Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: Więcej obowiązków dla biznesu związanego z LPG, a dla państwa wzrost wpływów z akcyzy

Projekt Ministerstwa Finansów przewiduje ujednolicenie nadzoru koncesyjnego i poszerzenie obowiązków dla przedsiębiorców z branży LPG jak np. złożenie zabezpieczenia koncesyjnego. Efektem ma być zwiększenie wpływów z akcyzy do budżetu państwa.


Obszar legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego poprzez ograniczenie zjawiska szarej strefy w obrocie paliwami ciekłymi oraz poprawę nadzoru prowadzenia działalności przez podmioty z branży paliwowej. To tak naprawdę nowy „pakiet paliwowy”.

Alert legislacyjny: Prezes URE z nowymi kompetencjami. Chodzi o kontrolę paliw

Ścieżka legislacyjna

Projekt przeszedł opiniowanie i będzie przedmiotem obrad m.in. Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji, Komitetu ds. Europejskich czy Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Alert legislacyjny: Polska dostosowuje przepisy dotyczące samochodów na LPG

Najważniejsze informacje

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie takich samych zasad w nadzorze koncesyjnym nad rozlewaniem gazu do butli jak w przypadku wytwarzania paliw ciekłych, co będzie się mogło wiąza

z obowiązkiem złożenia stosownego zabezpieczenia koncesyjnego w wysokości 1 000 000 zł celem uzyskania koncesji na rozlew gazu płynnego LPG do butli oraz z wypełnianiem obowiązków informacyjnych wobec Prezesa URE.

Wg projektu rozszerzony zostanie także mechanizm wygaszania „nieaktywnych” koncesji paliwowych, co w praktyce oznacza, że w stosunku do podmiotu, który nie wykaże w danym roku przychodów z tytułu obrotu paliwami ciekłymi, Prezes URE będzie stwierdzał w drodze decyzji wygaśnięcie koncesji.

Alert legislacyjny: Nowy pakiet paliwowy: zmiany przepisów w zakresie koncesji na obrót smarami i paliwami

Projekt przewiduje również zakaz magazynowania paliw ciekłych poza instalacjami magazynowania paliw ciekłych lub poza instalacjami przeładunku oraz zakaz przesyłu lub dystrybucji paliw inaczej niż przez rurociągi przesyłowe lub rurociągi dystrybucyjne paliw ciekłych oraz urządzenia powiązane technicznie z tymi rurociągami służącymi do prowadzenia tej działalności.

Na podstawie projektu ustawy podmiot prowadzący zakładową stację paliw byłby zobowiązany do zgłoszenia takiej stacji do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE. Przedsiębiorca nieprzestrzegający nałożonych obowiązków musiałby się liczyć z otrzymaniem kary w wysokości od 50 000 zł do 250 000 zł, m.in. w przypadku: prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych do infrastruktury paliw ciekłych niezgłoszonej do Prezesa URE, naruszenia zakazu prowadzenia działalności koncesjonowanej polegającej na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych oraz przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych poza instalacjami dedykowanymi przez przepisy Prawa energetycznego do tego rodzaju działalności.

Co z tego wynika?

Projekt ustawy zakłada większe restrykcje w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców z branży paliw ciekłych co ma się przełożyć na wyższe wpływy z tytułu akcyzy. Jednak z drugiej strony wprowadzenie tego typu przepisów poszerzy zakres obowiązków dla przedsiębiorców o charakterze czysto biurokratycznymi podniesie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, na co najlepszym dowodem jest wprowadzenie potencjalnego obowiązku złożenia zabezpieczenia koncesyjnego.

udostępnij: