Crowdfunding United Label z grupy CI Games. Co warto wiedzieć o spółce?
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
30 cze 2020, 12:54

Crowdfunding United Label z grupy CI Games. Co warto wiedzieć o spółce?

Już w środę, 1 lipca rusza crowdfunding platformy wydawniczej gier United Label. Spółka planuje pozyskać do 4,4 mln zł na finansowanie obecnych i przyszłych tytułów wydawniczych.

Jeden z największych deweloperów gier notowanych na polskiej giełdzie, CI Games powołał pod koniec 2018 r. własną platformę wydawniczą pod marką United Label. Teraz zamierza usamodzielnić spółkę i wprowadzić ją na giełdę.

United Label pozyskuje prawa wydawnicze do gier. Licencje zapewniają spółce wyłączne prawa na używanie, sprzedaż, i dystrybucję gier, a ponadto, prawo określania ich cen oraz reklamy i promocji. Spółka koncentruje się na wysoko jakościowych, niezależnych grach (indie premium).

„Emitent zakłada wsparcie produkcji niezależnych zespołów o planowanym budżecie z zakresu od 0,5 do 3 mln zł. W celu utrzymania wysokiego standardu rozwijanego portfolio, Emitent planuje wydawać 1-4 gier rocznie” - czytamy w dokumencie ofertowym.

Zobacz także: Czat inwestorski z prezesem zarządu United Label (30 czerwca 13:30)

Strategia rozwoju United Label

Model działania United Label polega na koordynowaniu całego procesu między platformami dystrybucji gier, a twórcami. Spółka ponosi koszty produkcji i dystrybucji oraz marketingu gier. W zamian za pomoc w stworzeniu i wypromowaniu tytułu uzyskuje istotny udział w zyskach ze sprzedaży. W działaniu wspiera ją główny udziałowiec – CI Games.

United Label dobiera gry do portfolio po przeprowadzeniu kilkustopniowego procesu. Wybierane są projekty obiecujące pod kątem potencjału sprzedażowego, z ciekawą fabułą i wyróżniającą się oprawą graficzną.

„Emitent, przy wsparciu CI Games S.A., podmiotu dominującego wobec Spółki, przeprowadził selekcję ponad 200 potencjalnych tytułów. Spośród tego grona Emitent zdecydował się nawiązać współpracę z 4 międzynarodowymi zespołami produkcyjnymi” - czytamy w dokumencie ofertowym.

Już w listopadzie 2018 r. wydawnictwo podpisało umowy na gry „Eldest Souls” i „Tails of Irons”. Miesiąc później w portfolio United Label pojawiły się tytuły „Röki” oraz „Horae”. Premiera „Röki” zaplanowana jest na 23 lipca 2020 r. W 2020 r. także ruszy sprzedaż „Eldest Souls”. Odbiór obydwu tytułów jest pozytywny - na wishlistach w serwisie Steam zapisanych jest po 55 tys. osób. Z kolei premiera „Horae” przewidziana jest na przełom 2020 i 2021 r., „Tails of Irons” – na 2021 r..

Potencjał gier

(kliknij, aby powiększyć)

„Nakłady inwestycyjne na grę Röki pod szyldem naszej platformy wydawniczej – United Label, wynoszą po naszej stronie między 1,3, a 1,5 mln zł. Ta kwota uwzględnia finansowanie produkcji gry oraz stricte działania wydawnicze, w tym marketing. Premierę gry Röki planujemy najpóźniej w III kwartale 2020 roku” - mówi Marek Tymiński, prezes CI Games.

Zobacz także: United Label z grupy CI Games planuje crowdfunding i debiut na NewConnect

Oferowane akcje i cele emisji

Obecnie jedynym akcjonariuszem United Label jest CI Games. Inwestorom zostaną zaoferowane wyłącznie akcje nowej emisji. Spółka zwiększy liczbę akcji o 275 tys. (o 27,5%). Całość oferty zamknie się więc w granicach 4,4 mln zł.

„Decyzja o emisji akcji United Label oraz upublicznieniu tej spółki to konsekwencja wcześniejszych zapowiedzi w zakresie pozyskania finansowania na spółkę zależną. United Label jest gotowa, aby prowadzić działalność jako samodzielny podmiot” – wyjaśnia motywy wprowadzenia na giełdę Marek Tymiński.

Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na rozwój portfolio wydawniczego. Ok. 0,5 mln zł zostanie wykorzystane na dokończenie gier „Rӧki” oraz „Eldest Souls”. 1 mln zł – na dokończenie gier „Tails of Iron” oraz „Horae”. Pozostałe 2,9 mln zł posłuży pozyskaniu i sfinansowaniu nowych tytułów do końca 2022 r.

Pierwsza transza, skierowana do dużych inwestorów, została już zakończona. Spółka pozyskała z niej 3 mln zł. Druga transza emisji akcji, o wartości 1,4 mln zł, rozpocznie się 1 lipca w formie publicznej kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl

Zobacz także: Grupa INC pozyskała w I transzy 3 mln zł dla United Label 

Polityka dywidendowa United Label

Obecnie spółka nie ma polityki dywidendowej.

