Bogusław Białowąs, prezes BOŚ Bank: „Koncentracja na finansowaniu projektów ekologicznych daje nam szansę na dynamiczny rozwój” | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
17 kwi 2018, 11:51

Bogusław Białowąs, prezes BOŚ Bank: „Koncentracja na finansowaniu projektów ekologicznych daje nam szansę na dynamiczny rozwój”

W lutym tego roku akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o prywatnej emisji 40 mln akcji serii V o wartości do 400 mln zł, z wyłączeniem praw poboru dla pozostałych akcjonariuszy. Głównym celem emisji jest dokapitalizowanie spółki. Najciekawsza jest cena nominalna, która wynosi 10 zł i jest wyższa niż obecny kurs akcji BOŚ Banku na giełdzie.

BOŚ jest obecnie w trakcie programu naprawczego i skupia się na odbudowie trwałej rentowności oraz poprawie wyników finansowych. W związku z planowaną emisją akcji postanowiliśmy porozmawiać z prezesem zarządu BOŚ, Bogusławem Białowąsem, o celach emisji akcji, aktualnej sytuacji finansowej banku, dalszej strategii działania oraz kolejnych planowanych projektach ekologicznych wspieranych przez rząd.

----------------------

Paweł Biedrzycki: Grupa BOŚ Banku zamyka 2017 rok 46 mln zł zysku po 2 latach strat, jak pan podsumuje ten rok?

Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska: To był dla nas bardzo dobry rok. Widzimy pozytywne efekty wdrożonych przez nas działań. Najistotniejszy wpływ na poprawę wyników z podstawowej działalności miał wzrost wyniku z tytułu odsetek, który w 2017 r. wyniósł 384 mln zł wobec 309,2 mln zł w 2016 roku (wzrost o 24,2%). Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim obniżeniem kosztów odsetkowych, które zredukowano o 105,9 mln zł (spadek o 27,5%) przy jednoczesnym wzroście marży odsetkowej na aktywach ogółem (z poziomu 1,5% w 2016 r. do poziomu 1,9% w 2017 r.).

Poprawie uległy także inne wskaźniki działalności i płynności Grupy. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł na koniec 2017 roku 64,5% i zmniejszył się o 10,1 p.p. w porównaniu do 2016 roku. Łączny współczynnik kapitałowy był wyższy o 0,78 p.p. i wyniósł 15,06%, utrzymując się tym samym powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Współczynnik kapitału Tier 1 był wyższy o 0,37 p.p. i kształtował się na poziomie 11,74%.

Poprawa wyników Grupy jest również efektem konsekwentnej realizacji Planu Postępowania Naprawczego w szczególności w obszarze kredytów na finansowanie farm wiatrowych, które w ubiegłych latach negatywnie wpływały na wyniki. Kontynuujemy działania mające na celu wsparcie regularnej obsługi zawartych transakcji i we współpracy z podmiotami finansowymi oraz kredytobiorcami wypracowaliśmy wspólne stanowisko w zakresie obniżenia kosztów funkcjonowania farm wiatrowych, dokapitalizowania projektów lub pozyskania dodatkowych poręczeń od sponsorów i spółek powiązanych.

Ze sprawozdania finansowego wynika, że to w głównej mierze efekt dużego spadku kosztu odsetkowego – w jaki sposób udało wam się to osiągnąć?

Bank prowadził wiele działań zmierzających do obniżenia kosztów odsetkowych. Jeszcze w 2016 r. z sukcesem zostało wykupione 250 mln euro obligacji, które zostały zastąpione tańszymi dla Banku depozytami klientów. Dodatkowo w 2017 r. wykupiliśmy wcześniej 100 mln zł obligacji podporządkowanych. Jednocześnie koncentrowaliśmy się na zwiększaniu udziału w finansowaniu depozytów bieżących, które z jednej strony są tańsze niż depozyty terminowe, a z drugiej świadczą o rozwinięciu relacji klienta z Bankiem. Udział środków na rachunkach bieżących i rozliczeniowych w zobowiązaniach wobec klientów Grupy wzrósł z 33% w 2016 r. do 46% w 2017 r.

Czy marża odsetkowa na poziomie 1,9% jaką osiągnął bank w 2017 roku jest do utrzymania w długim terminie?

Zakładamy dalsze stopniowe poprawianie marży odsetkowej na aktywach ogółem w każdym z kolejnych lat do 2021 r. Będzie to realizowane poprzez kontynuację zmian w strukturze bilansu Banku. Po stronie pasywów Bank będzie redukował udział w pasywach obligacji zwykłych długoterminowych i zastępował je tańszymi depozytami klientów. Po stronie aktywów w drodze naturalnej amortyzacji będzie redukowany udział nisko-marżowych składników: kredytów hipotecznych walutowych dla klientów indywidualnych oraz kredytów dla finansów publicznych, przy rosnącym udziale kredytów dla klientów biznesowych, w szczególności w segmencie małych i średnich firm.

Rok 2017 upłynął pod znakiem poprawy koniunktury na giełdzie. Czy Dom Maklerski BOŚ Banku pozytywnie kontrybuował do wyniku całej grupy?

Dom Maklerski BOŚ jest jednym z liderów rynku. Działalność biura jest pozytywnie oceniana przez branżę oraz inwestorów. Potwierdzeniem tego są przyznawane brokerowi nagrody i wyróżnienia. W zeszłym roku został nagrodzony tytułem: Najlepszy Dom Maklerski Roku według Gazety Parkiet. W bieżącym roku, podczas największej w Polsce konferencji inwestorów, organizowanej przez Fundację  FxCuffs otrzymał 3 prestiżowe nagrody, w kategoriach Najlepszy Polski Dom Maklerski, Najlepszy Polski Broker Forex oraz Najlepszy Polski Broker CFD.

Zysk netto Grupy w 2017 r. wyniósł 46 mln zł, o 106 mln więcej niż w 2016 r, co nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej pozycji DM BOŚ.  Liczba prowadzonych rachunków maklerskich przez DM BOŚ wzrosła w 2017 r. o blisko 10% do 98,7 tys., a wolumen zrealizowanych obrotów na rynku akcji wzrósł o 25% do 22,6 mld zł. W 2017 DM BOŚ utrzymał również pozycję wieloletniego lidera na rynku kontraktów terminowych.

Po ostatnich doniesieniach z RPP oraz ostatnich danych na temat inflacji PPI I CPI można stwierdzić, że perspektywa podwyżek stóp procentowych w Polsce znacząco się oddala. To dobra czy zła informacja dla banku?

W projekcjach finansowych BOŚ zakłada stabilny wzrost wyniku finansowego w kolejnych latach, również przy założeniu utrzymania stóp procentowych na poziomach zbliżonych do obecnych. W bazowym wariancie strategii zakładamy wynik finansowy Banku w 2021 r. na poziomie powyżej 180 mln zł netto oraz ROE powyżej 7,3% W naszych projekcjach przyjęliśmy wzrost stóp zgodny z konsensusem rynkowym.

Bankowość coraz bardziej przenosi się do internetu. Jak na to wyzwanie jest przygotowany BOŚ?

Zakładamy zwiększenie liczby usług dostępnych za pośrednictwem internetu oraz wdrożenie nowoczesnych technologii do procesów przeprowadzanych w Banku. Cyfryzacja i przenoszenie zasobów do tej pory dostępnych w oddziałach jest światowym trendem i jesteśmy gotowi na wdrożenie koniecznych rozwiązań. Realizujemy działania dążące do przeniesienia szerszej oferty usług bankowych do sieci, realokujemy część oddziałów banku oraz redukujemy związane z nimi koszty. W 2017 r. zmniejszyliśmy koszty osobowe o 2,6 mln w porównaniu do 2016 r. oraz o 5,6 mln względem 2015 r. Należy przy tym dodać, że jesteśmy rynkowym liderem co do internetowego bezpieczeństwa powierzonych nam środków klientów – w 2017 roku, mimo wielu ataków hakerskich, którym poddawany był BOŚ podobnie jak wszystkie inne banki, nie doszło do żadnego skutecznego wyłudzenia środków klientów.

A nowe regulacje RODO, MIFID, PDS2 to szansa czy zagrożenie dla waszej działalności?

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym nie stanowią istotnego zagrożenia dla wyników Banku. Uważam nawet, że są dla nas pozytywne, ponieważ przyczyniają się do większego zabezpieczenia klientów, przez co rośnie zaufanie do sektora bankowego. Jesteśmy instytucją, która skrupulatnie przestrzega wszelkich zmian i regulacji. Na bieżąco modyfikujemy wewnętrzne procedury, aby były one zgodne ze zmieniającym się prawem.

Bank planuje emisję 40 mln akcji w celu dokapitalizowania spółki. Tymczasem kurs akcji BOŚ Banku na giełdzie jest niższy od ceny minimalnej w emisji 10 zł. Czy oprócz głównego akcjonariusza są jakieś instytucje finansowe zainteresowane nową emisją?

Znacząca poprawa wyników została zauważona i doceniona, co mieliśmy okazję zaobserwować podczas konferencji związanej z przedstawieniem wyników za 2017 r. Naszym celem jest dalsza poprawa wyników, a co za tym idzie zwiększenie zainteresowania ze strony inwestorów i wzrost wartości akcji. Bardzo nas cieszy, że Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda, zadeklarował, że Fundusz pozostanie głównym akcjonariuszem BOŚ. Wsparcie NFOŚiGW pokazuje, że jesteśmy czołowym podmiotem w realizacji rządowych projektów na rzecz ochrony środowiska, co podkreślał również Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk podczas naszej konferencji wynikowo-strategicznej. Ekologia, z którą od zawsze jesteśmy związani, jest obszarem dla wielu nowych projektów i inwestycji. Nakłady na ochronę środowiska w najbliższych kilku latach w Polsce są szacowane na dziesiątki miliardów złotych. Inwestycja w Bank Ochrony Środowiska jest szansą dla inwestorów na ekspozycję na bardzo perspektywicznym segmencie rynku, dotyczącym zielonej bankowości, której Bank jest jedynym reprezentantem w Polsce. Liczymy na szerokie zainteresowanie instytucji finansowych. Co do innych zainteresowanych instytucji finansowych, jesteśmy w trakcie procesu budowania księgi popytu.

W 2016 roku BOŚ Bank już przeprowadził emisję 40 mln akcji, skąd wiadomo, że tym razem to już ostatnia emisja?

Środki pozyskane z emisji, zgodnie ze strategią, zostaną przeznaczone na wsparcie dalszego rozwoju akcji kredytowej, a także na dalsze profilowanie oferty pod kątem finansowania projektów ekologicznych. Etap stabilizacji i naprawy został zakończony.

Jesteśmy przygotowani do realizacji kolejnego etapu jakim jest intensyfikacja rozwoju biznesowego. Koncentracja na finansowaniu projektów ekologicznych daje nam szansę na dynamiczny rozwój. Wykorzystamy tę szansę posiłkując się dodatkowym kapitałem od inwestorów. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie rynkowym. Odpowiednie wykorzystanie pozyskanych z emisji funduszy umożliwi zwiększenie zysku w kolejnych latach.

Wśród swoich mocnych stron wymieniacie dużą aktywność na polu ekologicznym, na co stawia polski Rząd. Jakie korzyści z tej aktywności mogą wyniknąć dla akcjonariuszy?

Zgodnie ze swoją proekologiczną misją, Bank Ochrony Środowiska sprawnie dystrybuuje środki przeznaczone na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Jesteśmy - i w dalszym ciągu będziemy - partnerem dla rządu w zakresie realizacji projektów ekologicznych. Zapowiedziany przez premiera Morawieckiego program termomodernizacji „Antysmog”, którego jednym z realizatorów będzie Bank Ochrony Środowiska, będzie miał wartość 50 mld zł do 2027 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przewiduje inwestycje w zakresie ochrony środowiska o wartości 27,4 mld euro. Zadeklarowanie rządowego wsparcia dla inwestycji proekologicznych jest bardzo korzystne dla Banku, a co za tym idzie także jego akcjonariuszy.

Czy nie obawia się Pan, że po złych doświadczeniach z farmami wiatrowymi przedsiębiorcy będą dużo ostrożniejsi w braniu udziału w różnych programach
pro-ekologicznych?

Analizując cele postawione przez Unię Europejską jak i rząd polski wiemy, że liczba inwestycji proekologicznych będzie w najbliższych latach rosnąć. Przedsiębiorcy nie będą mogli unikać proekologicznych inwestycji z zakresu ochrony wód, atmosfery, czy dążących energooszczędności lub gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ będą one wymagane przez prawo Unii Europejskiej. W dłuższej perspektywie, prawidłowo przeprowadzona i przemyślana inwestycja ekologiczna przyczynia się także do zysku przedsiębiorstwa, które ponosi niższe koszty operacyjne związane z ilością wytwarzanych odpadów, transportem, energią, czy eksploatacją starych instalacji.

Czy spodziewacie się jeszcze jakichś odpisów na utratę wartości kredytów na farmy wiatrowe?

Sytuacja portfela kredytowego farm wiatrowych BOŚ została skutecznie ustabilizowana. Widzimy poprawę sytuacji farm wiatrowych, między innymi dzięki wprowadzanym, korzystnym dla tych inwestycji, zmianom w prawie. Oczekujemy, że pozytywna tendencja w tym obszarze będzie się utrzymywała. Nie spodziewamy się pojawienia wyższych, niż dotychczas utworzone, odpisów.

Czy BOŚ jest gotowy do płacenia podatku bankowego. Jak to będzie wyglądało  w przypadku kredytów na programy ekologiczne, które zazwyczaj są oferowane na preferencyjnych warunkach?

BOŚ Bank jest w programie naprawczym i obecnie nie płaci podatku bankowego. Jednak w perspektywie planowanego rozwoju opłata związana z tym podatkiem będzie nieunikniona. Jesteśmy gotowi na jej płacenie.

Do którego banku notowanego na polskiej giełdzie jest Wam teraz najbliżej, a do którego w długim terminie chcielibyście dążyć?

BOŚ Bank jest unikalną na polskim rynku instytucją zajmującą się zieloną bankowością.
Ze względu na charakter naszej działalności oraz sposób organizacji procesów w banku m.in. wsparcie merytoryczne ekspertów ekologicznych podczas udzielania pożyczek i kredytów nie porównujemy się z innymi obecnymi na polskim rynku bankami oraz instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego.

Ostatni raz BOŚ Bank wypłacił dywidendę z zysku za 2007 rok. Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby spółka odzyskała zdolność wypłacania dywidendy i kiedy to może nastąpić?

Bank, w trakcie programu naprawczego, zgodnie z wymogami prawa bankowego nie wypłaca dywidendy. Obecnie skupiamy się na odbudowie trwałej rentowności oraz umocnieniu pozycji rynkowej Banku poprzez poprawę wyników finansowych. Działania te budują wartość Banku dla akcjonariuszy i będą podstawą do poprawy jego wyceny oraz - co za tym idzie - wzrostu kursu akcji na Giełdzie. Bank zamierza wypłacać dywidendę dopiero po zakończeniu programu naprawczego.

Dziękuję za rozmowę.

Bogusław Białowąs – ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości. W 2014 roku został nagrodzony Odznaką Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.