Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazało jak obliczać zielony wodór

15 marca 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe. Rozporządzenie ma na celu implementację dyrektywy RED II oraz wsparcie produkcji wodoru odnawialnego.


Obszar legislacyjny

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe ma na celu doprecyzowanie przepisów w zakresie pomiaru i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego oraz jego transportu. Ma ono także ułatwić produkcję wodoru odnawialnego.

Ścieżka legislacyjna

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 29 lutego 2024 r., a wejdzie w życie 15 marca 2024 r.

Biopaliwa – paliwa przejściowe zielonego transportu

Najważniejsze informacje

Rozporządzenie określa:

  1. wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe;
     
  2. miejsce dokonywania pomiarów ilości wodoru odnawialnego;
     
  3. sposób przeliczania ilości wodoru odnawialnego na ilość energii wyrażoną w MWh.

 

Wg § 2 rozporządzenia pomiarów ilości wodoru odnawialnego należy dokonywać przy użyciu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, których właściwości metrologiczne zostały potwierdzone przez wykonanie wzorcowania.

§ 3 rozporządzenia wprowadza natomiast obowiązek rejestracji danych dotyczących ilości wodoru w książce rejestrowej  z ponumerowanymi kartami dziennymi albo z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych. Rejestracja danych powinna być prowadzona w sposób umożliwiający wgląd do danych i ich odczytanie. Rejestracja danych z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych powinna m.in. umożliwić wgląd do treści dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed usunięciem lub zniekształceniem. 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia pomiar ilości wodoru ma być dokonywany w miejscu jego zatłaczania do zbiornika transportowego środka transportu innego niż sieci gazowe. Rozporządzenie przewiduje także, iż ilość wodoru odnawialnego przelicza się na ilość energii wyrażoną w MWh według następującego wzoru:


𝐸𝑜𝑧𝑒=𝑀𝐻2×39,4:1000


przy czym Eoze oznacza ilość energii wytworzonej z wodoru odnawialnego wyrażona w MWh, MH2 oznacza ilość masy wodoru odnawialnego wytworzonego z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii wyrażoną w kg, a 39,4 to współczynnik ciepła spalania wodoru odnawialnego wyrażonego w kWh/kg.

Co z tego wynika?

Przepisy ogłoszonego rozporządzenia to na pewno dobra wiadomość dla branży wodorowej, gdyż akt prawny precyzujący reguły dotyczące prowadzenia działalności w sektorach objętych szerokimi regulacjami jakim z pewnością jest energetyka przeważnie pozwala zmniejszyć ryzyko w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz obniżyć koszty jej prowadzenia. Co więcej fakt ogłoszenia rozporządzenia pokazuje, że transformacja wodorowa przybiera na sile, mimo że wg części ekspertów masowe zastosowanie wodoru w przemyśle to bardzo kosztowna pieśń odległej przyszłości.

[WIDEO] Pierwsza polska elektrownia atomowa powstaje już 60 lat. Gierek, Kaczyński, Tusk.. kto był najbliżej

udostępnij: