Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Wiatr dobrych zmian dla unijnej energetyki wiatrowej. Część 2: Energetyka wiatrowa na morzu

24 października Komisja Europejska zaprezentowała pakiet dokumentów strategicznych zawierający plany działania na rzecz energii wiatrowej w Unii Europejskiej. Dokumenty są pokłosiem przyjętej przez Radę UE dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III).


Obszar:

9 października Rada Unii Europejskiej przyjęła ostateczny kształt dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III), która stanowiła jeden z kluczowych elementów pakietu „Fit for 55”. W ramach dyrektywy ustanowiony został unijny cel w zakresie co najmniej 42,5 proc. udziału energii odnawialnej z OZE do 2030 r. (ze zwiększoną ambicją – na zasadzie dobrowolności – do osiągnięcia poziomu 45% ), aby to jednak osiągnąć organ wykonawczy UE wskazał, że „będzie to wymagało znaczonego zwiększenia mocy zainstalowanej energii wiatrowej”.

O dyrektywie RED III pisaliśmy tutaj.

Jak podaje Komisja Europejska: „Energia wiatrowa jest odnawialnym, powszechnie dostępnym w UE i bezpiecznym źródłem energii. Ma ona kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie dekarbonizacji i dostarczania czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii elektrycznej do naszych gospodarstw domowych, przemysłu i w coraz większym stopniu do sektora transportu. Jest to kluczowa technologia o zerowym zużyciu energii, mająca zasadnicze znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu i strategicznej autonomii. Cel UE w zakresie OZE będzie wymagał wzrostu mocy zainstalowanej z 204 GW w 2022 r. do ponad 500 GW w 2030 r”.

W celu realizacji ambicji polityki energetyczno-klimatycznej, a tym samym założeń regulacyjnych przedstawionych w ramach dyrektywy RED III Komisja Europejska 24 października br. przedstawiła 2 komunikaty zawierające działania strategiczne:

 • Europejski plan działania w zakresie energii wiatrowej,

 

 • Realizacja ambicji UE w zakresie morskiej energii odnawialnej.

 

Pierwszy w w/w komunikatów omówiliśmy tutaj.

Zapraszamy do subskrybowania newslettera legislacyjnego https://alerty-legislacyjne.strefainwestorow.pl/

Realizacja ambicji UE w zakresie morskiej energetyki odnawialnej:

Jak wskazuje organ wykonawczy UE: "Morskie OZE wniosą kluczowy wkład w osiągnięcie ambitnych celów energetycznych i klimatycznych UE na lata 2030 i 2050 oraz zmniejszą zależność od importowanych paliw kopalnych. Morska energetyka wiatrowa stanie się więc nieodzowną częścią miksu energetycznego, który będzie niezbędny do dekarbonizacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Znajduje to odzwierciedlenie w ambicjach państw członkowskich, aby osiągnąć 111 GW morskich odnawialnych źródeł energii do 2030 r., co jest prawie dwukrotnie wyższym założeniem niż ambicja określona w „Europejskiej Strategii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych” opublikowanej w listopadzie 2020 r.”.

Komunikat dot. energetyki wiatrowej na morzu, podobnie jak ten dot. onshore’u określa 6 filarów (przedstawione poniżej) niezbędnych do realizacji nowej ambicji tj. „zwiększenia mocy zainstalowanej o co najmniej 60 GW morskiej energii wiatrowej do 2030 r. i 300 GW w 2050 r.”. Dokument wyznacza także cel dla energii oceanicznej – co najmniej 1 GW do 2030 r. i 40 GW do 2050 r. Cele te zostaną zrealizowane poprzez:

 • „Rozwój transgranicznych sieci morskich w oparciu o wiarygodne metody analizy kosztów i korzyści oraz alokacji kosztów”.

 

 • „Przyspieszenie wydawania pozwoleń”.

 

 • „Wsparcie morskiego planowania przestrzennego jako narzędzia zwiększającego współpracę regionalną i zrównoważone współistnienie morskich odnawialnych źródeł energii i innych gałęzi przemysłu działających na morzu”.

 

 • „Wzmocnienie odporności morskiej infrastruktury odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa morskiego”.

 

 • „Podtrzymanie wysiłków w zakresie R&I w celu zapewnienia UE wiodącej pozycji technologicznej i wdrażania zrównoważonych rozwiązań, a także pogodzenie działalności związanej z morskimi odnawialnymi źródłami energii ze środowiskiem”.

 

 • „Wspieranie łańcuchów dostaw w UE w celu rozwijania ich zdolności do pozostania konkurencyjnymi. Docelowo mają one być w stanie pomóc w realizacji wyższych poziomów ambicji w zakresie zainstalowanych mocy w morskich w UE, a także w krajach trzecich poprzez dialog”.

Ważny sygnał dla inwestorów: Unia Europejska wraca do energii atomowej

Jakie działania podejmie Komisja?

Poniżej prezentujemy wybrane działania Komisji Europejskiej, które będą wynikały z przyjętego Planu:

 • „W ramach działania regionalnych forów, a w tym regionalnych grupy TEN-E i politycznych grup wysokiego szczebla (HLGs), Komisja będzie dalej promować rozwój technologii morskiej energii wiatrowej i oceanicznej. Wysiłki te opierały się ostatnio na kwestiach związanych z rozporządzeniem TEN-E, które zawiera obligacje, aby państwa członkowskie zawarły i regularnie aktualizowały niewiążące cele w zakresie morskich odnawialnych źródeł energii do 2050 r. z etapami pośrednimi na lata 2030 i 2040. Obecnie funkcjonujące cele (ze stycznia 2023 r.) zostaną zaktualizowane do grudnia 2024 r.”.

 

 • „Wdrażając zmienione rozporządzenie TEN-E i dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii, Komisja będzie dążyć do zwiększenia atrakcyjności hybrydowych i wspólnych projektów morskich w stosunku do projektów krajowych. […] Komisja zajmie się również inwestycjami wyprzedzającymi, organizując warsztaty z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron oraz – w stosownych przypadkach – opracowując wytyczne”.

 

 • „Komisja będzie również promować dalszą koordynację działań państw członkowskich w zakresie publikacji aukcji dla morskich odnawialnych źródeł energii poprzez grupy wysokiego szczebla, co powinno obejmować regularną publikację harmonogramów”.

 

 • „Komisja będzie wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu przepisów dotyczących przyspieszenia wydawania pozwoleń dla wszystkich sieci niezbędnych do integracji energii odnawialnej mobilizując w razie potrzeby grupę zadaniową ds. egzekwowania przepisów jednolitego rynku (SMET)”.

 

 • „Komisja zamierza wspierać dalszy rozwój Europejskiej Platformy Technologicznej i Innowacyjnej (ETIP) w zakresie energii wiatrowej w celu dokonania przeglądu ich strategicznego programu badań i innowacji oraz opublikowania go do końca 2023 r., a także wspieranie ETIP w zakresie energii oceanicznej w celu dokonania przeglądu ich strategicznego programu badań i innowacji oraz opublikowania go wiosną 2024 r.”.

 

 • „W ramach programu Horyzont Europa – w 2024 Komisja Europejska uruchomi serię projektów koncentrujących się na zaawansowanych materiałach magnetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będą następnie wykorzystywane w turbinach wiatrowych. Projekty te przyczynią się do zastąpienia krytycznych materiałów aktualnie użytkowanych w turbinach wiatrowych w celu zmniejszenia zależności materiałowej”.

 

 • „Komisja określi Komisja portów i związanymi z ich funkcjonowaniem wyzwania dot. zarówno ich śladu środowiskowego, jak i ich zdolności do pomocy w zakresie dekarbonizacji działalności przemysłowej i transportu morskiego (inicjatywa pn. Port Electricity Commercial Model ma zostać sfinalizowana w I połowie 2024 r.)”.

Polenergia: Zielona rewolucja energetyczna i ekspansja na rynki zagraniczne – sukcesy, inwestycje i perspektywy rozwoju

udostępnij: