Analiza IPO X-Trade Brokers DM SA: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki XTB? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
17 kwi 2016, 14:20

Analiza IPO X-Trade Brokers DM SA: Czy warto kupić akcje debiutującej spółki XTB?

Plan debiutu na GPW ogłosił Dom Maklerski X-Trade Brokers. Nie często się zdarza, że na giełdę wchodzi spółka tak dobrze znana inwestorom indywidualnym. Szykuje się więc ciekawy debiut. Od poniedziałku 18 kwietnia będzie można składać zapisy na akcje w ofercie publicznej XTB. Dlaczego spółka wchodzi na giełdę? Czy ma przed sobą perspektywy rozwoju? Jakie ryzyka działalności spółki są istotne? Czy warto zainteresować się tym IPO i co z ceną akcji? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tej analizie.

Spis treści

Krótko o spółce

Spółka dostarcza produkty i usługi, związane z obrotem instrumentami finansowymi. Kojarzona jest głównie z rynkiem Forex, lecz w ostatnich latach ta część działalności nie jest już dominująca. 2/3 wyników z operacji na instrumentach finansowych jest przeprowadzana na towarach i indeksach.

XTB zaczynał jako broker w Polsce, ale teraz 68% przychodów pochodzi z zagranicy. Spółka ma zamiar rozwijać się intensywnie na rynkach Ameryki Południowej.

Ilustracja 1. Obecność Grupy XTB w Europie i strategia rozwoju na rynku Ameryki Południowej. Źródło: prospekt emisyjny XTB.
Ilustracja 1. Obecność Grupy XTB w Europie i strategia rozwoju na rynku Ameryki Południowej. Źródło: prospekt emisyjny XTB.

Dlaczego XTB wchodzi na giełdę?

X-Trade Brokers nie emituje akcji, więc nie pozyska środków z IPO na rozwój. Wszystkie akcje jakie są oferowane, są to już istniejące papiery głównego akcjonariusza, Jakuba Zabłockiego. Sprzedaje on minimalną ilość akcji, która jest wymagana, by spółkę można było dopuścić do obrotu na GPW. Drugi znaczący akcjonariusz, posiadający 19% akcji, SYSTEXAN Limited nie zamierza sprzedawać swoich udziałów. Dodatkowo, główny akcjonariusz zadeklarował, że nie myśli o tym, aby wycofywać się z inwestycji po debiucie i dlatego podpisał umowę lock-up na półtora roku.

Skoro celem nie jest ani zdobycie środków na dalszą działalność, ani też wyjście z inwestycji największych akcjonariuszy, to czemu spółka wchodzi na giełdę?

Zarząd spółki na konferencji zapowiedział, że powody są dwa. Po pierwsze jest to kolejny etap rozwoju spółki. Rynek brokerów będzie się konsolidować, a debiut ułatwi spółce przejmowanie podmiotów w Europie. Ma to zwiększyć liczbę klientów, ale obecnie zarząd XTB nie deklaruje konkretnych celów akwizycyjnych. Po drugie, obserwuje się tendencję zwaną „flight-to-quality”, czyli klienci zwracają większą uwagę na jakość, niż na koszty usługi. Wejście XTB na giełdę uwiarygodni go w oczach inwestorów i pozwoli odróżnić od innych brokerów.

Czy możemy spodziewać się dywidendy?

Spółka wypłaciła w 2015 roku 100% zysku w postaci dywidendy. W tym roku także została wypłacona dywidenda w postaci 80% zysku za 2015 rok. Zarząd zapowiada, że będzie rekomendować co rok dywidendę w wysokości od 50% do 100% zysku.

Jest jedno „ale”. Jako dom maklerski, XTB podlega Komisji Nadzoru Finansowego, więc, podobnie jak banki, musi spełniać wymogi kapitałowe narzucane przez KNF. Zmieniają się one co roku i w skrajnych sytuacjach mogą wpływać na wypłatę dywidendy.

Czy właściciel zarządza spółką?

Ostatnio na giełdę wchodziły spółki, które można określić jako rodzinne. Były one bezpośrednio zarządzane przez właścicieli i ich krewnych. Tym razem, dla odmiany, główny akcjonariusz nie kieruje sam spółką. Ma za to wpływ na wybór większości członków rady nadzorczej i w ten sposób kontroluje grupę.

Szanse rozwoju

Od 2010 roku, spółka rozwija własne technologie do tradingu i sprzedaje je innym podmiotom. Według założyciela spółki i głównego akcjonariusza, tylko firmy z własną technologią mają szansę przetrwać na rynku. Ta druga noga biznesu ma już wkład w przychody spółki, a w ciągu kilku lat ma osiągnąć 15% udział w przychodach.

„Zarząd uważa, że segment działalności instytucjonalnej (X Open Hub) posiada znaczny potencjał wzrostu, a jego udział w przychodach Grupy powinien wzrosnąć w ciągu kilku najbliższych lat.” - czytamy w prospekcie

Spółka deklaruje, że w 2015 r. zmalał procent odejść klientów. XTB, by zwiększyć ilość klientów stawia na edukację i ponosi znaczące wydatki na reklamę i marketing. Ponadto stawia na nowe rynki. Głównie na Amerykę Południową. Celem, w perspektywie średnioterminowej, jest zwiększenie bazy aktywnych klientów o 50%.

Czynniki ryzyka

W prospekcie emisyjnym spółki zawsze warto zajrzeć do działu „czynniki ryzyka”. Można tam znaleźć najważniejsze informacje o spółce i jej otoczeniu. Tym razem ciekawych informacji w tym dziale jest sporo.

Zanim przejdziemy do ich wymienienia warto pamiętać, że spółka do tej pory doskonale sobie radziła z tymi ryzykami. Ponadto, dotyczą one całej branży, nie tylko XTB. Wymienione ryzyka, mają największy wpływ przede wszystkim na małe podmioty.

Warto zwrócić uwagę na otoczenie, w jakim działa spółka. Jest to bardzo konkurencyjna branża. Utrudnia to szybki rozwój. Mimo to spółka jest jednym z liderów w wielu krajach:

„Rynek FX/CFD zarówno na świecie, jak i w Polsce charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Grupa ma wiodącą pozycję na rosnących rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (tj. w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji). Grupa (...) w Turcji jest pierwszym podlegającym lokalnym regulacjom zagranicznym podmiotem (…) Grupa zajmuje wiodącą pozycję (…) w Portugalii (...) a także w Niemczech, we Francji, Hiszpanii i na innych rynkach europejskich, na których działa.” - czytamy w prospekcie

Działalność XTB jest uzależniona w znacznym stopniu od zdolności do zachowania jej reputacji oraz od powszechnego postrzegania rynku FX/CFD.

„Działalność na rynku FX/CFD postrzegana jest przez inwestorów jako działalność obarczona wysokim ryzykiem inwestycyjnym, a potencjalni klienci mogą być mniej skłonni do angażowania się w transakcje na tym rynku.” - czytamy w prospekcie

XTB bazuje w znacznej mierze na klientach detalicznych (85%-95% przychodów operacyjnych).

„Grupa zależna jest zatem od utrzymania dużej liczby aktywnych klientów detalicznych, co wymaga pozyskiwania nowych klientów z powodu względnie krótkiego średniego okresu, przez który klienci detaliczni Grupy pozostają aktywni w zakresie zawierania transakcji na instrumentach oferowanych przez Grupę.” - czytamy w prospekcie

Ze wspomnianą wcześniej ekspansją na rynki Ameryki Południowej wiąże się dużo ryzyk, charakterystycznych dla tamtego rejonu świata:

„Ameryka Łacińska obejmuje wiele krajów, w których istnieją zróżnicowane warunki gospodarcze, polityczne i społeczne o różnym stopniu rozwoju. Wchodząc na rynki poszczególnych krajów tego regionu i następnie rozwijając tam swoją działalność, Grupa może być narażona na całkowicie inne niż dotychczas ryzyka gospodarcze, polityczne i społeczne.” - czytamy w prospekcie

Brakuje także regulacji prawnych, lecz to ma się podobno zmienić w niedalekiej przyszłości. Mimo to, XTB chce być jak najszybciej na tamtym rynku, gdyż, według zarządu, jest tam niewspółmiernie mniejsza konkurencja i niskie koszty pozyskania nowych klientów.

Jednak, najważniejsze ryzyka wiążą się z otoczeniem regulacyjnym. Działalność spółki jest ściśle regulowana przepisami, które bardzo szybko się zmieniają. XTB musi się dostosowywać do nowych wytycznych KNF i prawa europejskiego. Może być także zobowiązana do dostosowania swojej działalności do nowych wytycznych ESMA. Ponadto:

"Grupa będzie zobowiązana do przestrzegania oraz dostosowania swojej działalności do wymogów Pakietu MiFID II/MiFIR po jego wejściu w życie, co może okazać się kosztowne i czasochłonne oraz może doprowadzić do istotnych ograniczeń w zakresie sposobu oraz zakresu, w jakim Grupa oferuje swoje produkty i usługi." - czytamy w prospekcie.

Zmiany prawa dotyczą nie tyko samej działalności domu maklerskiego, ale także mają znaczący wpływ na sposoby reklamowania produktów. W większości krajów, w których jest obecny XTB, działania promocyjne, dotyczące inwestowania są regulowane. W przyszłości ograniczenia mogą się zwiększyć i utrudnić tym samym dotarcie do nowych klientów.

„(...) na przykład we Francji na Datę Prospektu został przedstawiony projekt zmian do francuskiej ustawy (...), który wprowadza istotne ograniczenia dotyczące reklamy elektronicznej skierowanej do klientów nieprofesjonalnych (...), w zakresie usług inwestycyjnych we Francji związanych m.in. z kontraktami finansowymi z rynku FX.” - czytamy w prospekcie

W styczniu w Turcji ograniczono maksymalną dźwignię finansową. Może to też nastąpić w innych krajach i negatywnie wpłynąć na cenę akcji.

„Obniżenie poziomów dźwigni może spowodować, że klienci Grupy zobowiązani będą do zapewnienia dodatkowych środków w celu zaspokojenia wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających. Może to niekorzystnie wpłynąć na zdolność i gotowość klientów Grupy do prowadzenia obrotu instrumentami oferowanymi przez Grupę, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy oraz na cenę Akcji.” - czytamy w prospekcie

Dodatkowym utrudnieniem dla inwestorów, może się okazać niski free float. Na rynek trafi tylko 14% dotychczasowych akcji, a z tego od 10% do 15% do inwestorów indywidualnych.

Dane finansowe

Wskaźniki fundamentalne XTB są bardzo dobre. Spółka ma płynność finansową na odpowiednim poziomie. Zadłużenie w stosunku do aktywów jest co prawda duże (42%), ale jeśli weźmiemy pod uwagę zadłużenie netto, to jest ono bardzo niskie. Wszystko to sprawia, że spółka ma bardzo dobrą wiarygodność kredytową.

Wskaźnik2015 r.2014 r.2013 r.
ROA16.37%11.71%14.71%
ROE31.82%22.96%31.94%
ROIC30.26%20.44%31.91%
Marża operacyjna49.93%42.25%49.30%
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)42.45%37.80%38.13%
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)1.981.931.76
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)1.971.931.75
Wskaźnik ogólnego zadłużenia48.56%49.00%53.94%
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA0.190.381.20

Tabela 1. wybrane wartości wskaźników finansowych XTB. Źródło: serwis Sindicator.net.

Jeśli zaś chodzi o marże, to spółka ma je na wysokim poziomie, wyższym niż inne, podobne spółki notowane na giełdach na świecie.

Przychody grupy są uzależnione bezpośrednio od wolumenu transakcji zawieranych przez klientów, co z kolei skorelowane jest z ogólnym wolumenem obrotu na rynku FX/CFD oraz poziomem zmienności na rynkach finansowych i towarowych. Dlatego też wyniki finansowe w 2014 roku były mniejsze, niż w roku 2013 oraz 2015 – wtedy na giełdzie była mniejsza zmienność.

Wykres 1. Wolumen obrotów XTB w porównaniu do zmienności. Źródło: prospekt emisyjny XTB.
Wykres 1. Wolumen obrotów XTB w porównaniu do zmienności. Źródło: prospekt emisyjny XTB.

Czy zaproponowana cena jest odpowiednia?

Cena za jedną akcję została ustalona w wysokości 13 zł. To oznacza, że wartość wskaźnika C/Z wynosi 12,82. Czy to dużo czy mało? Porównajmy więc ją do innych spółek z sektora rynku kapitałowego na GPW, gdyż na naszej giełdzie nie mamy spółek podobnych do XTB:

Nazwa spółkiC/ZROAROEROICMarża operacyjnaMarża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)
ALTUSTFI (ALI)12.8122.92%26.43%23.55%29.43%25.75%
XTBROKER (XTB)12.8216.37%31.82%30.26%49.93%42.45%
QUERCUS (QRS)12.9149.03%63.66%59.35%38.34%31.90%
GPW (GPW)13.6712.10%17.15%12.71%46.37%37.73%
IPOPEMA (IPE)18.651.13%4.72%5.18%6.78%4.06%

Tabela 2. Porównanie ceny (C/Z) oraz wskaźników rentowności spółek z sektora rynku kapitałowego.

