Grupa INTER RAO Lietuva publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sie 2020, 17:38

Grupa INTER RAO Lietuva publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

– Pierwsze półrocze tego roku charakteryzowało się historycznie niskimi cenami energii elektrycznej na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność. W rezultacie wolumen obrotu energią elektryczną Grupy INTER RAO Lietuva był niższy, przekładając się na niższe przychody. Mimo to, wskaźniki rentowności były wyższe. Ze względu na lepsze warunki meteorologiczne, należąca do Grupy farma wiatrowa wyprodukowała więcej energii elektrycznej niż w pierwszej połowie 2019 r. Tym samym, przychody ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej wyniosły 3,5 mln euro, o 26,4% więcej niż w analogicznym okresie rok temu, a dzięki zmianom w umowie na konserwację turbin, koszt sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Grupa INTER RAO Lietuva osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 12,6 mln euro w I półroczu 2020 r. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 9,6 mln euro, a zysk netto 6,8 mln euro, przy marżach odpowiednio 8,6% i 6,0%. Grupa wypracowała zysk na akcję w wysokości 0,34 euro – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

inter rao

Przychody ze sprzedaży

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniosły 112,3 mln euro, o 43,2% mniej niż w I półroczu 2019 r. Na spadek wolumenu sprzedanej energii elektrycznej wpłynął głównie spadek sprzedaży na rynku litewskim.

Przychody Grupy z handlu energią elektryczną w I półroczu 2020 r. były o prawie 44,2% niższe r/r i wyniosły 108,8 mln euro. Przychody ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej wyniosły 3,5 mln euro, o 26,4% więcej niż w tym samym okresie rok temu. Spadek sprzedaży spowodowany był mniejszą ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz niższą średnią ceną sprzedanej energii elektrycznej.

Koszty sprzedaży Grupy w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniosły 99,7 mln euro, czyli 45,5% mniej niż w I półroczu 2019 r. W wyniku niższego wolumenu obrotu energią elektryczną, koszty sprzedaży Grupy były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Koszt sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem rok temu, dzięki zmianie umowy serwisowej turbin wiatrowych, a koszt sprzedaży energii elektrycznej zakupionej i odsprzedanej był niższy o 45,65% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Dochody

Zysk brutto Grupy w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyniósł 12,6 mln euro, a marża zysku brutto wzrosła do 11,22% (7,41% rok temu).

Zysk operacyjny Grupy w omawianym okresie wyniósł 8,1 mln euro, a marża zysku operacyjnego wzrosła do 7,19% z 5,16% rok wcześniej. W ujęciu segmentowym, udział segmentu wytwarzania energii w zysku operacyjnym Grupy wzrósł ponad dwukrotnie do 25,8% z 12% przed rokiem. W okresie sprawozdawczym, dzięki lepszym warunkom meteorologicznym, farma wiatrowa Vydmantai UAB wyprodukowała więcej energii elektrycznej niż w pierwszej połowie 2019 r.

Zysk netto Grupy za I półrocze 2020 r. wyniósł 6,8 mln euro, wobec zysku w wysokości 10,3 mln euro w analogicznym okresie rok wcześniej. Marża zysku wzrosła z 5,22% rok temu do 6,03% w okresie sprawozdawczym.

O INTER RAO :

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa poszerza swoją aktywność w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

Na początku 2014 r. spółka zależna INTER RAO Lietuva – IRL Polska Sp. z o.o. – uzyskała zezwolenie na handel energią elektryczną w Polsce. 22 maja 2014 r. IRL Polska rozpoczęła handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii.

INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z największych niezależnych dostawców na Litwie oraz rozwija działalność na Łotwie oraz w Estonii. Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 r., po czym na Litwie w lipcu 2012 r., a w Estonii od 2013 r.

Od grudnia 2012 r akcje AB INTER RAO Lietuva są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: Spółka, #IRL

Zobacz także: Inter Rao Lietuva AB - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości