Akcje JSW nurkują podobnie jak cena węgla. Wycena spółki praktycznie zrównała się z poziomem gotówki w kasie
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
26 sie 2019, 07:34

Akcje JSW nurkują w ślad za cenami węgla. Wycena spółki praktycznie zrównała się z poziomem gotówki w kasie

Niższa produkcja węgla i koksu oraz wyższe koszty wpłynęły na mocny spadek zysku netto JSW w II kwartale 2019 roku względem porównywalnego kwartału. To wszystko sprawia, że największy producent węgla koksowego w regionie jest już warty na giełdzie niemal tyle ile ma gotówki w kasie. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że spółkę czekają wielkie inwestycje, a coraz bardziej realne staje się to, że w perspektywie 4 kwartałów spółka zacznie generować straty. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży JSW w II kw. 2019 r. wyniosły 2,2 mld zł i były niższe o 9% w ujęciu rok do roku. Główny wpływ na niższą sprzedaż miała niższa produkcja węgla i koksu o około 7%. Ceny sprzedaży zachowywały się stosunkowo dobrze, gdyż były wspierane przez osłabiającego się złotego względem dolara. Spadające ceny węgla koksowego na światowych rynkach, nie odbiły się jeszcze na dotychczasowych wynikach JSW, ale będą miały wpływ w kolejnych okresach.

Wyniki finansowe Grupy JSW

(mln zł)IIQ2019IIQ2018
Przychody ze sprzedaży2208,82422,9
Zysk brutto ze sprzedaży400,1710,9
Zysk operacyjny188,2446
Zysk netto137,7328,5

Źródło: JSW

Zysk brutto ze sprzedaży w raportowanym kwartale spadł do 400 mln zł wobec 711 mln zł rok wcześniej. Oprócz niższych przychodów, wpływ na to miały też rosnące koszty amortyzacji (o 68,8 mln zł) oraz zużycia materiałów i energii (o 51,9 mln zł). Koszty sprzedaży i administracyjne pozostały na zbliżonym poziomie. Zysk operacyjny spadł rok do roku o 58% do 188,2 mln zł, a zysk netto zniżkował z tą samą dynamiką do 137,7 mln zł.

Wyniki za I półrocze 2019 r. spadają w podobnym tempie jak za sam II kwartał. Po 6 miesiącach przychody wyniosły 4,7 mld zł wobec 4,93 mld zł rok wcześniej, zysk operacyjny spadł do 695,8 mln zł wobec 1 398 mln zł rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 547,5 mln zł wobec 1086,4 mln zł. Produkcja węgla w I półroczu br. spadła o 11,4% do 7 009,1 tys. ton, a produkcja koksu zniżkowała o 8% do 1701,3 tys. ton. Wyrażone w złotówkach średnie ceny koksu wzrosły w I półroczu 2019 r. o 6,6% do 1 148,94 FCA zł/t, a średnie ceny węgla koksowego były wyższe o 4,2% i wyniosły 700,53 zł/t.

Wśród najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich miesięcy należy wskazać:

  • nabycie 95,01% akcji PBSz S.A. od giełdowej grupy Primetech,
  • zdobycie koncesji na eksploatację złoża Bzie Dębina 1 – Zachód,
  • zawarcie porozumienia ze Stroną Społeczną i wypłata dodatkowej nagrody pieniężnej pracownikom JSW w kwocie 163 mln zł (rozpoznanie w wynikach II kw.),
  • podjęcie uchwały przez ZWZA w zakresie wypłaty dywidendy w kwocie 1,71 zł na jedną akcję (dzień wypłaty 10 wrzesień 2019 r.),
  • zawarcie umowy z bankami na finansowanie działalności.

Ceny węgla koksowego załamują się

Niepokojącym zjawiskiem są spadające wyraźniej w ostatnich miesiącach ceny stali i koksu. Są one fundamentalnym czynnikiem do zniżek bardzo ważnych dla wyników finansowych JSW cen węgla koksowego. Są one w ostatnich tygodniach pod bardzo dużą presją podaży. Wrześniowy kontrakt terminowy na australijski węgiel koksowy spadł od początku lipca br. ze 184 usd/t do 150 usd/t. Trend spadkowy jest silny i na razie nie ma technicznych przesłanek do jego zakończenia.
 

wegiel

Źródło: cmegroup.com

Przełożenie zmian cen węgla koksowego na ceny jego sprzedaży przez JSW, odbywa się z przesunięciem kilkumiesięcznym. To oznacza, że największy wpływ spadków, polska spółka najprawdopodobniej odczuje w IV kwartale tego roku. Trzeba jeszcze pamiętać o nieznanym wpływie kursu walutowego USD/PLN, a ten w ostatnim czasie jest sprzyjający dla JSW.

Inwestycje JSW nadal przyspieszają

Zgodnie z zapowiedziami zarządu, silnie rośnie poziom inwestycji realizowanych w Grupie JSW. W I półroczu br. na ten cel wydano 823,8 mln zł (ujęcie memoriałowe), co oznacza wzrost o 44,5% względem porównywalnego okresu rok wcześniej. W prezentacji inwestorskiej spółka podała, że w ujęciu gotówkowym, inwestycje grupy pochłonęły 1 224,5 mln zł, czyli o 82,3% więcej rdr. Zdecydowanie większość z tych kwot, przeznaczana jest na segment węglowy. Przypomnijmy, że poprzedni zarząd zapowiadał możliwość przekroczenia 2 mld zł wydatków inwestycyjnych w tym roku. Głównym obszarem inwestycji jest: poszerzenie bazy zasobowej, zabezpieczenie produkcji w kolejnych latach, odbudowa parku maszynowego, uzyskani samowystarczalności energetycznej, modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej węgla.

Duże zapasy gotówki w JSW nadal się utrzymują

Na koniec czerwca 2019 roku JSW posiadała blisko 3,5 mld zł (ok. 30 zł/akcja) środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Na tę kwotę składają się środki pieniężne i ich ekwiwalenty (1304,2 mln zł), środki zgromadzone w Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych (331 mln zł) oraz aktywa funduszu stabilizacyjnego (1851,3 mln zł). Po stronie zobowiązań, wzrósł stan kredytów i pożyczek do 250 mln zł, a wprowadzenie MSSF 16 skutkowało wykazaniem zobowiązań z tytułu leasingu o łącznej wartości 410 mln zł.
 

Wycena rynkowa JSW w latach 2015 - 2019 w mln zł

JSW


Możliwe użycie środków zgromadzonych w funduszu stabilizacyjnym w ostatnich miesiącach rodzi wiele obaw. Początkowo był on stworzony z myślą zabezpieczenia poduszki finansowej na okres dekoniunktury. Później pojawiały się w mediach sygnały o możliwości wykorzystania ich na cele inwestycji rozwojowych takich jak budowa nowych kopalń. Część inwestorów miała obawy, że środki te mogą być przeznaczone do inwestycji niezwiązanych z działalnością operacyjną spółki. Najnowsza wypowiedź dla PAP Adama Gawędy - wiceministra energii ds. górnictwa, konkretyzuje ich możliwe wykorzystanie:

- Fundusz stabilizacyjny powinien dla JSW być buforem na trudniejsze okresy, takie jest jego główne zadanie. Dlatego wykorzystanie środków tego funduszu na cele inwestycyjne jest ograniczone. W razie potrzeby środki mogą być jednak wykorzystane na kontynuowanie już rozpoczętych inwestycji."

Zobacz także: Akcje JSW i cena węgla koksowego na deskach. Wycena polskiej spółki zbliża się do poziomu gotówki w kasie

Wiceminister wskazał też główne cele postawione dla JSW

„Głównym zadaniem dla zarządu JSW jest przede wszystkim podniesienie potencjału wydobywczego. Już dzisiaj spółka uruchamia kolejne ściany. Poprosiłem też zarząd, by nowa kopalnia Bzie-Dębina była inwestycją priorytetową. Spółka przedstawia również propozycje nowych inwestycji, choć za wcześnie na szczegóły. Sytuacja w spółce uległa poprawie, zarząd nakreśla dobre perspektywy i - moim zdaniem - trudny okres mamy za sobą. Strategicznym celem dla JSW jest ustabilizowanie wydobycia na poziomie nieco wyższym niż do tej pory i poprawa efektywności."

Trudno jest się jednak zgodzić ze stwierdzeniem wiceministra, że JSW trudny okres ma już za sobą. Owszem, pod względem obecnej struktury bilansu w postaci dużego zapasu gotówki oraz niskiego poziomu zadłużenia, można pokusić się o takie stwierdzenie tu i teraz. Jednak trendy cen stali, koksu i węgla koksowego na świecie jednoznacznie wskazują na to, że to może być dopiero początek problemów JSW w kolejnych okresach. Na taki scenariusz wskazują też notowania akcji spółki z ostatnich miesięcy. Od początku 2019 roku, akcje zniżkowały już o ponad 50% i są najniżej od sierpnia 2016 roku. Spadające ceny najważniejszych dla JSW surowców na światowych rynkach (przy braku ich dużego odbicia w najbliższych miesiącach oraz braku wyraźnego, kilkudziesięcioprocentowego osłabienia złotówki do dolara) przełożą się negatywnie na poziom przychodów w kolejnych okresach. Spółka praktycznie nadal nic nie zrobiła, by obniżyć koszty stałe bądź uczynić je bardziej elastycznymi do zmiennych przychodów. To skazuje wyniki finansowe JSW na dalsze, duże uzależnienie od światowych cen węgla koksowego i koksu.

Zobacz także: JSW chce zaktualizować strategię rozwoju

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.