija. W dwa lata od powstania przychody grupy przekroczyły po raz pierwszy 100 mln zł, by potem podwajać się co roku. W podobnym tempie wzrastały też zyski. Obecnie spółka nabywa i obsługuje wierzytelności na własny rachunek poprzez 5 funduszy. Zarządza także wierzytelnościami 17 sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o łącznej wartości wierzytelności wynoszących około 23 mld zł.

Trzy filary szybkiego wzrostu GetBack

Na szybki rozwój biznesu ma duży wpływ nowatorskie podejście do zarządzania wierzytelnościami. Zarząd GetBack przekonuje, że wypracował własne procesy dochodzenia wierzytelności. Przede wszystkim skupia się na zwiększeniu "kontaktowalności", czyli dotarcia do dłużników wszelkimi dostępnymi sposobami. W następnym kroku każdemu dłużnikowi jest przedstawiana propozycja spłat dostosowana do jego realnych możliwości. Jednocześnie GetBack nigdy nie oferuje swoim klientom umorzenia długów. Wszystko to sprawia, że każdej złotówki zakupionego długu jest w stanie odzyskać więcej niż konkurencja.

Konrad Kąkolewski w czasie konferencji na temat IPO GetBack poświęcił dużo czasu na wytłumaczenie szczegółów modelu biznesowego spółki
Konrad Kąkolewski w czasie konferencji na temat IPO GetBack poświęcił dużo czasu na wytłumaczenie szczegółów modelu biznesowego spółki

Drugim filarem wzrostów jest skuteczniejszy sposób zakupu portfeli wierzytelności. Zarząd spółki przekonuje, że obecnie GetBack, jako jedyna firma z branży w Polsce, stara się brać udział w każdym przetargu w kraju na sprzedaż wierzytelność. Kupuje jednak ostrożnie - tylko co 7 portfel. Średnio jest to 5 portfeli dziennie. Zdecydowana większość wierzytelności pochodzi z pożyczek zaoferowanych pierwotnie przez instytucje bankowe (około 80%).

Jesteśmy jedyną firmą, która uczestniczy w każdym przetargu w kraju. Jako pierwsi zaczęliśmy wychodzić do banków i zarządów, by pomóc im w optymalizacji zadłużenia. Dlatego mamy bardzo dobre relacje z tym sektorem, co z kolei przekłada się na dostęp do lepszych ofert.

Mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack.

Istotnym czynnikiem szybkiego wzrostu biznesu jest też sposób finansowania nabywania portfeli wierzytelności. Pozwala on na zwiększenie skali działalności ponad to, co wynikałoby z posiadanych przez spółkę zasobów kapitałowych. Poza kupowaniem portfeli na własny rachunek, GetBack zarządza też funduszami sekuratyzacyjnymi zamkniętymi, które skupiają inwestorów indywidualnych i duże instytucje, także zagraniczne.

Grupa aktywnie współpracuje z instytucjami finansowymi w Polsce i za granicą, opracowując wspólnie produkty inwestycyjne pozwalające pozyskiwać kapitał na nabywanie portfeli wierzytelności zarządzanych następnie przez Spółkę.

Czytamy w prospekcie emisyjnym

Ilustracja 1. Porównanie modeli biznesowych wybranych spółek zarządzania wierzytelnościami

Ilustracja 1. Porównanie modeli biznesowych wybranych spółek zarządzania wierzytelnościami
Źródło: Prospekt emisyjny GetBack.

GetBack w kilka lat zdążył wyprzedzić, pod względem udziału w rynku wierzytelności, notowane na GPW spółki BEST czy Kredyt Inkaso. Jest już drugą największą spółką windykacyjną na rynku Polskim pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Zarząd zakłada, że do 2019 roku, wykorzystując swoje przewagi, dogoni lidera rynku.

W naszej opinii branża, w której działamy, ma bardzo duży potencjał. Chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Dziś jesteśmy numerem dwa, ale chcemy zostać liderem do 2019 roku pod wszelkimi względami na rynku Polskim.

Deklaruje Prezes Kąkolewski

Wykres 1. Udziały w polskim rynku zarządzania wierzytelnościami w procentach. Źródło: szacunki GetBack na podstawie raportu KPF.

Wykres 1. Udziały w polskim rynku zarządzania wierzytelnościami w procentach. Źródło: szacunki GetBack na podstawie raportu KPF.
Źródło: szacunki GetBack na podstawie raportu KPF.

Zobacz także: GetBack planuje debiut na GPW - czym zajmuje się spółka?

Oferowane akcje i cel emisji akcji GetBack

W ofercie publicznej zostanie zaoferowanych 40% wszystkich akcji spółki o wartości około 1 mld zł. Połowę stanowią akcje należące do jedynego akcjonariusza DNLD Holdings B.V., który jest pośrednio zależny od konsorcjum funduszy typu private equity. Wyjście z inwestycji poprzez IPO jest naturalnym etapem działalności inwestycyjnej tego rodzaju instytucji. Jednak w tym przypadku, po debiucie, fundusze wciąż pozostaną w akcjonariacie z większością głosów.

Drugą część oferty stanową akcje nowej emisji. Spółka zamierza pozyskać na IPO około 400-500 mln zł. Środki te maja być przeznaczone na dalszy jej rozwój, a konkretnie na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek, czyli przez własne fundusze. GetBack zamierza dokonywać zakupów w Polsce, ale też i za granicą. Już teraz spółka obecna jest także na rynku Rumuńskim, a w przyszłości zamierza wejść też na rynek Hiszpański.

Na powyższy cel spółka przeznaczy całe wpływy z emisji. Jednak jeśli do roku od debiutu pojawi się możliwość akwizycji podobnych pod względem działalności podmiotów, to zarząd nie wyklucza przesunięcia części środków na ten cel.

Polityka dywidendowa GetBack

GetBack nie wypłacał do tej pory dywidend. Nie posiada też określonej polityki dywidendowej na przyszłe lata.

Działamy dopiero od 5 lat. Pozycjonujemy się jako spółka wzrostowa i potrzebujemy gotówki na rozwój. Przedstawimy politykę dywidendową, ale jest jeszcze za wcześnie by mówić o szczegółach.

Odpowiedział na pytanie o dywidendę Konrad Kąkolewski

Czynniki ryzyka

Głównymi zagrożeniami dla działalności spółki są zmiany prawa. W lutym Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało projekt zmian przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. Zakłada on skrócenie terminu przedawnienia z 10 lat do 6 lat. Może to wpłynąć negatywnie na wyniki grupy, choć zarząd zapewnia, że proponowane zmiany dotkną spółkę w małym stopniu ze względu na charakter windykowanych należności.

Istnieje też ryzyko ograniczenia sprzedaży wierzytelności. Obecnie ustawodawca nie przewiduje zmian w tym kierunku, ale w przeszłości już miały miejsce nieskuteczne próby wprowadzenia ograniczeń w obrocie wierzytelnościami konsumenckimi.

Grupa jest w dużym stopniu uzależniona od podaży wierzytelności z sektora bankowego. Spadek zainteresowania sprzedażą przez kontrahentów z tego sektora może mieć niekorzystny wpływ na działalność spółki.

Oczywiście istnieje też ryzyko wzrostu konkurencji w szczególności wejście na polski rynek zagranicznych dużych podmiotów. Choć tutaj na korzyść GetBack działa właśnie, wspomniana wyżej, niestabilność polskiego prawa, której obawiają się konsorcja zachodnie. Poza tym GetBack narażony jest na typowe dla całej branży czynniki ryzyka takie jak uzależnienie działalności od zezwoleń KNF, zmiany wysokości odsetek ustawowych i stóp procentowych, czy też ryzyka powiązane z zarządzaniem funduszami zamkniętymi.

Dane finansowe i cena akcji GetBack

GetBack jest młodą spółką z krótką, pięcioletnią historią. Od momentu powstania bardzo dynamicznie rośnie. Co roku podwajała przychody i zyski. Obecnie roczne przychody są wyższe od notowanych na GPW spółek BEST i Kredyt Inkaso. Są jednak wciąż niemal dwa razy niższe od przychodów lidera rynku, spółki Kruk. Podobnie jest z wielkością aktywów. GetBack jest dwa razy mniejszy pod tym względem od Kruka, ale także w tej dziedzinie bardzo szybko go goni. Natomiast pod względem zysku netto zbliżył się do lidera wykazując 220 mln zł za ostatnie 12 miesięcy, w porównaniu do 268 mln zł Kruka.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe dla GetBack (2014-2017) i spółek windykacyjnych notowanych na GPW.

 GetBack 2014 r.GetBack 2015 r.GetBack 2016 r.GetBack I kwartał 2017 r.KrukBestKredyt Inkaso
Przychody107 507206 673422 671500 862876 951189 62887 628
Zysk operacyjny64 294122 566234 740234 740400 040107 07540 217
Zysk netto44 286120 311200 260219 717267 93110 69313 804
Aktywa289 535655 3931 630 5581 821 5243 070 8971 047 295726 732
ROA15,30%18,36%12,28%12,06%8,72%1,02%1,90%
ROE67,44%64,77%51,90%49,61%20,34%2,95%5,01%
Marża operacyjna59,80%59,30%55,54%46,87%45,13%56,47%46,00%
Marża netto41,19%58,21%47,38%43,87%30,55%5,64%15,75%

„Wysoka dynamika wzrostu naszych kluczowych wyników jest efektem intensywnego rozwoju – od początku roku fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack nabywały kolejne portfele. (…) Oczekiwany wzrost skali działalności w kolejnych okresach, w moim przekonaniu, przybliży nas do celu jakim jest osiągnięcie pozycji lidera w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce.”

Powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack

GetBack wykazuje też wysoką rentowność ROA i ROE oraz marżę netto. Co istotne, wskaźniki te utrzymuje na podobnym, wysokim poziomie od kilku lat.

Zobacz także: Jak GetBack wygląda na tle spółek z branży windykacyjnej, notowanych na GPW

Szybki wzrost i wyższe marże przekładają się też na wysokie wartości wskaźników zadłużenia. W GetBack ogólne zadłużenie jest trzy razy wyższe od kapitałów własnych spółki (311%). Dla porównania ten sam współczynnik dla Kruka jest na poziomie 133%, a dla Best 188%. Lecz trzeba pamiętać, że, mimo działania w tej samej branży, spółki te różnią się strukturą biznesu. GetBack zarządza wieloma funduszami z zewnętrznym kapitałem i dlatego porównanie to wypada na jego niekorzyść. Jeśli zaś wyliczymy wskaźnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA to otrzymamy wartość 3,4, która jest już uważana za w miarę bezpieczną.

Wszyscy uważają, że mamy wysoki poziom zadłużenia – to nieprawda. Naszym zdaniem zadłużenie grupy GetBack jest umiarkowane i nieodbiegające istotnie od poziomu zadłużenia spółek z sektora zarządzania wierzytelnościami. Takowy profil zadłużenia zarząd zamierza utrzymać w przyszłości.

Powiedział dla Strefy Inwestorów Prezes Konrad Kąkolewski

Jednym z oczekiwanych efektów wejścia na giełdę jest dostęp do tańszego kredytowania. To z kolei przełożyć się może na poprawę rentowności lub zmniejszenie ogólnego zadłużenia. Emisja nowych akcji zwiększy kapitały własne i przez to poprawi wskaźniki zadłużenia.

Spółka na IPO podała cenę maksymalną w wysokości 27 zł na akcję. Wartość wskaźnika ceny do przychodów przy takiej cenie akcji dla GetBack wynosi 5,39. Jest to wartość nieco niższa niż dla Kruka (6,35), ale wyższa od wartości dla BEST (3,6) i Kredyt Inkaso (2,99). Pod względem wartości wskaźników ceny do zysku operacyjnego porównanie wygląda podobnie: C/ZO dla Getback = 11,5, dla Kruka 14,1 a dla Best i Kredyt Inkaso 6,4. Natomiast Getback jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o zysk netto. Przy cenie maksymalnej C/Z wynosi 12,3 i jest to wartość mniejsza niż dla Kruka (20,9), Best (63,9) czy Kredyt Inkaso (20,2).

Nie należy jednak porównywać bezkrytycznie powyższych wskaźników między sobą. Tutaj ponownie warto zwrócić uwagę na różnice w zasadach księgowania i modelach biznesowych. Pod tym względem GetBack-owi jest bliżej do dwóch ostatnich spółek niż do Kruka i to do nich raczej trzeba porównać przyszłego debiutanta.

Zaproponowana cena maksymalna określa także kapitalizację GetBack, która nie jest mała. Po emisji akcji wyniesie ona 2,7 mld zł. Dla porównania wartość rynkowa Kruka wynosi 5,6 mld zł, spółki Best 0,7 mld zł, a Kredyt Inkaso 0,3 mld zł.

Zobacz także: Analitycy wyceniają akcje GetBack nawet na 54% powyżej ceny w IPO

Znaki zapytania i plusy oferty

Na GPW znowu szykuje się bardzo duży debiut. Tym razem na parkiet wchodzi szybko rosnąca spółka zajmująca się windykacjami należności. Zbierzmy więc razem najważniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku IPO spółki GetBack.

 • Bardzo duża oferta – IPO GetBack będzie trzecią ofertą w tym roku o wartości około miliarda złotych.
 • Znana spółka – GetBack jest już znany inwestorom z emisji obligacji. Publikuje też regularnie dane finansowe.
 • Szybki rozwój – spółka powstała 5 lat temu, ale już osiągnęła statut drugiej największej grupy windykacyjnej w kraju.
 • Nowatorskie podejście do zarządzania – GetBack stale usprawnia procesy windykacyjne i poprawia też procedury zakupu i finansowania portfeli.
 • Akcjonariusze sprzedają akcje – konsorcjum funduszy private equity sprzedaje część akcji, ale pozostawia sobie wciąż pakiet kontrolny.
 • Środki na dalszy rozwój – GetBack przeznaczy wpływy na zakup portfeli na własny rachunek bądź akwizycje.
 • Brak dywidendy – spółka nie określiła polityki dywidendowej i nie wypłaca dywidend.
 • Ryzyko zmian prawnych – głównym zagrożeniem jest niestabilność prawa i ryzyko zmiany przepisów na korzyść dłużników.
 • Ryzyko uzależnienia od sektora bankowego – GetBack zdecydowaną większość portfeli wierzytelności skupuje od banków.
 • Dogonić lidera – zarząd postawił sobie za cel by do 2019 roku dogonić głównego konkurenta, spółkę Kruk.
 • Dobre wyniki finansowe – spółka wykazuje bardzo wysokie wskaźniki rentowności oraz zyski od kliku lat.

Debiut GetBack: harmonogram oferty i przydatne odnośniki

Tabela 2. Harmonogram oferty GetBack

26 czerwca - 3 lipca 2017 r.Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
5-7 lipca 2017 r.Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych
10 lipca 2017 r.Przydział akcji
Ok. 17 lipca 2017 r.Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji

Zobacz także: Strona spółki (notowania, dywidendy, akcjonariat, rekomendacje, wskaźniki i wyniki finansowe)

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.