„Z uwagi na etap rozwoju Emitent nie posiada wdrożonej polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości. Ostateczną decyzję o podziale zysku (wypłacie dywidendy) podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta” - czytamy w dokumencie ofertowym.

Z jednej strony trudno wymagać do spółki, która nie generuje przychodów określenia polityki dywidendowej. Z drugiej strony brak jakichkolwiek zapowiedzi dotyczących podziału ewentualnych zysków w przyszłości jest trochę zaskakujący. United Label nie jest małym start-upem bez przeszłości i rozeznania w rynku. Wręcz przeciwnie. Jest to spółka stworzona przez znacznie większy podmiot – CI Games, który ją wspiera 18-letnim doświadczeniem w branży. Można było się więc spodziewać przynajmniej deklaracji podziału zysku z podaniem początkowego roku wypłaty.

Dane finansowe i kapitalizacja United Label

Spółka opublikowała dane finansowe za pełny 2019 r. oraz za I kwartał 2020 r. Niestety nie mówią one zbyt wiele i nie pozwalają na porównanie United Label do innych podmiotów. Wynika to z faktu, że do tej pory spółka nie wydał jeszcze żadnej gry, więc jej przychody ze sprzedaży są równe zeru.

Brak stałych przepływów finansowych sprawia, że poziom kapitału obrotowego nie jest wystarczający na utrzymanie działalności w najbliższych 12 miesiącach. Stąd potrzeba emisji akcji, z której zostaną sfinansowane dalsze prace nad bieżącymi projektami. United Label spodziewa się znacznej poprawy sytuacji finansowej po emisji akcji i po debiutach dwóch pierwszych tytułów.

„Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że po przeprowadzeniu emisji akcji serii B, wielkość kapitałów własnych znacząco przekroczy wielkość straty z lat ubiegłych. W roku 2020 planowane są również debiuty gier „Rӧki” oraz „Eldest Souls”, co również powinno poprawić sytuację majątkową Emitenta. Jednocześnie Emitent wskazuje, że posiada oświadczenie spółki dominującej, tj. CI Games S.A., w zakresie woli do dalszego finansowania Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy” - czytamy w dokumencie ofertowym.

Jako wsparcie związane z początkową fazą działalności, CI Games udzielił oprocentowanej pożyczki dla United Label w wysokości 4 mln zł. Ma ona zostać spłacona do końca 2023 r. Zarząd podkreśla, że pożyczka zostanie zwrócona z przychodów wygenerowanych w ramach bieżącej działalności.

„Istnieje ryzyko, że w przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonujących wyników ze sprzedaży gier Emitenta mogą wystąpić trudności w spłacie wskazanej pożyczki, co negatywnie wpłynie na jego sytuację finansową. Emitent wskazuje jednak, że z uwagi na fakt, iż pożyczka została udzielona przez podmiot wobec niego dominujący, Emitent zachowuje pełną możliwość negocjowania warunków spłaty pożyczki. Ponadto Emitent uzyskał od CI Games S.A. oświadczenie o woli dalszego finansowania Emitenta” - czytamy w dokumencie ofertowym.

Jeśli chodzi o koszty działalności, to spółka deklaruje, że są one na relatywnie niskim poziomie. Wynika to z faktu wsparcia spółki przez doświadczony zespół CI-Games. Nakłady poniesione na gry do końca 1 kwartału 2020 r. wynoszą łącznie 2,88 mln zł.

„(…) dzięki ścisłej współpracy Emitenta z CI Games S.A., osiąga on istotne korzyści ekonomiczne (m.in. dostęp do unikalnego know-how CI Games S.A., jej testerów, relacji marketingowych i branżowych), co pozwala ograniczać bieżące koszty działalności operacyjnej” – czytamy w dokumencie ofertowym.

„Jednocześnie dzięki wsparciu w kilku istotnych obszarach wydawniczych ze strony CI Games, United Label utrzyma bardzo lekką strukturę kosztów stałych. Przy obecnym planie wydawniczym już rok 2020 powinien zakończyć się atrakcyjną rentownością netto na poziomie rachunku wyników” – dodaje Marek Tymiński.

Oferta United Label została podzielna na dwie transze. Pierwsza, skierowana do większych inwestorów, już się zakończyła. Druga, która rozpocznie się w środę, 1 lipca i zostanie przeprowadzona w formule crowdinvestingu – crowdfundingu udziałowego na platformie Crowdconnect.

United Label oferuje w drugiej transzy, w crowdfundingu udziałowym, 87 500 akcji (z puli 275 000 akcji) w cenie 16 zł za walor. Przekłada się to na wycenę spółki w wysokości 20,4 mln zł po wliczeniu akcji nowej emisji.

Debiut na rynku NewConnect planowany jest do końca 2020 r.

Zobacz także: Debiuty w 2020 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.