Jak widać, cena za akcję jest na podobnym poziomie co dla innych, także rentownych, spółek, z rynku finansowego. Natomiast marże XTB są wyższe, czyli możemy kupić akcje za podobną cenę, ale o wyższej marży niż konkurencja. Pamiętajmy jednak, że przychody spółki zależą w dużej mierze od zmienności rynków finansowych. Na przykład w roku 2014 marże były na podobnym poziomie, co w spółkach Quercus, czy GPW. Podsumowując, zaproponowana cena maksymalna akcji jest atrakcyjna, jeśli marże się utrzymają, jeśli zaś spadną, to jest wyższa niż u podobnych spółek, ale nie bardzo wysoka.

Pamiętajmy też, że ostateczna cena, ustalona po zakończeniu zapisów, może być niższa od zaproponowanej. Ostatnie debiuty pokazały, że potrafi być nawet o kilkadziesiąt procent niższa.

Znaki zapytania i plusy oferty akcji X-Trade Brokers DM SA

Na rynek główny GPW wchodzi spółka dobrze znana inwestorom. Zbierzmy więc razem najważniejsze elementy oferty, na które warto zwrócić uwagę w przypadku IPO spółki X-Trade Brokers DM SA:

 • Znana spółka wśród inwestorów – może to mieć wpływ na zwiększone zainteresowanie IPO.
 • Dywersyfikacja usług – spółka nie bazuje tylko na rynku Forex. 2/3 obrotów generują towary i indeksy.
 • Międzynarodowy broker - XTB zaczynał jako broker w Polsce, lecz teraz 68% przychodów pochodzi z zagranicy.
 • Brak emisji akcji - Spółka nie emituje akcji, więc nie pozyska środków z IPO na rozwój.
 • „Flight-to-quality” - dla klientów coraz bardziej istotne jest bezpieczeństwo i jakość. Spółka wchodząc na giełdę zwiększa swoją wiarygodność.
 • Wysoka dywidenda – zarząd zamierza rekomendować wypłaty od 50% do 100% zysku.
 • Większe wymogi dotyczące dywidendy – spółka musi spełniać wymogi kapitałowe KNF, by wypłacić dywidendę.
 • Rozwój własnego oprogramowania – ma mieć znaczący wpływ na poprawę wyników w przyszłości.
 • Nowe rynki – spółka zamierza znacznie zwiększyć bazę klientów, między innymi wchodząc na rynki Ameryki Południowej.
 • Spółka działa w bardzo konkurencyjnej branży.
 • Ryzyka zmian w prawie – przepisy dotyczące branży, w której działa spółka są często zmieniane i zaostrzane.
 • Ograniczenia dotyczące reklam – przepisy dotyczące reklamowania produktów finansowych są często zmieniane i zaostrzane.
 • Możliwość ograniczenia dźwigni finansowej – może to ograniczyć inwestycje klientów spółki.
 • Niski free float - utrudnieniem dla inwestorów, może się okazać niski free float. W IPO sprzedawane jest 14% wszystkich akcji.
 • Wysokie marże i dobre wskaźniki fundamentalne - od strony księgowej spółka wygląda bardzo dobrze.
 • Cena na właściwym poziomie – biorąc pod uwagę możliwość zmniejszenia marż, można uznać, że cena jest na odpowiednim poziomie, w porównaniu do spółek z sektora rynku kapitałowego.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

DatyEtapy oferty
18 - 25 kwietniaZapisy dla inwestorów indywidualnych
26 kwietniaOpublikowanie ostatecznej ceny akcji
około 6 majaZakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Tabela 3. Harmonogram oferty X-Trade Brokers DM SA

Zobacz także: Notowania, wykres, dywidendy, akcjonariat i dane finansowe X-Trade Brokers DM

Zobacz także: Strona spółki (notowania, dywidendy, akcjonariat, rekomendacje, wskaźniki i wyniki finansowe)

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.