Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Alert europejski: Komisja Europejska chce zmienić cel klimatyczny na 2040 r.

31 marca br. Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne (ankietę) mających na celu przygotowanie propozycji komunikatu, który wesprze proces osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie UE.


Obszar legislacyjny

Tworzony obecnie Komunikat Komisji Europejskiej jest pierwszą z planowanych inicjatyw mających na celu przygotowanie dokumentów legislacyjnych, których zadaniem będzie zapewnienie prawidłowej realizacji ustalonego celu klimatycznego. Inicjatywa będzie zawierała propozycję ustanowienia nowego celu redukcji emisji na 2040 r. Obecnie horyzont czasowy „klimatycznej” legislacji obejmuje okres do 2030 r. (pakiet „Fit for 55”) i zakłada osiągnięcie redukcji emisji w UE o co najmniej 55% względem poziomów z 1990 r.

W w/w pakiecie znajdował się szereg regulacji (takich jak nowelizacja m.in. dyrektywy o OZE, dyrektywy o ETS, dyrektywy o efektywności energetycznej, dyrektywa ws. opodatkowania energii, CBAM), które dziś stanowią fundament dla dalszego rozwoju branż takich jak: energetyka, przemysł, ciepłownictwo, czy też transport. Przepisy znajdujące się w unijnych aktach prawnych objętych pakietem „Fit for 55” są bezpośrednim efektem opublikowania przez Komisję Europejską analogicznego Komunikatu na początku obecnej dekady.

Działania Komisji Europejskiej wynikają bezpośrednio z przepisów przyjętego w 2021 roku, „Europejskiego Prawa o klimacie” (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1–17), który obliguje organ wykonawczy UE (art. 4 ust. 3) do zaproponowania celu klimatycznego na rok 2040 na poziomie całej Wspólnoty, z uwzględnieniem orientacyjnego budżetu emisyjnego na lata 2030-2050 (tj. całkowitej ilości emisji netto gazów cieplarnianych).

Alert legislacyjny: rząd chce wprowadzić „urlop energetyczny”. To zapowiedź zamykania elektrowni węglowych i kopalń

Ścieżka legislacyjna

Konsultacje publiczne zostaną zakończone 23 czerwca br. Kolejnym etapem będą wewnętrzne prace Komisji Europejskiej, których efektem będzie opublikowanie oceny skutków. Ocena ma za zadanie dostarczyć unijnym legislatorom informacji dot. koniecznych przemian sektorowych, które pozwolą w konsekwencji na osiągnięcie unijnej neutralności klimatycznej w 2050 r. Zgodnie z planowanym harmonogramem projekt komunikatu powinien zostać opublikowany przez Komisję Europejską w I kwartale 2024 r.

Jednostką odpowiedzialną za prace nad Komunikatem jest Dyrekcja Generalna ds. Klimatu (DG CLIMA). Prace prowadzone są na poziomie Departamentu ds. Strategii, Analiz (CLIMA A) na poziomie Wydziału A1 (Koordynacji strategicznej, prawnej oraz instytucjonalnej) oraz A2 (Prognoz, analizy makroekonomicznej i modelowania), przy współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER).

Co z tego wynika?

Komunikat Komisji w sprawie celu klimatycznego na 2040 r. będzie dokumentem strategicznym, który określi nie tylko założenia polityki energetyczno-klimatycznej UE w horyzoncie czasowym do 2040 r., ale także będzie stanowić „swoisty” drogowskaz dla przedstawicieli biznesu, który w sposób ogólny wskaże priorytety legislacyjne w prowadzonych przez Komisję pracach w kolejnych latach. 

Dokument pozwoli również na opracowanie sposobu postępowania UE na poziomie międzynarodowym, który wykorzystywany będzie w dyskusjach podczas Ramowych konwencji ONZ ws. klimatu.

,,Alert europejski" to nowy cykl artykułów, w którym będziemy analizować z wyprzedzeniem przepisy istotne dla sektora energetycznego i przemysłowego na poziomie instytucji unijnych.

Prezes Światowej Rady Energetycznej: Zielona transformacja nie będzie idealna i będziemy potrzebować gazu ziemnego

udostępnij: